Powiat myślenicki
Powiat myślenicki

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat myślenicki administracyjnie jest jednym z 22 powiatów województwa małopolskiego (wliczając miasta na prawach powiatu). Zlokalizowany jest w środkowo-zachodniej części województwa, zajmuje on powierzchnię 673 km2, co stanowi w przybliżeniu 4,4% całej powierzchni województwa i klasyfikuje go na dziewiątej pozycji wśród powiatów województwa małopolskiego.

Graniczy on: od północy - z powiatami krakowskim i wielickim, od południa - z powiatem nowotarskim, od zachodu - z powiatami wadowickim i suskim, od wschodu - z powiatami bocheńskim i limanowskim.

Swoimi granicami, powiat myślenicki obejmuje obszar trzech gmin miejsko wiejskich (Dobczyce, Myślenice, Sułkowice) oraz sześciu gmin wiejskich (Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia, Wiśniowa).

W powiecie zarejestrowane są 74 miejscowości podstawowe, łącznie z miastami, co kwalifikuje powiat pod tym względem na 14 miejscu w województwie.

Powiat myślenicki należy do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM), obejmującego także miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, proszowicki i wielicki, w ramach podziału województwa na subregiony należy do podregionu krakowskiego (NTS 3) obejmującego powiaty jak w KOM, ale bez miasta Kraków.

Liczba ludności faktycznie zamieszkującej obszar powiatu na koniec XII 2012 r. wynosiła 123 327 osób, co stanowiło 3,7% ludności województwa. Uplasowało to powiat na 10 miejscu w województwie (przy uwzględnieniu miast na prawach powiatu).

Powierzchnia, gęstość zaludnienia

Powiat myślenicki na koniec 2012 r. zamieszkiwało ponad 123 tys. mieszkańców, co sytuowało go na 10 pozycji wśród wszystkich powiatów województwa. Powierzchnia powiatu to 673 km2, co powoduje że średnia gęstość zaludnienia wynosiła w końcu 2012r. 183 osoby w przeliczeniu na km2.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Powiat myślenicki jest dobrze skomunikowany. Przez teren powiatu przebiegają trzy drogi krajowe: nr 7, 28 i 52, ale zdecydowanie najważniejszą drogą w powiecie, jakby jego "kręgosłupem", jest drogą nr 7 z Krakowa do Zakopanego tzw. Zakopianka. Ta droga ma znaczenie ponadregionalne - biegnie z Gdańska przez Warszawę i Kraków do dwóch ważnych przejść granicznych: w Chyżnem i w Jurgowie.

Drogą tą do autostrady A4 jest z Myślenic 21 km i dalej ok. 15 km na międzynarodowe lotnisko w Balicach. Długość drogi nr 7 na obszarze powiatu to 36 km.

Pozostałe drogi krajowe to: nr 28 z Nowego Sącza do Wadowic, przebiega tylko kilka km na południu powiatu i podobnie, kilka km przez teren powiatu w jego północno-zachodniej części, przebiega droga nr 52 z Krakowa do Wadowic.

Na obszarze powiatu znajdują się drogi wojewódzkie:

- Nr 955 - z Jawornika do Sułkowic, 
- Nr 956 - z Biertowic do Zembrzyc, 
- Nr 964 - z Wieliczki przez Dobczyce i Wiśniową do Kasinki, 
- Nr 967 - z Myślenic do Bochni, 
- Nr 968 - z Lubienia do Mszany Dolnej.

W powiecie myślenickim gęstość dróg o nawierzchni twardej jest mniejsza niż w Małopolsce, ale wyższa niż w Polsce, a dróg o powierzchni gruntowej zdecydowanie mniejsza zarówno od gęstości dróg w województwie, jak i w Polsce. Wskaźniki na 10 000 mieszkańców dla dróg o twardej nawierzchni są porównywalne, zarówno do tych z Małopolski, jak i w Polsce, natomiast dla dróg o nawierzchni gruntowej są zdecydowanie niższe.

W powiecie bardzo dobrze funkcjonuje komunikacja lokalna. Działalność przewozową prowadzą prywatni przewoźnicy, mający swoje siedziby m.in. w gminach Dobczyce, Myślenice i Wiśniowa.

Krótka informacja o walorach turystycznych

Powiat myślenicki posiada walory przyrodnicze stwarzające dogodne warunki dla rozwoju turystyki aktywnej. Dla zainteresowanych zwiedzaniem powiatu myślenickiego, przygotowane są informacje o pieszych szlakach turystycznych, przebiegających przez najpiękniejsze części tego regionu oraz innych atrakcjach, w tym o wyciągach narciarskich, kąpieliskach, ośrodkach jazdy konnej oraz innych obiektach rekreacyjno-sportowych. Są one udostępnione na gminnych stronach internetowych. Na terenie powiatu istnieje również rozbudowana baza agroturystyczna. Przez powiat przebiegają także trasy Szlaku Architektury Drewnianej.

Bazę turystyczną w powiecie myślenickim tworzą m.in.:

- Zamek i Skansen w Dobczycach na wzgórzu nad Jeziorem Dobczyckim, 
- Muzeum Regionalne "Dom Grecki" w Myślenicach, 
- Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza na górze Lubomir - w Węglówce (Gmina Wiśniowa), 
- jednoosobowa kolej linowa wraz z wyciągiem krzesełkowym o długości 2006 m prowadząca na górę Chełm (Gmina Myślenice), 
- stacja narciarska na Górze Chełm (Gmina Myślenice) dysponująca dwoma stokami o długości 850 m i 1100 m, 
- kompleks narciarski Siepraw-Ski, posiadający sześć wyciągów orczykowych, cztery trasy narciarskie, 
- stacja narciarska Szklana Góra Ski w Harbutowicach (Gmina Sułkowice), dysponująca wyciągiem krzesełkowym i trasą narciarską o długości 800 m, 
- wyciąg narciarski w Skomielnej Czarnej (Gmina Tokarnia), stok o długości 450 m, 
- Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach na Zarabiu - w skład którego wchodzą: hala widowiskowo-sportowa wraz z zapleczem fitness i centrum odnowy biologicznej, stadion sportowy, boisko treningowe i pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztucznej nawierzchni, sala do sportów walki (judo i zapasy), pełnowymiarowa strzelnica sportowa. Nowoczesny zespół obiektów tworzących Centrum Sportu i Rekreacji stanowi znakomite zaplecze sportowo-rekreacyjne dla turystów odwiedzających powiat myślenicki oraz bazę treningowo-szkoleniową dla sportowców, z której korzystają w trakcie zgrupowań sportowych kluby ekstraklasy i I ligi, m.in. drużyny piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej. 
- korty tenisowe na Zarabiu w Myślenicach, 
- Centrum Wodne "Aquarius" w Myślenicach, 
- odkryte baseny letnie (sezonowe) w Dobczycach i Myślenicach, 
- kąpieliska Górny i Dolny Jaz - progi na rzece Rabie w Myślenicach, 
- zalew w Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym "Gościbia" w Sułkowicach, 
- hale sportowe i sale sportowe oraz wielofunkcyjne boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią - głównie przy szkołach

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Powiat myślenicki na koniec 2012 r. zamieszkiwało ponad 123 tys. mieszkańców, co sytuowało go na 10 pozycji wśród wszystkich powiatów województwa. Powierzchnia powiatu to 673 km2, co powoduje że średnia gęstość zaludnienia wynosiła 183 osoby w przeliczeniu na km2.

Od 2007 r. liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących teren powiatu sukcesywnie wzrastała, by w konsekwencji w końcu 2012 r. zwiększyć się o 4,5%. Tendencja ta zgodnie z prognozą GUS ma się utrzymać

Zdecydowana większość mieszkańców zamieszkiwała obszary wiejskie - 74,5%, jedynie 25,5% stanowili mieszkańcy miast.

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

Wg danych z 2012r., udział mieszkańców w wieku przed, po i produkcyjnym kształtował się następująco:

- Wiek przedprodukcyjny: og. 22 669 osób; w tym kobiet: 11 123 (49%)
- Wiek produkcyjny: og. 83 310, w tym kobiet: 39 146 (47%)
- Wiek poprodukcyjny: og. 17 348, w tym kobiet: 11 864 (68%)

Zdecydowaną większość stanowiły osoby zdolne i gotowe do świadczenia pracy - 68% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym.

Przyrost naturalny na przestrzeni lat (tendencje)

Obserwowane i prognozowane dla powiatu trendy demograficzne można zaliczyć, na tle szerszej sytuacji w regionie i w całym kraju - do korzystnych, gdyż liczba mieszkańców nieznacznie ale jednak będzie wzrastała. Zgodnie z prognozami demograficznymi GUS, ten trend ma się utrzymać, choć jego dynamika będzie powoli słabła i w 2035 r. wyniesie 6,6% w stosunku do 2012 r. Tym samym liczba ludności powiatu w latach 2012-2035 zwiększy się o ok. 7,9 tys. osób.

 

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Powiat myślenicki jest ważnym skupiskiem rzemiosła, drobnej i średniej przedsiębiorczości rozwijającej się głównie w takich branżach jak obróbka metali (naturalny klaster kowalski znajduje się gminie Sułkowice), oraz szczotkarstwo (na terenie gminy Siepraw mamy do czynienia z typowym klasterem naturalnym przemysłu szczotkarskiego).

Struktura firm według klas wielkości zatrudnienia wykazuje przewagę mikroprzedsiębiorstw, tj. firm najmniejszych, zatrudniających mniej niż 9 osób. Struktura firm wg REGON dla poszczególnych sekcji działalności gospodarczej, ukazuje, na tle regionu wysoki stopień specjalizacji firm powiatu myślenickiego w zakresie działalności wytwórczej, budowlanej, oraz zauważalną rolę firm transportowych. Przemiany struktury firm w powiecie myślenickim charakteryzuje brak zasadniczych zmian, za wyjątkiem wzrostu udziału firm handlowych, który to trend był charakterystyczny dla całego regionu. Zarówno wysoka pozycja działalności wytwórczej, jak i budowlanej w strukturze firm została zachowana, mimo osłabienia znaczenia jednej działalności (przemysłu) i wzrostu znaczenia drugiej (budownictwa). Rozwinęła się także branża rolna, wcześniej praktycznie nieobecna.

Struktura zatrudnienia w powiecie

Jak wynika z danych GUS w 2012 r. liczba pracujących w powiecie myślenickim wyniosła 30,9 tys. osób, co stanowiło 3,15% wszystkich pracujących w województwie małopolskim. W strukturze według sekcji PKD największy udział mają pracujący w rolnictwie; stanowiąc blisko 45% znacznie przewyższa średnią regionalną.

Kolejnymi pod względem udziału grupami pracujących są osoby zatrudnione w przemyśle i budownictwie oraz w usługach, w tym usługach nierynkowych (odpowiednio 23 i 19%), zaś handel, a zwłaszcza działalność finansowa i z nią powiązana mają dużo mniejsze znaczenie (odpowiednio 12 i 1%).

Oprócz charakterystyki rynku pracy w ujęciu ilościowym, dużo ważniejsze, z punktu widzenia jego jakości, jest pokazanie obecnych na nim kwalifikacji i kompetencji. Przy czym pod pojęciem kwalifikacji rozumie się tzw. wiedzę w przedmiocie, tj. ekspercką znajomość tematu, którą można zweryfikować, zmierzyć i oszacować. Kwalifikacje mają zatem wymiar formalny i potwierdzają je konkretne uprawnienia, dyplomy lub certyfikaty, czy też staż pracy. Kompetencje z kolei utożsamiane są często z umiejętnościami rozumianymi jako indywidualne zdolności, predyspozycje do wykonywania określonego zawodu. Szczególnego znaczenia nabierają ostatnio zwłaszcza tzw. kompetencje miękkie (społeczne), które najprościej zdefiniować można jako zdolności interpersonalne. Znaczenie kwalifikacji i kompetencji na współczesnym rynku pracy i wzajemne relacje obu tych elementów dobrze obrazuje jedna z opinii doradców interpersonalnych iż: "Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych".

Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

Największym pracodawcą na terenie powiatu myślenickiego jest firma z branży spożywczej, Wawel SA, zatrudniająca w zakładzie w Dobczycach ok. 700 osób. Drugim co do wielkości zatrudnienia przedsiębiorstwem jest Szpital Powiatowy w Myślenicach. Kolejne miejsca zajmują: przedsiębiorstwo Alpha, również funkcjonujące na terenie dobczyckiej strefy przemysłowej, Fabryka Narzędzi Kuźnia z Sułkowic (350 osób), oraz Hurtowania Bzomex w Stróży (318), Cooper Standard Automotive Polska (200 pracowników). Spośród firm z kapitałem polskim na uwagę zasługuje ponadto zakład krakowskiego producenta kabli, Tele-Fonika. Kable.

Podmioty wg rejestru REGON wg sekcji PKD

Wg danych z końca 2013r. w bazie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON odnotowano 11 678 podmiotów z terenu powiatu myślenickiego. Zanotowano niewielki wzrost w stosunku do roku 2012 (+259 podmiotów). Ogółem firmy powiatu myślenickiego stanowią 3,3% ogółu firm zarejestrowanych w Małopolsce. Pod względem liczby firm powiat plasuje się na 14 miejscu w województwie.

Wskaźnik przedsiębiorczości wynoszący 94 firmy na 1 tys. mieszkańców jest zbliżony do średniej dla województwa małopolskiego. Struktura firm wg REGON dla poszczególnych sekcji działalności gospodarczej, ukazują na tle regionu wysoki stopień specjalizacji firm powiatu myślenickiego w zakresie działalności handlowej i usługowej, budowlanej i wytwórczej oraz zauważalną rolę firm transportowych. Firmy z sekcji:

- Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych stanowią one blisko 27 firm z terenu powiatu, 
- Budownictwo - 18,5 firm powiatu
- Przetwórstwo Przemysłowe - 14,5 % zarejestrowanych podmiotów z terenu powiatu
- Transport - 6% zarejestrowanych podmiotów z terenu powiatu

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospod. na 10 tys. mieszkańców)

Pod względem przedsiębiorczości powiat plasuje się na 9 miejscu w województwie wśród powiatów (wg danych za 2011r.).

W 2012 r. na terenie powiatu w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 419 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 323 to podmioty sektora publicznego, a 11 096 podmioty sektora prywatnego. Liczba podmiotów porównaniu z rokiem 2005 wzrosła o 29,2%.

Wskaźnik przedsiębiorczości obliczony jako ilość podmiotów na 10 tyś. mieszkańców wynosił 926 i był niższy zarówno od wskaźnika obliczonego dla województwa (1 024) jak i kraju (1 032). W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki dla powiatu, województwa i kraju.

Wskaźnik

Powiat

Województwo

Polska

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tyś ludności

926

1024

1032

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tyś ludności

84

96

93

Jednostki wykreślone z rejestru REGO na 10 tyś ludności

63

60

65

Osoby fizyczne prowadzące dz.g. na 100 os w wieku produkcyjnym

12

12

12

Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tyś ludności w wieku produkcyjnym

132

151

146

Wskaźnik przedsiębiorczości

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

Struktura firm według klas wielkości zatrudnienia wykazuje absolutną dominację mikroprzedsiębiorstw, tj. firm najmniejszych, zatrudniających do 9 pracowników. Wg danych z końca 2013 r. pracodawcy ci w liczbie 11 224 stanowili 96% funkcjonujących podmiotów.

Niestety liczba największych pracodawców (3) plasuje powiat myślenicki w dolnych partiach stawki wojewódzkiej.

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia; porównanie z innymi powiatami

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy wynosiła w końcu 2013 r., 6 320 osób, bezrobotne kobiety stanowiły 46% zarejestrowanych. Zdecydowaną większość - 85%, stanowiły osoby bez prawa do świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy oraz długotrwale poszukujący pracy - 49%.

Prowadzone analizy wskazują, że w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby wchodzące na rynek pracy (18-24 lata; 1731 osób i 25-34 lata; 1832 osób), legitymujący się wykształceniem zawodowym (33% zarejestrowanych). Poszukując pracy napotykają oni na trudności związane z brakiem doświadczenia, umiejętności, wiedzy, oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców oraz ograniczeniami wewnętrznymi.

Pod względem liczby zarejestrowanych osób powiat myślenicki plasuje się na 10 miejscu wśród powiatów województwa małopolskiego, pozytywnym aspektem jest fakt, iż w powiecie myślenickim odnotowano największy 0,5% spadek poziomu bezrobotnych.

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Stopa bezrobocia obliczona dla powiatu wynosiła:
w XII 2010 - 12,8% ; w XII 2011 - 13,2%; w XII 2012 - 14,0;
w XII 2013 - 13,6%

Ostatnie lata były bardzo trudnym okresem, gdyż pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju wpłynęła na sukcesywny wzrost zarejestrowanych osób, spadek liczby oferowanych miejsc pracy spowodował, że miały one bardzo małe szanse na szybki powrót na rynek pracy.

Stopa bezrobocia

Osoby bezrobotne wg zawodów

Osoby figurujące w ewidencji urzędu reprezentują ponad 750 profesji. Najliczniejszą grupy stanowili bezrobotni bez zawodu (839 osób) oraz bezrobotni w zawodach: sprzedawca (598), robotnik budowlany (234) ślusarz (224), technik ekonomista (175), murarz (155), kucharz (120), mechanik pojazdów samochodowych (106) stolarz (104).

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie w 2012 r. wynosiło 2799,36 zł. Była to wartość niższa niż średnia w województwie (3456,16), a tym bardziej niższa od średniej krajowej (3782,9).

Pod względem wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto powiat plasuje się na 19 pozycji, niższe wartości odnotowano jedynie w powiatach: nowotarskim, wadowickim i tarnowskim.

Wynagrodzenie

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

W powiecie myślenickim odczuwa się silne powiązania z rynkiem pracy stolicy regionu, polegające głównie na dojazdach mieszkańców gmin do pracy w Krakowie. Dojazdy do pracy wewnątrz powiatu nawiązują przede wszystkim do głównych ośrodków miejskich powiatu, tj. do Myślenic, Sułkowic, oraz Dobczyc. Mieszkańcy peryferyjnych miejscowości często poszukują zatrudnienia w powiatach ościennych (nowotarskim, suskim).

Średni czas dojazdu z Myślenic do ścisłego centrum Krakowa nie przekracza 1 godziny.

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Barometr zawodów (pokazuje dostępność kadry na lokalnych rynkach pracy w kolejnym roku)

W ramach Barometru zawodów na szczeblu powiatowym prowadzona jest szczegółowa analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynkach lokalnych. Z punktu widzenia zaspokajania potrzeb pracodawców szczególne znaczenie ma zwłaszcza identyfikacja zawodów deficytowych. 

W powiecie myślenickim zaznacza się spore zróżnicowanie, a co za tym idzie, znaczną różnorodność i liczebność zawodów, których brakuje na rynku lokalnym. Stwierdzono m.in. braki w zakresie takich zawodów jak: administratorzy systemów komputerowych, graficy komputerowi, programiści i administratorzy stron internetowych ale również: lakiernicy wyrobów drewnianych i metalowych, samodzielni księgowi, szefowie kuchni czy pielęgniarki. W dużej nadwyżce występują architekci krajobrazu, ekonomiści, kucharze nauczyciele nauczania początkowego pedagodzy, specjaliści technologii żywienia. W dużej mierze są to zawody w których młodzież kształci się w lokalnych szkołach.

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

Na terenie powiatu istnieją bardzo dogodne warunki do kształcenia. Młodzież ma możliwość wyboru kierunków zgodnych z zainteresowaniami, a szkoły zainteresowane są kształceniem pod potrzeby pracodawców i wymogów rynku pracy.

W powiecie funkcjonują dysponujące nowoczesną bazą dydaktyczną:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Im. Tadeusza Kościuszki, 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8; www.almalo.edu.pl
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności, 32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18; www.zsp.edu.pl
  3. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja, 32-400 Myślenice, ul. Żeromskiego 17; www.zste.myslenice.pl
  4. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego, 32-400 Myślenice, ul. 3 Maja 97 b; www.sredniawski.pl
  5. Zespół Szkół im. Ks. Prof. J Tischnera w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Ul. Szkolna 20a; www.dobczyce.edu.pl
  6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino, 32-433 Lubień 20; www.kki.pl/zsrlubien
  7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, 32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34; www.zszio-sulkowice.pl

Do dyspozycji dzieci i młodzieży pozostają również dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Myślenicach i Dobczycach.

Łącznie w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu wykształcenie zdobywa 4 750 uczniów. Zdecydowana większość uczęszcza do techników (48%), nieznacznie mniej do liceów ogólnokształcących (30%). Do szkół zasadniczych zawodowych uczęszcza 20% uczniów, a tylko 2% do szkoły ponadgimnazjalnej.

Wykształcenie mieszkańców

Wykształcenie mieszkańców powiatu myślenickiego jest stosunkowo niskie. Najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem zawodowym - ok. 30% mieszkańców. Tylko nieznacznie mniej liczna jest grupa osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29% mieszkańców), którzy wraz z osobami z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowią ok. 46% lokalnej społeczności. W 2011 r. wykształceniem wyższym legitymowało się 13% mieszkańców, co w skali województwa plasowało powiat na 12 miejscu.

Kołowy szkolnictwo

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

W stałej ofercie adresowanej do pracodawców zainteresowanych współpracą posiadamy sprawdzone narzędzia pracy w postaci usług oraz instrumentów rynku pracy.

Jesteśmy przygotowani do pomocy w doborze kadry na wolne stanowiska pracy m.in. poprzez:

- Umożliwienie szybkiego kontaktu z osobami spełniającymi kryteria zgłoszonej oferty, kierując bezrobotnych i poszukujących pracy do wskazanego pracodawcy,
- Organizowanie GIEŁD PRACY, umożliwiających spotkanie z kandydatami na róże stanowiska pracy;
- Współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania wyspecjalizowanej kadry m.in. Biurami karier uczelni wyższych.

Dzięki grupie doradców zawodowych wesprzemy pracodawcę w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. Stosując sprawdzone narzędzia diagnostyczne pomożemy określić predyspozycje zawodowe bezrobotnych i poszukujących pracy. W uzasadnionych przypadkach skierujemy na specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne umożliwiające wydanie opinii o przydatności do pracy na wskazanym stanowisku.

W przypadku poszukiwania osób o szczególnych kwalifikacjach, niezbędnych do wykonywania pracy na oferowanych stanowiskach umożliwimy bezrobotnym kandydatom do zatrudnienia podniesienie bądź uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

W przypadku podjęcia decyzji o aktywizacji osób bezrobotnych, istnieje również możliwość dodatkowego wsparcia.

PRACODAWCO
Zapraszamy do współpracy

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
Ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice

Tel. centrala PUP; 12 372 96 00
www.praca.myslenice.pl

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF