Powiat proszowicki
Powiat proszowicki

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat proszowicki o powierzchni 414,6 km2 zajmuje 17 miejsce pod względem wielkości wśród 22 powiatów województwa małopolskiego. Natomiast jeśli chodzi o liczbę ludności (43 945) zajmuje ostatnie miejsce z najmniejszą liczbą ludności w rankingu powiatów małopolski. Powiat leży w odległości ok. 30 km od Krakowa w kierunku północno-wschodnim, granicząc z powiatami: miechowskim, krakowskim ziemskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim i kazimierskim (woj. świętokrzyskie). Powiat położony w obrębie Płaskowyżu Proszowickiego będącego częścią makroregionu - Niecki Nidziańskiej, o glebach lessowych będących bazą dla czarnoziemu. Występuje tutaj klimat łagodny, pozbawiony skoków i zmian termicznych. Powiat tworzy 6 gmin: miejsko-wiejska Proszowice i Nowe Brzesko, 4 gminy wiejskie: Koniusza, Koszyce, Pałecznica, Radziemice, w skład których wchodzi 135 miejscowości. Przez teren powiatu przebiegają następujące drogi krajowe i wojewódzkie krajowe:

- nr 79 na odcinku Koszyce-Nowe Brzesko-Kraków

wojewódzkie:

- nr775 Słomniki - Proszowice - Ispina
- nr776 Kraków - Proszowice - Busko Zdrój
- nr 768 Kazimierza Wielka -Koszyce-Brzesko

Obszar powiatu proszowickiego ma bardzo rzadką sieć rzeczną. Położony jest w lewostronnym dorzeczu Wisły. Główną rzeką powiatu jest Wisła oraz jej lewy dopływ Szreniawa o południowo-wschodnim kierunku spływu. Podstawową rolę w transporcie i komunikacji odgrywają drogi. Przez powiat przebiegają dwa szlaki komunikacyjne w kierunku Sandomierza przez Nowe Brzesko i w kierunku Buska Zdroju przez Proszowice. Oknem na południową Europę jest most na Wiśle w m. Sokołowice - Górka, w gm. Koszyce.

Powiat ma bogatą historię. Przyjęte przez radę powiatu symbole herb i flaga powiatu mówią o jego królewskim pochodzeniu. Bogactwem powiatu proszowickiego są żyzne ziemie i pracowici ludzie. Brak dużych zakładów produkcyjnych sprawia, iż należy on również do obszarów atrakcyjnych ekologicznie.

Powierzchnia, gęstość zaludnienia

Powierzchnia powiatu wynosi 414,6 km2. Powiat jest słabo zaludniony - gęstość zaludnienia wynosi 106 na 1 km2 (stan na 2012r.). Powiat charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym. Saldo migracji wewnętrznej ludności na pobyt stały ma na przestrzeni ponad 10 lat wartość ujemną.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Zdecydowanej poprawie uległa sieć dróg powiatowych i komunikacja autobusowa z Krakowem oraz z siedzibami gmin z terenu powiatu. Obecnie funkcjonuje ponad 70 linii komunikacji busowej. W miejscowości Górka - Sokołowice w gm. Koszyce, województwo małopolskie wspierane budżetami powiatu i jednostek samorządu gminnego wykonało inwestycję pn. Budowa mostu na Wiśle o wartości ponad 20 mln złotych. Wspólnie z samorządami zlokalizowanymi wzdłuż drogi Proszowice - Kraków zmodernizowano drogę wojewódzką 776. Zmodernizowano ciąg drogowy 775 Słomniki-Proszowice-Nowe Brzesko. W maju 2011 roku zakończyła się realizacja projektu pn. Usprawnienie systemu transportu drogowego w wyniku przebudowy dróg powiatowych nr 1274K Proszowice-Koszyce i 1275K Książnice Małe-Łapszów. Zrealizowana jest budowa obwodnicy Proszowic - inwestycja województwa małopolskiego.

Krótka informacja o walorach turystycznych

Powiat proszowicki posiada wiele atrakcji turystycznych. Równie cenna jest przyroda - rzeźba terenu (nieckowate ukształtowanie, pagórkowatość terenu, wąwozy, urwiska), czyste powietrze oraz zagajniki sprawiają, iż teren doskonale nadaje się do wypoczynku, rekreacji, uprawiania sportu i turystyki (pieszej i rowerowej). Przez powiat przebiegają szlaki historyczno-turystyczne, są to m.in.: Szlak Kościuszkowski prowadzący docelowo do Kopca T. Kościuszki w Racławicach; Szlak Rowerowy - Młyny Doliny Szreniawy oraz Szlak Architektury Drewnianej z wykorzystaniem systemu IDENTUR, który służy oznakowaniu lokalnych zabytków. Są również miejsca, w których pagórki dochodzą do samej Wisły, tworząc urwiska z bogatą roślinnością. To wszystko nadaje krajobrazowi niezwykłego kolorytu, gdzie można uprawiać turystykę pieszą, rowerową, czy też wędkowanie. Wszystko to sprawia, że powiat proszowicki ze swoim krajobrazem, zabytkami, przyrodą, możliwościami sportowo-turystycznymi zachęca do odwiedzenia i spędzenia czasu na wiele ciekawych sposobów.

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Liczba ludności w powiecie 43 945, kobiety 22 283, mężczyźni 21 662. Zdecydowana większość ludności (82%) zamieszkuje tereny wiejskie. Sytuacja w tym zakresie jest gorsza od średniej wojewódzkiej (67,2%).

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

W powiecie proszowickim ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 15%, natomiast w poprodukcyjnym (29 156 osób) 18%.

Przyrost naturalny na przestrzeni lat (tendencje)

Obserwowane i prognozowane dla powiatu trendy demograficzne można zaliczyć, na tle szerszej sytuacji w regionie i w całym kraju, do niekorzystnych. W latach 1995-2010 liczba mieszkańców stopniowo zmniejszała się (o 3,8%), a w następnych latach, zgodnie z prognozami demograficznymi GUS, trend ten ma się utrzymać. Do 2035 r. prognozowany jest dalszy ubytek liczby ludności (w stosunku do 2012 r. w liczbach bezwzględnych liczba mieszkańców powiatu proszowickiego skurczy się o prawie 2,2 tys. osób). Jednocześnie nastąpi starzenie się społeczności powiatu.

 

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Powiat proszowicki nie wykazuje tradycji przemysłowych i rzemieślniczych. Brak dużych zakładów produkcyjnych sprawia, iż należy on również do obszarów atrakcyjnych ekologicznie.

Struktura zatrudnienia w powiecie

Jak wynika z danych GUS w 2012 r. liczba pracujących w powiecie proszowickim wyniosła 14,1 tys. osób co stanowiło tylko 1,4% wszystkich pracujących w województwie małopolskim. W strukturze według sekcji PKD 2007 zwraca uwagę bardzo wysoki udział pracujących w rolnictwie; udział pracujących w rolnictwie wśród ogółu pracujących jest znacznie wyższy niż średnia regionalna i wynosi 71%. Liczną grupę (ok. 16% ogółu pracujących) stanowią osoby zatrudnione w usługach, w tym usługach nierynkowych, zaś handel i przemysł (i budownictwo) odgrywają znacznie mniejszą rolę (odpowiednio 7% oraz 6% pracujących). Znaczenie pozostałych działalności takich jak działalność finansowa czy ubezpieczeniowa jest marginalne (1%).

W zakresie liczby pracujących kobiet i mężczyzn w powiecie proszowickim obserwowana jest wyraźna nierównowaga; stosunek liczby pracujących kobiet do liczby pracujących mężczyzn wynosi bowiem 1,15 i jest to wynik wyraźnie wyższy od średniej w województwie (1,03)-zajmujemy pod tym względem trzecie miejsce zaraz po powiecie myślenickim i tatrzańskim.

Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

W powiecie proszowickim do największych przedsiębiorstw zaliczyć można:

- Firmę AMPLUS Sp. z o.o. S.K.A (skup warzyw i owoców) z siedzibą w Niegardowie w sezonie zatrudniająca prawie 200 osób;
- Firmę Ardagh Metal Packaging Poland Sp. z o. o. zajmująca się produkcją opakowań blaszanych z siedzibą w Kątach zatrudniająca ok. 80 pracowników;
- Krakowskie Zakłady Odlewnicze "ZREMB" z siedzibą w Nowym Brzesku, zajmujące się odlewnictwem staliwa, zatrudniające powyżej 50 pracowników. Ponadto takie markety jak: Biedronka, Lewiatan, Paleo.

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospod. na 1 tys. mieszkańców)

W powiecie proszowickim na 1000 podmiotów gospodarczych przypada 114,4 osoby, w porównaniu do innych powiatów jest to wskaźnik stosunkowo niski (średnia dla woj. małopolskiego wynosi 161,6), jednakże obserwuje się dużą poprawę w stosunku do lat ubiegłych.

Analizując lokalny rynek pracy można stwierdzić, iż przeważają na nim małe firmy rodzinne, które nie są w stanie stworzyć wystarczającej liczby ofert pracy, a wiejski charakter tego rynku daje podstawy do przypuszczeń, iż w najbliższej przyszłości nie można spodziewać się znaczącego ożywienia. Nowe zakłady pracy, są to przeważnie niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa nieplanujące zatrudniania pracowników ze względu na wysokie koszty związane z ich utrzymaniem, lub zatrudniające ich w kręgu własnej rodziny. W większości są to podmioty słabe ekonomicznie i podatne na zmiany koniunktury gospodarczej. W znacznej większości są to firmy prowadzące działalność głównie z zakresu handlu i usług.

Wskaźnik przedsiębiorczości

Planowane inwestycje gminne, powiatowe, wojewódzkie

W trakcie realizacji duża inwestycja - budowa BASENU w Proszowicach.

Inne działania władz lokalnych ujęte w dok. strategicznych mające istotny wpływ na rozwój gospodarczy

Zrealizowana jest budowa obwodnicy Proszowic - inwestycja Województwa Małopolskiego.

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

Jednym z wyznaczników aktywności gospodarczej powiatu jest liczba jednostek zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W 2013 r. w rejestrze CEIDG z poszczególnych gmin powiatu proszowickiego było zarejestrowanych 2 094 podmiotów gospodarczych tj. o 179 podmiotów więcej niż w 2012 r. Analizując dane można stwierdzić, że wśród gmin powiatu największy wzrost ilości podmiotów gospodarczych nastąpił w Gminie Koniusza (dynamika w stosunku do końca 2012r.) -115,9% oraz Koszyce - 115,2%.

W ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów najwyższą ilość odnotowano w gminie Proszowice - ponad 50%.

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia; porównanie z innymi powiatami

Analizując wiek osób zarejestrowanych wyraźnie widać, że dominują osoby do 25. roku życia. Na koniec 2013 r. stanowiły 37,2% ogółu, dla porównania - wskaźnik ten w województwie wynosił 23,3%. Powiatami o wysokim wskaźniku ludzi młodych są powiat miechowski (33,2%) i tarnowski 31,5%. Najniższy udział osób do 25. roku życia w ogóle bezrobotnych zanotowały miasta Kraków, Tarnów i Nowy Sącz (odpowiednio 10,5%, 16,4% i 17,4%).

Bezrobocie ludzi młodych jest więc jedną z cech charakterystycznych powiatu proszowickiego.
Sytuacja wygląda bardzo korzystnie jeśli chodzi o grupę osób 50+ w rejestrach urzędu. Na koniec 2013 roku osoby te stanowiły zaledwie 12,6% wszystkich zarejestrowanych i był to najniższy wskaźnik w całym województwie (udział osób pow. 50. roku życia wśród bezrobotnych Małopolan wynosił 20,9%).

Analizując udział osób długotrwale bezrobotnych na koniec 2013 roku widać, że w powiat proszowicki zajmuje miejsce w czołówce (na koniec 2013r. wynosił 59,4% i był niższy tylko od wskaźnika dla powiatów: dąbrowskiego-62,2% i limanowskiego -60,8%. Średnia dla Małopolski wyniosła 51,5%.

Liczną grupą w powiecie proszowickim są również osoby bez wykształcenia średniego stanowią one 48,9% - w województwie małopolskim 49,4%. Dużą grupą również są osoby bez doświadczenia zawodowego stanowią 42,9% w porównaniu do Małopolski - gdzie wskaźnik wynosi 26,1%. Osoby bez kwalifikacji zawodowych w powiecie proszowickim wynoszą 42,1%, natomiast w Małopolsce prawie 24%.

Wskaźnik dla osób niepełnosprawnych w powiecie proszowickim wynosi 2,4% (dla Małopolski 5,1%).

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Dane na temat poziomu bezrobocia w powiecie proszowickim w okresie ostatnich 4 lat wskazują, iż sytuacja przedstawia się niezbyt korzystnie.

Analizując stopę bezrobocia w latach 2010-2013 można zauważyć, że stopniowo rośnie (biorąc pod uwagę stan na koniec każdego z tych lat) od 11,9% na koniec 2010r. do 12,9% na koniec 2013r. Dla porównania - najniższą stopę w Małopolsce na koniec 2013 r. zanotowało miasto Kraków (5,9%), najwyższą zaś powiat dąbrowski (20,4%).

Stopa bezrobocia w powiecie przyjmuje wartości nieco wyższe od średniej wojewódzkiej, ale niższe od stopy bezrobocia w kraju.

Stopa bezrobocia

Osoby bezrobotne wg zawodów

Obserwacja struktury i ruchu bezrobotnych na koniec 2013 r. pozwala wyróżnić kilka zawodów, które cechuje duża skala napływu, niewielki odpływ a w konsekwencji wysoki poziom bezrobocia w tych zawodach. Do grup tych należą osoby:

- bez zawodu, do grupy tej zaliczymy zarówno absolwentów liceów ogólnokształcących, jak również absolwentów szkoły podstawowej czy gimnazjum. 
- sprzedawcy, którzy mimo, iż posiadają teoretyczne przygotowanie do wykonywania tego zawodu, mają braki głównie w zakresie doświadczenia na stanowisku sprzedawcy. 
- kucharze oraz kucharze małej gastronomii, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego co utrudnia im podjęcie zatrudnienia. 
- ekonomiści specjaliści do spraw marketingu, zarządzania i administracji. Absolwenci tych kierunków mają szanse na znalezienie zatrudnienia pod warunkiem posiadania przez nich dodatkowych umiejętności, głownie językowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jednym ze źródeł danych są oferty pracy. W 2013 roku powiatowy urząd pracy dysponował 1742 ofertami pracy. Z czego 921 to oferty pracy subsydiowanej a 821 ofert to oferty niesubsydiowane.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie wynosiło 2916,22 zł (77,9% średniej krajowej w Polsce - dane za 2012).

Wynagrodzenie

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Średni czas dojazdu z Proszowic do Krakowa w granicach 45 min.

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Barometr zawodów (pokazuje dostępność kadry na lokalnych rynkach pracy w kolejnym roku)

Barometr zawodów to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody dla każdego powiatu przez dokonana przez pracowników powiatowych urzędów pracy. W powiecie proszowickim według prognoz na 2014 r. deficyt występuje m.in. w zawodach: grafik komputerowy, instruktor nauki jazdy, brukarz, inżynier budownictwa, kierowca autobusów, kierowca samochodów ciężarowych, kierownik budowy, operator sprzętu do robót ziemnych, pielęgniarka, położna, spawacz. Nadwyżka występuje w zawodach: ekonomista, kierowca samochodu osobowego, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, ogrodnik, pracownik administracyjny i biurowy, pracownik fizyczny, sprzedawcy i kasjerzy, technik mechanik. Zdecydowana większość zawodów wykazuje równowagę na lokalnym rynku pracy.

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

Powiat jest organem prowadzącym dla dwóch szkół ponadgimnazjanych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z danych dostępnych można zauważyć, iż w powiecie proszowickim najwięcej uczniów kończy technikum bo aż 49%, spory odsetek z nich kontynuuje naukę na studiach wyższych, 32% kończy zasadniczą szkołę zawodową, 17% stanowi młodzież kończąca LO, najmniej bo tylko 2% stanowią absolwenci liceum profilowanego.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Proszowicach

1. Liceum Ogólnokształcące:

- Klasa akademicka
- Klasa medyczna
- Klasa ogólna
- Klasa służb mundurowych
- Klasa dziennikarsko-medialna

2. Technikum - kształci w zawodach:

- Technik ekonomista
- Technik handlowiec
- Technik spedytor
- Technik obsługi turystycznej
- Technik hotelarstwa
- Technik organizacji reklamy

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa- kształci w zawodach:

elektryk, ślusarz, stolarz, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji, i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, piekarz, sprzedawca, elektromechanik, kucharz, wędliniarz, fryzjer, murarz-tynkarz.

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

1. Technikum -kształci w zawodach:

- Technik agrobiznesu
- Technik mechanizacji rolnictwa
- Technik mechanik;
- Technik pojazdów samochodowych
- Technik ogrodnik
- Technik logistyk 
- Technik informatyk
- Technik architektury krajobrazu
- Technik kelner
- Technik żywienia i usług gastronomicznych

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kształci w zawodach:

mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

4. Kursy kwalifikacyjne

Wykształcenie mieszkańców

Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu proszowickiego jest jednym z najniższych w województwie, a struktura tego wykształcenia charakterystyczna jest dla powiatów rolniczych. Najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym - aż 34% mieszkańców (wyższy wskaźnik mają tylko powiaty nowotarski i tatrzański). Relatywnie duża jest także grupa osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31%), którzy razem z osobami z wykształceniem średnim i policealnym stanowią łącznie ok. 47% społeczności powiatu. W 2011 r. wykształceniem wyższym legitymowało się tylko 9% mieszkańców, co było najsłabszym wynikiem w całym województwie małopolskim.

Najwięcej uczniów (49%) kształci się w technikach (najpopularniejsze kierunki: technik agrobiznesu, technik ogrodnik, technik ekonomista) oraz szkołach zawodowych (32%). Struktura wykształcenia mieszkańców powiatu oraz kierunki kształcenia w szkołach na terenie powiatu znajdują odzwierciedlenie w aktywności zawodowej ludności - zwraca uwagę bardzo wysoki udział pracujących w rolnictwie (71%)najwyższy ze wszystkich małopolskich powiatów.

Kołowy szkolnictwo

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

Usługi świadczone przez urząd pracy dla pracodawców to:

- zgłoszenie oferty pracy,
- pomoc w znalezieniu odpowiedniego kandydata do pracy,
- rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,
- informacje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie - użyteczne, refundacja składki ZUS, doposażenie miejsca pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach
ul. Krakowska 11, 32-100 Proszowice
tel.: 12 386 10 80
fax: 12 386 16 91
krpr[at]praca.gov.pl

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF