Powiat olkuski
Powiat olkuski

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat olkuski leży w obrębie trzech makroregionów geograficznych: Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Miechowskiej. Powiat ma powierzchnię 618 km2, co stanowi 4,07% całej powierzchni województwa małopolskiego i klasyfikuje go na dwunastej pozycji wśród powiatów województwa małopolskiego. W skład powiatu wchodzi 6 gmin, w tym 1 gmina miejska (Bukowno), 2 gminy miejsko- wiejskie (Olkusz, Wolbrom) oraz 3 gminy wiejskie (Bolesław, Klucze i Trzyciąż). Pod względem gospodarczym powiat olkuski można podzielić na trzy obszary. Pierwszy o charakterze typowo przemysłowym tworzy zachodnia część powiatu: gminy Bolesław, Bukowno oraz miasta Olkusz i Wolbrom. Drugi obszar - rolniczy - obejmuje wschodnią część powiatu: gmina Trzyciąż, tereny wiejskie gminy Wolbrom oraz tereny wiejskie gminy Olkusz. Trzecim obszarem jest gmina Klucze, która dzięki niebagatelnym walorom środowiska przyrodniczego i promowaniu ekologicznych rozwiązań w przemyśle, pretenduje do objęcia funkcji terenu turystyczno-rekreacyjnego. Do funkcji pełnionych przez trzeci obszar coraz częściej aspirują również tereny wiejskie gminy Olkusz i Trzyciąż. Do największych atutów powiatu, z gospodarczego punktu widzenia, należą:

- duża ilość działających podmiotów gospodarczych – szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, 
- bliskość dużych rynków zbytu produktów rolnych i przemysłowych,
- stosunkowo duża produkcja rolna skupiona na niewielkim obszarze przy jednoczesnym, niskim stopniu chemizacji rolnictwa,
- sprzyjające warunki przyrodnicze i krajobrazowe dla rozwoju specyficznych produktów turystycznych,
- cenne zabytki architektoniczne i historyczne.

Rozwojowi powiatu sprzyja położenie na styku ważnych szlaków komunikacyjnych. W pobliżu powiatu znajdują się dwa miasta wojewódzkie: Kraków i Katowice, a przez jego stolicę przebiega międzynarodowa trasa E-4 ciągnąca się z Olsztyna do Przemyśla. Należy również zauważyć, że z Wolbromia nietrudno dostać się na trasę E-7, prowadzącą z Warszawy do Budapesztu. Tereny powiatu olkuskiego od zawsze słynęły z mineralnych bogactw. Zasoby rud ołowiu, srebra i cynku znajdują się na terenach gmin: Olkusz, Bolesław i Bukowno. Ponadto, występujące wapienie wykorzystywane są w przemyśle wapienniczym. Na terenie gminy Bukowno pozyskuje się piasek podsadzkowy w kopalniach odkrywkowych. Ponad 35,0% powierzchni powiatu zajmują lasy. W północnej i wschodniej części powiatu olkuskiego, na terenach, które oparły się industrializacji, znajdują się przestrzenie nieskażonej przyrody. Piękne krajobrazy, pofałdowany teren, duże zalesienie sprawiają, że olkuską ziemię chętnie odwiedzają turyści. Wiele tu zwierzyny łownej: dziki, sarny i zające oraz pojedyncze łosie spotkać nietrudno. W rzekach i jeziorkach żyje wiele gatunków ryb, w tym rzadki pstrąg potokowy. Równie bogata jest jurajska szata roślinna. Ponadto zachowała się, w okolicach Pazurka i Gorenic, buczyna karpacka oraz brzoza ojcowska. Ze względu na szereg walorów środowiska przyrodniczego część powiatu została objęta ochroną w formie parków krajobrazowych. Na terenie powiatu zostały utworzone następujące parki: Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, Dłubniański Park Krajobrazowy. Nieskażona przyroda jest niezaprzeczalnym atutem powiatu, który sprzyja napływowi turystów.

Powierzchnia, gęstość zaludnienia

Liczba mieszkańców powiatu olkuskiego wyniosła na koniec 2012 roku 114 458 osób, w tym nieco ponad połowę (51,3%) stanowiły kobiety. Należy zwrócić uwagę również, że 56 407 osób zamieszkuje tereny miejskie, natomiast 58 051 osób zamieszkuje tereny wiejskie. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie jest nieco niższa od średniej w województwie - wynosi 185 osób na 1 km2, podczas gdy średnia dla województwa małopolskiego wynosi 221 osób. Największa gęstość zaludnienia występuje w Olkuszu (333 osoby na km2), który zamieszkuje około 43,9% ogółu mieszkańców powiatu. W gminach Bolesław, Bukowno oraz Wolbrom gęstość zaludnienia wynosi odpowiednio: 191 os./km2, 161 os./km2 i 160 os./km2. Mniejszą gęstością zaludnienia charakteryzują się gminy Klucze (129 os./km2) i Trzyciąż (75 os./km2). Udział mieszkańców gmin w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu, kształtuje się w przypadku większości z nich na poziomie nie wyższym niż 14,0%. W tym przedziale znalazły się: Klucze (13,4%), Bukowno (9,2%), Bolesław (6,8%) oraz Trzyciąż (6,2%). Większy odsetek ludności powiatu zamieszkuje Wolbrom (20,5%) oraz wspomniany już Olkusz.

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

W związku z korzystnym położeniem w pobliżu dwóch ośrodków miejskich: Krakowa i Katowic, przez powiat przebiegają cztery drogi wojewódzkie (nr 783, nr 791, nr 794 oraz odcinek drogi nr 773), a także jedna droga krajowa (nr 94). Przez powiat przebiega również linia kolejowa nr 62 (Tunel- Sosnowiec Główny). Należy zaznaczyć także bliskie położenie portów lotniczych Kraków - Balice (oddalony około 40 km od Olkusza) oraz Katowice - Pyrzowice (oddalony około 50 km od Olkusza). Na terenie powiatu olkuskiego działalność przewozową prowadzą Związek Komunalny Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu (www.zkgkm-olkusz.pl), a także prywatni przewoźnicy.

Gmina Olkusz jest celem dojazdów do pracy głównie mieszkańców powiatu, a w szczególności Wolbromia i Bolesławia. Wpływ na to ma lokalizacja dużej części największej ilości pracodawców takich jak ZGH Bolesław. Pewna grupa mieszkańców dojeżdża do pracy do miast województwa śląskiego, głównie do Dąbrowy Górniczej do Huty Arcerol Mittal oraz Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń".

Krótka informacja o walorach turystycznych

Jedną z atrakcji turystycznych jest Pustynia Błędowska, jedyny tego typu obszar na terenie całej Polski. Wyróżnić należy także zabytki, wśród nich m.in. ruiny zamku w Rabsztynie, gdzie odbywają się turnieje rycerskie. A także liczne dworki, obiekty kultu religijnego. Istnieją tu dogodne warunki do rozwoju agroturystyki.

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Powiat olkuski na koniec 2012 r. zamieszkiwało 114,458 tys. mieszkańców, co sytuowało go w skali regionu w grupie powiatów średnich. Powierzchnia powiatu to 618 km2, co powoduje że średnia gęstość zaludnienia wynosiła 185 osób w przeliczeniu na km2.

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

Około 64,1% mieszkańców powiatu olkuskiego stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Na przestrzeni lat 2007-2009 udział tej grupy w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu stopniowo wzrastał, po czym począwszy od roku 2010 odnotowuje się spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym. W przeciągu 6 lat nieustannie wzrastał natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym. Malał z kolei odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym. Obserwowane zjawisko starzenia się społeczeństwa stanowi odzwierciedlenie trendu ogólnokrajowego.

Przyrost naturalny na przestrzeni lat (tendencje)

W powiecie olkuskim liczba mieszkańców spadła o 230 osób (0,2%) w relacji do stanu na 31 grudnia 2011 r. Spadek odnotowano w gminach: Olkusz (o 132 osoby, tj. 0,3%), Bolesław (o 50 osób, tj. 0,6%), Wolbrom (o 27 osób, tj. 0,1%), Bukowno (o 11 osób, tj. 0,1%) i Klucze (o 10 osób, tj. 0,1%). W tym samym okresie stały poziom liczby ludności odnotowano wyłącznie w Trzyciążu. Obserwowane i prognozowane dla powiatu trendy demograficzne można zaliczyć, na tle szerszej sytuacji w regionie i w całym kraju - do niekorzystnych. W latach 1995-2010 liczba mieszkańców zmniejszyła się o ponad 8%, a w następnych latach, zgodnie z prognozami demograficznymi GUS, ten trend ma się utrzymać, zaś jego dynamika będzie rosła i do 2035 r. prognozowany jest ubytek liczby mieszkańców o 11,1% w stosunku do 2010 r. Tym samym liczba ludności powiatu w latach 2010-2035 zmniejszy się o niemal 15 tys. osób.

W powiecie olkuskim notuje się ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. Wartość wskaźnika w mieście i gminie Olkusz na 1000 ludności jest ujemna i wynosi - 0,7%.

Czynnikami wpływającymi na spadek lub przyrost ludności są migracje na pobyt stały, zarówno wewnętrzne - rozpatrywane w skali kraju, województwa i powiatów, jak i zewnętrzne. W powiecie olkuskim na przestrzeni ostatnich lat (od 2008 do 2012 r.) saldo migracji było ujemne. Oznacza to, że więcej osób opuszczało teren powiatu niż do niego napływało. Dominującą formą migracji były wymeldowania/zameldowania do innych miast. Łącznie w analizowanym okresie w wyniku migracji liczba mieszkańców powiatu olkuskiego zmniejszyła się o 840 osób.

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Tradycje przemysłowe Olkusza i okolic sięgają średniowiecza, kiedy to w okolicach miasta rozpoczęto eksploatację surowców mineralnych (głównie ołów, a także srebro). Na przełomie lat 40 i 50 XX wieku wybudowane zostały Zakłady Górniczo - Hutnicze Bolesław, które funkcjonują do dnia dzisiejszego, eksploatując złoża rudy, cynku i ołowiu. ZGH Bolesław są jednym z ważniejszych w Polsce producentów cynku elektrolitycznego. Na przełomie XIX/XX wieku powstała w Olkuszu szkoła rzemieślnicza, jedna z trzech zlokalizowanych w Królestwie Polskim. Na przestrzeni lat szkoła przechodziła przemiany, poszerzała kierunki kształcenia. Zmieniały się jej nazwy, od pierwszej, rosyjskiej - "Riemiesljennoje ucziliszcze", przez nazwę nadaną jej w 1922 roku w związku z upaństwowieniem - Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa, a następnie: Państwowe Gimnazjum Mechaniczne I i II stopnia, Zasadnicza Szkoła Metalowo-Odlewnicza i Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Olkuszu, aż po dzisiejszą - Zespół Szkół Nr 1. Jest najstarszą Szkołą Techniczną Ziemi Olkuskiej. Działające przy ZS Nr 1 w Olkuszu Centrum Kształcenia Ustawicznego to nowoczesny ośrodek na skalę europejską, kształcący młodzież i słuchaczy na najwyższym poziomie.

Struktura zatrudnienia w powiecie

Struktura firm według klas wielkości zatrudnienia wykazuje absolutną dominację mikroprzedsiębiorstw, tj. firm najmniejszych, zatrudniających do 9 pracowników. W powiecie zarejestrowanych było na koniec 2012 roku 11 821 podmiotów gospodarczych, co pozwala zająć 7 miejsce w województwie małopolskim, pod względem ilości przedsiębiorstw. Ogółem firmy powiatu olkuskiego stanowiły 3,4% ogółu firm zarejestrowanych w Małopolsce. Zauważalna jest niewielka względna przewaga firm zatrudniających do 49 pracowników, w porównaniu do struktury dla całego regionu oraz nieznacznie mniejszy udział firm średnich (50-249 pracowników). Liczba największych pracodawców (10) plasuje powiat olkuski w środku stawki wojewódzkiej, za takimi powiatami jak powiaty grodzkie wraz z otaczającymi je powiatami ziemskimi.

Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

Najważniejszym pracodawcą na terenie powiatu są Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław, zatrudniające ponad 1,8 tys. osób. Skala oddziaływania tego przedsiębiorstwa, zważywszy na umiarkowany potencjał ludnościowy powiatu, jest ponadlokalna. Drugim pod względem wielkości zatrudnienia pracodawcą jest jedna z największych firm branży motoryzacyjnej, producent części zamiennych do samochodów osobowych, TRI Poland (850 osób). Trzecim pod względem zatrudnienia pracodawcą jest Nowy Szpital Sp. z o.o. w Olkuszu (747 osób).

Tabela: Najwięksi pracodawcy w powiecie olkuskim

Źródło: opracowanie na podstawie informacji olkuskiego PUP w maju 2014

Nazwa firmy

Zatrudnienie

Opis działalności

ZAKŁADY GÓRNICZO HUTNICZE BOLESŁAW S.A

1866

Wydobywanie i przerób rud metali nieżelaznych; produkcja

cynku elektrolitycznego, koncentratów cynku i ołowiu, kwasu

siarkowego

TRI ( POLAND ) Sp. z o.o.

850

Produkcja części zamiennych do samochodów osobowych

NOWY SZPITAL W OLKUSZU Sp. z o.o.

747

Szpitalnictwo

FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM S.A

508

Produkcja mieszanek gumowych , impregnatów, taśm

transporterowych, pasów pędnych, płyt technicznych,

wyrobów branży gumowej i tworzyw sztucznych; regeneracja

taśm transporterowych, pasów pędnych, płyt, technicznych

wyrobów branży gumowej i tworzyw sztucznych; prowadzenie prac badawczych

TAKT KWIATKOWSKI I MIĄDZEL S.j.

484

Produkcja płyt kompaktowych audio, DVD, CD-ROM;

przetwórstwo tworzyw sztucznych

LINTER Sp. z o.o.

349

Produkcja przenośników taśmowych oraz elementów tras

przenośnikowych; kompleksowe wyposażenie i serwis

taśmociągów; regeneracja i gumowanie bębnów, rolek,

zsypów

HYDRONICS IMI INTERNATIONAL

330

Produkcja aparatury do równoważenia hydraulicznego,

termostatyki oraz odgazowywania i utrzymywania ciśnienia

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE WYROBÓW GUMOWYCH

WOLMOT Sp. z o.o.

320

Produkcja i sprzedaż wyrobów gumowych (przewody

przestrzennie kształtowane do układów chłodzenia, ogrzewania, paliwa, z wzmacnianiem i bez), węży gumowych

specjalizowanych, technicznych wyrobów gumowych, formowanych, ciętych wzmacnianych i bez wzmocnień

KIMBERLY CLARK Sp. z o.o.

317

Produkcja papierniczych wyrobów higienicznych

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES POLSKA Sp. z o.o.

 

317

Produkcja aparatury niskiego i średniego napięcia

EMALIA OLKUSZ

215

Produkcja naczyń emaliowanych

ZAKŁADY KABLOWE BITNER 

208

Produkcja elektronicznych i elektrycznych przewodów kablowych

ZAKŁAD METALOWY PLAST-MET

162

Produkcja gotowych wyrobów metalowych

FIRMA HANDLOWO- PRODUKCYJNO-USŁUGOWA MARLIBO

92

Działalność związana z pakowaniem, sprzedaż i konfekcjonowanie

OLKUSKA FABRYKA NACZYŃ EMALIOWANYCH S.A

80

Produkcja i sprzedaż wanien, brodzików  stalowych, emaliowanych oraz z akrylu, zlewozmywaków stalowych emaliowanych i nierdzewnych, produkcja wyrobów niekatalogowanych.

 

 

Podmioty wg rejestru REGON wg sekcji PKD

Na terenie powiatu najwięcej jest podmiotów, które wg rejestru REGON w sekcji PKD prowadzą działalność w sekcji G "Handel hurtowy i detaliczny"; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle - 4110 co stanowi blisko 35% ogółu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu olkuskiego oraz sekcji G - "Budownictwo"-1320 - 11% ogółu podmiotów gospodarczych i nieznacznie mniej w sekcji "Przetwórstwo przemysłowe" -1316 - 11% ogółu podmiotów gospodarczych z terenu powiatu olkuskiego.

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospod. na 1 tys. mieszkańców)

Wskaźnik przedsiębiorczości w stosunku do osób w wieku produkcyjnym wynosił 161 firm na 1 tys. mieszkańców. Ogólny wskaźnik przedsiębiorczości wynosi 103 (na jeden tysiąc mieszkańców). Jest jednym z najlepszych wyników w województwie.

Wskaźnik przedsiębiorczości

Planowane inwestycje gminne, powiatowe, wojewódzkie

Powiat olkuski charakteryzuje się na tle województwa małopolskiego umiarkowanie wysoką liczbą miejsc pracy powstałych wskutek nowych inwestycji zagranicznych. Poziom intensywności zaangażowania kapitału zagranicznego w tworzenie inwestycji jak i inwestowanie w przedsiębiorstwa już istniejące nie odbiega zasadniczo od bezpośredniego zaplecza Krakowa, jakim jest powiat krakowski ziemski. Z punktu widzenia inwestorów zagranicznych powiat olkuski jest więc atrakcyjnym miejscem do inwestowania i należy do coraz wyraźniej zarysowującej się osi rozwojowej województwa małopolskiego. Bez wątpienia na atrakcyjność powiatu dla inwestorów zagranicznych wpływa bliskość konurbacji Katowic i Krakowa.

PROJEKTY Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ.
Na drogach wojewódzkich w małopolsce północno-zachodniej

  1. OBWODNICA OLKUSZA
  2. OBWODNICA MIECHOWA 
  3. OBWODNICA WOLBROMIA 
  4. MODERNIZACJA DW 794 
  5. PRZEBUDOWA DW 783 OLKUSZ – WOLBROM 
  6. PRZEBUDOWA DW 783 WOLBROM – MIECHÓW 

Wschodnia obwodnica Olkusza, połączenie Drogi Wojewódzkiej 791 Z Drogą Wojewódzką 783. Realizacja celu głównego projektu, którego zakres obejmuje budowę obwodnicy łączącej drogę krajową nr 94 oraz dwie drogi wojewódzkie nr 783 i 791. Całkowita długość projektowanej wschodniej trasy obwodowej m. Olkusz wynosi ok. 7,5 km. Północna obwodnica Miechowa w ciągu Drogi Wojewódzkiej 783. Południowa Obwodnica Wolbromia, budowa południowej obwodnicy Wolbromia stanowić będzie połączenie Drogi Wojewódzkiej nr 794 z Drogi Wojewódzkiej nr 783 nowo wybudowanym odcinkiem drogi włączonym od strony zachodniej do istniejącej sieci dróg (ul. Brzozowska) - Drogi Powiatowej nr 14374, a od strony wschodniej do Drogi Wojewódzkiej nr 783, całkowita długość projektowanej trasy obwodowej (etap I - IV) - ok. 6,5 km, w tym: w ciągu Drogi Wojewódzkiej 783. Modernizacja Drogi Wojewódzkiej 794. W etapie I granica Województwa - Wolbrom - Skała - Zielonki, obejmowało swoim zakresem odcinki drogi o łącznej długości ok. 39 km w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 794 granica Województwa - Wolbrom - Skała - Zielonki.

Inne działania władz lokalnych ujęte w dok. strategicznych mające istotny wpływ na rozwój gospodarczy

W dniu 13.06.2013 r. Gmina Olkusz złożyła wniosek aplikacyjny projektu pn. "Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej - budowa infrastruktury" - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.3 Schemat B. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa infrastruktury w Olkuskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, w tym:

- modernizacja i rozbudowa układu drogowego - 1,810 km,
- budowa kanalizacji opadowej - odwodnienie dróg - 2,058 km,
- sieć wodociągowa - 0,918 km,
- rurociągi dla sieci teletechnicznej - 1,675 km,
- oświetlenie uliczne w SAG - 1,964 km

Olkuska strefa ma powstać do połowy 2015 r. w części wzdłuż drogi krajowej nr 94 na 28 ha terenu poprzemysłowego i znacznie podnieść atrakcyjność inwestycyjną gminy. Całość inwestycji wyniesie ponad 8 mln zł. Realizacja tego przedsięwzięcia jest wstępem do uruchomienia w przyszłości drugiej części strefy. Docelowo teren inwestycyjny strefy w Olkuszu wyniesie ok. 40 ha i ma zostać udostępniona inwestorom najpóźniej w 2018 roku.

Zachęty inwestycyjne na terenie powiatu

Jednym z szeroko rozpowszechnionych narzędzi dystrybucji pomocy publicznej w zakresie polityki proinwestycyjnej są Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). Warto zwrócić uwagę, że dostępne środki pomocowe z UE w ramach RPO w szczególny sposób wspierają gospodarkę tych obszarów regionu, które przyciągają najwięcej inwestorów. Analizując rozmieszczenie inwestycji realizowanych z Działania 4.3. MRPO wyraźnie widać, że wsparcie otrzymały te gminy i powiaty, które już od lat rozwijają swoje strefy inwestycyjne. Powiaty które takich stref nie posiadają, lub też dopiero zaczynają je tworzyć miały znacznie mniejsze szanse na pozyskanie tego typu środków. W powiecie olkuskim dofinansowanie otrzymał SAG w Bukownie, która powstaje od podstaw za kwotę 19 mln.

Obszar Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) leży w północnej części miasta na styku z gminą Bolesław, w sąsiedztwie kompleksu przemysłowego Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. Od strony południowej teren ten graniczy z pasem ochronnym strefy mieszkaniowej, a od zachodu z obszarem nieużytków, a następnie zabudową mieszkaniową osiedla Wodąca. Od strony wschodniej SAG przylega do ul. Kolejowej, posiadającej status drogi powiatowej. Z tej drogi realizowana jest dostępność komunikacyjna Strefy. Cały obszar skomunikowany jest z drogą krajową nr 94 (połączenie przez miejscowość Bolesław w odległości 5 km od SAG) oraz z autostradą A4 (przez Dąbrowę Górniczą – 25 km lub Jaworzno – 34km). Od węzła kolejowego w Bukownie dzieli SAG odległość 2 km. Węzeł ten tworzy linia kolejowa relacji Katowice-Kielce oraz linia kolejowa szerokotorowa LHS od granicy z Ukrainą do oddalonego od SAG o 5 km terminala przeładunkowego w Sławkowie. W chwili obecnej działalność gospodarczą w Strefie Aktywności Gospodarczej rozpoczęły już firmy ASMKO oraz ASMKO-bis oraz Izo-Mal.

Wolbromska Podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego. Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny istnieje od października 1997 r. Początkowo jej obszar wynosił 66 ha, obecnie rozrosła się do wielkości 528,84 ha. Około 100 hektarów wciąż czeka na inwestorów. Dotychczas wydano w niej 77 zezwoleń na działalność, utworzono niemal 6 tys. miejsc pracy, a wysokość poniesionych nakładów wyniosła 1,3 mld zł (na koniec 2009 r. Krakowski Park Technologiczny to jedna z siedemnastu specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Jest ona położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Krakowska SSE składa się z 19 podstref znajdujących się na obszarze 17 gmin. Podstrefy te to: Kraków Śródmieście, Kraków Podgórze, Kraków Nowa Huta, Andrychów, Bochnia, Dobczyce, Gdów, Gorlice, Krosno, Książ Wielki, Limanowa, Niepołomice, Nowy Sącz, Oświęcim, Słomniki, Tarnów, Wolbrom, Zabierzów, Zator).

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

W 2012 r. liczba pracujących według sekcji PKD w zakładach w powiecie olkuskim wyniosła 31 663 osób (wraz z pracującymi w podmiotach zatrudniających do 9 osób), co stanowiło 3,2% wszystkich pracujących w województwie małopolskim. W strukturze według sekcji PKD 2007 zwraca uwagę wysoki udział pracujących w przemyśle; jest on wyraźnie wyższy niż średnia regionalna przekraczając 35% . Kolejnymi pod względem udziału grupami pracujących są osoby zatrudnione w rolnictwie, leśnictwie (26%) oraz w usługach, w tym usługach nierynkowych (19%), zaś handel, a zwłaszcza działalność finansowa, mają mniejsze znaczenie (odpowiednio 15% i 4%). Ogółem liczba aktywnych zawodowo-pracujących wynosiła 45 549 osób, co oznacza, że pracuje około 59% wszystkich osób aktywnych zawodowo z powiatu olkuskiego. W stosunku do wszystkich mieszkańców powiatu olkuskiego osoby pracujące stanowią około 40%.

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia; porównanie z innymi powiatami

Poziom bezrobocia w powiecie olkuskim oraz dynamika jego spadku w ostatnim okresie wskazują, iż na tle innych powiatów sytuacja regionu przedstawia się niekorzystnie. W 2013 r. stopa bezrobocia należała do wyższych w województwie i wyniosła 15,3% (w liczbach bezwzględnych na koniec 2013 r. - 7 157osób).

W powiecie olkuskim obserwowana jest pewna nierównowaga w zakresie płci bezrobotnych. Stosunek bezrobotnych kobiet 53,3% do bezrobotnych mężczyzn 46,7% jest bowiem wyższy niż średnio w województwie i w kraju, wynosi 1,27. Od 2008 roku do 2012 roku zauważalny jest dynamiczny trend wzrostowy liczby bezrobotnych. Po czym, w roku 2013 następuje spadek liczby osób pozostających bez zatrudnienia. Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych na terenie powiatu w okresie ostatniego roku odnotowano we wszystkich gminach: Trzyciąż (o 12,7%, tj. 40 osób), Olkusz (o 6,3%, tj. 213 osób), Wolbrom (o 5,7%, tj. 76 osób), Bukowno (o 5,4%, tj. 32 osoby), Bolesław (o 5,3%, tj. 23 osoby) i Klucze (o 4,7%, tj. 51 osób). Ogółem w powiecie olkuskim liczba bezrobotnych w omawianym okresie spadła o 435 osób, tj. 6,1%. 

Na tle województwa, powiat olkuski charakteryzuje się nieco niższym udziałem wśród bezrobotnych, osób młodych w wieku 18-34 lata. Odsetek osób młodych w powiecie wynosi 49,3%, w województwie kształtuje się natomiast na poziomie 51,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Odsetek osób w wieku 35-54 lata jest natomiast większy w powiecie (38,1% ogółu), w województwie wynosi on 36,6%. Również odsetek osób z najstarszej grupy wiekowej - 55 i więcej lat - większy jest w powiecie, gdzie wynosi 12,6%. W województwie małopolskim kształtuje się on na poziomie 11,5%.

W ogólnej liczbie zarejestrowanych na terenie powiatu bezrobotnych najliczniejszy udział mają osoby o wykształceniu policealnym oraz średnim zawodowym - 29,9% ogółu (odsetek w przypadku województwa wynosi 24,7%). Nieco niższy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych mają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 24,7% oraz gimnazjalnym i niższym - 19,8% (w przypadku województwa odsetki są większe i wynoszą odpowiednio: 29,3% i 20,6%). Mniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym - 14,3% ogółu w powiecie olkuskim (odsetek w województwie jest nieco mniejszy i wynosi 13,9%). Z kolei z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w powiecie zarejestrowanych jest 11,3% osób, odsetek w przypadku województwa wynosi 11,5%.

W powiecie olkuskim bezrobotni posiadający krótki staż pracy (do 1 roku) lub nieposiadający go w ogóle stanowią 37,3% ogółu zarejestrowanych. Odsetek ten jest wyższy niż w przypadku całego województwa małopolskiego, gdzie wynosi on 35,8%. Około 20,3% bezrobotnych w powiecie posiada staż pracy od 1 do 5 lat (w województwie - 22,5%). Osoby posiadające staż pracy wynoszący 5-20 lat stanowią 28,3% zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie (w województwie-28,0%). Natomiast staż pracy przekraczający 20 lat dotyczy 14,1% bezrobotnych w powiecie oraz 13,7% zarejestrowanych bezrobotnych w województwie.

Istotnym czynnikiem charakteryzującym kondycję lokalnego rynku pracy jest również czas pozostawania przez osoby bezrobotne bez zatrudnienia. Około 38,7% bezrobotnych w powiecie olkuskim pozostaje bez zatrudnienia przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy. Dla województwa małopolskiego odsetek ten jest wyraźnie wyższy i kształtuje się na poziomie 42,8%. Odsetek pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy jest także niższy w powiecie - stanowi 16,3%. Podobnie jak w przypadku wyżej omówionych kategorii, w powiecie odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy jest niższy niż w przypadku województwa i wynosi: 16,3% (w województwie 18,8%). Z kolei osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy w powiecie stanowią 28,7%, podczas gdy w województwie - 19,5% ogółu zarejestrowanych. Czas pozostawania bez pracy bezrobotnych w powiecie olkuskim i województwie.

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie olkuskim, wyniosła w 2013 roku 15,3 pkt. proc., podczas gdy poziom bezrobocia w tym samym czasie w województwie i kraju wynosił odpowiednio 11,6 pkt. proc. i 13,4 pkt. proc. Na przestrzeni lat 2008-2012 miał miejsce wzrost stopy bezrobocia na terenie powiatu, łącznie o 5,1 pkt. procentowych. Wzrost ten stanowił odzwierciedlenie tendencji ogólnowojewódzkiej oraz krajowej. W ostatnim z omawianych lat poziom bezrobocia w powiecie spadł o 0,8 pkt. procentowych, w tym samym okresie w województwie małopolskim wzrost wyniósł 0,2 pkt. proc., a w kraju stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie z poprzedniego roku.

Stopa bezrobocia

Pracujący na 1000 mieszkańców

W zakresie liczby pracujących kobiet i mężczyzn w powiecie olkuskim obserwowana jest przewaga mężczyzn 52%. Pracujących kobiet jest 48%.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

W 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olkuskim wynosiło 3458,08 zł i wzrosło w stosunku do 2010 r. o 222,98 zł i była to jedna z najwyższych wartości w Małopolsce, niższa jedynie od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Krakowie, które w tym czasie wynosiło 3877,57 zł i powiecie krakowskim -3571,36 zł. W relacji do średniej krajowej przeciętne wynagrodzenie w powiecie olkuskim stanowiło 92,4%. Pozytywnym zjawiskiem była także dynamika zmian tego wynagrodzenia w latach 2002-2010, które w tym czasie w olkuskim wzrosło o 58,2% i był to wynik lepszy niż średnio w skali całego regionu i kraju.

Wynagrodzenie

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Dojazdy do pracy gminie Olkusz w nikłym stopniu realizowane były spoza terenu powiatu. Skala dojazdów do gminy ukazuje umiarkowaną w skali województwa, siłę oddziaływania tego ośrodka. Gmina Olkusz jest celem dojazdów do pracy głównie dla mieszkańców części powiatu olkuskiego, w szczególności największych jego ośrodków, takich jak Wolbrom czy Bolesław. Na taki stan rzeczy bez wątpienia wpływa fakt lokalizacji dużej części największych pracodawców, w tym zatrudniających największą liczbę osób, ZGH Bolesław, w gminach sąsiednich, dobra dostępność Krakowa z terenu wschodniej i centralnej części powiatu. Mieszkańcy dojeżdżają do pracy również poza powiat, przede wszystkim na Zagłębie, gdzie znajduje się dawna Huta Katowice obecnie Arcerol Mittal i Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" średni czas dojazdu to 30 minut. Średni czas do Krakowa dojazdu to 50 minut.

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Barometr zawodów (pokazuje dostępność kadry na lokalnych rynkach pracy w kolejnym roku)

W ramach Barometru Zawodów na szczeblu powiatowym prowadzona jest szczegółowa analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynkach lokalnych. Z punktu widzenia zaspokajania potrzeb pracodawców szczególne znaczenie ma zwłaszcza identyfikacja zawodów deficytowych. W powiecie olkuskim zwraca uwagę duże zróżnicowanie, a co za tym idzie, znaczna różnorodność i liczebność zawodów, których brakuje na rynku lokalnym. Stwierdzono braki w zakresie takich grup zawodowych jak: betoniarze i zbrojarze, blacharze samochodowi, lakiernicy, brukarze, dekarze i blacharze budowlani, inżynierowie automatyki i robotyki, budownictwa, kierowcy, kierownicy budowy, monterzy maszyn i urządzeń, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, pielęgniarki, przedstawiciele handlowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, ślusarze, technicy elektrycy, technicy mechanicy.

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

W powiecie olkuskim działa 13 szkół zawodowych w tym 2 dla dorosłych, Licea Ogólnokształcące - 8 w tym 2 dla dorosłych. W szkołach ponadgimnazjalnych uczy się 4093 uczniów w tym: LO- 2038 uczniów co stanowi 50% ogółu uczących się, w szkole policealnej 49 osób -1% ogółu uczących się, technikum-1527 uczniów- 38% ogółu uczących się, zasadniczej szkole zawodowej 435 uczących się, co stanowi 11% ogółu.

Szkoły wyższe

Pierwsza z nich to Wyższa Szkoła Biznesu Wydział Zamiejscowy w Olkuszu, z kierunkami: Zarzadzanie jakością, Kadry i płace w praktyce, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Logistyka i transport, Rachunkowość i podatki, Marketing i zarządzanie sprzedażą, Administracja publiczna i gospodarka samorządowa, Psychologia w biznesie. Druga szkoła wyższa - Społeczna Akademia Nauk w Olkuszu, z kierunkami: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Filologia angielska, Finanse i rachunkowość, Fizjoterapia, Geodezja i kartografia, Grafika artystyczna, Iberystyka, Informatyka, Kosmetologia, Logistyka, Zarzadzanie, Ochrona Środowiska, Pedagogika, Praca socjalna, Stosunki międzynarodowe.

Inne instytucje mające uprawnienia zawodowe to: Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu, Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Olkuszu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół nr 1 jest m.in. ośrodkiem egzaminacyjnym, może być ośrodkiem doradztwa zawodowego. ZS Nr 1 wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy, który potrzebuje techników i wysoko wykwalifikowanych robotników. Wzorem Austrii i Niemiec, gdzie istnieje ścisłe powiązanie między szkolnictwem zawodowym a przemysłem, szkoła podjęła zadania kształcenia również pod potrzeby pracodawców. Uczniowie i dorośli kształcący się w ZS Nr 1 mają możliwość elastycznego kształcenia, aby móc dostosować się do aktualnych wymogów rynku pracy. Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną, jak możliwość kształcenia we wszystkich zawodach na kursach kwalifikacyjnych, warsztatach korelujących z poszczególnymi grupami zawodowymi. CKU wyposażone jest w nowoczesne pracownie m.in. Obrabiarek Sterowanych Numerycznie, Pracownię Mechatroniki Pojazdów, Pracownię Ochrony Środowiska, Pracownię Silników, Pracownię Architektury Krajobrazu, Pracownię Górniczo-Geodezyjną, Pracownię Robotyki, Sensoryki i PLC, Pracownię Pneumatyki i Hydrauliki, Pracownię Spawalniczą, Pracownię Medyczno - Kosmetyczną. Szkoła posiada znak jakości Małopolskich Standardów Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES. Znak jakości świadczy o wiarygodności oraz profesjonalizmie instytucji szkoleniowej, której został przyznany.

Wykształcenie mieszkańców

Wykształcenie mieszkańców zbadano w 2011 r. podczas Narodowego Spisu Powszechnego. Wykształcenie wyższe posiada 16%. Wykształcenie średnie ogólnokształcące 13%. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe 25%. Wykształcenie zasadnicze zawodowe 20%. Podstawowe bez wykształcenia 25%.

Kołowy szkolnictwo

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

W roku 2013 pracodawcy i przedsiębiorcy zgłosili do urzędu pracy zapotrzebowanie na 1726 stanowisk pracy, czyli więcej o 463 stanowiska pracy niż w roku 2012 r.

Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców:

- Pośrednictwo pracy krajowe
- Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
- Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
- Fundusz szkoleniowy
- Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy-dot.osób bezrobotnych
- Zwolnienia grupowe
- Przygotowanie zawodowe dorosłych
- Staże
- Prace interwencyjne
- Roboty publiczne
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
- Prace społecznie użyteczne
- Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne
- Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
- Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
- Świadczenie aktywizacyjne
- Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu
- Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
ul. Minkiewicza 2
32-300 Olkusz
tel: 032 643-05-38, 032 641-34-02
fax: 032 643-43-48.
e-mail: krol[at]praca.gov.pl
www: www.pup-olkusz.pl

Różne instytucje wspierające biznes działające na terenie powiatu

Na terenie powiatu olkuskiego znajdują się: Cech Rzemiosł Różnych w Olkuszu oraz Cech Rzemiosł Różnych w Wolbromiu, które są zrzeszone w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF