Powiat tarnowski
Powiat tarnowski

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat tarnowski położony jest we wschodniej części województwa małopolskiego, na pograniczu dwóch krain geograficznych będących częścią Zachodnich Karpat Wewnętrznych: Pogórza Ciężkowicko – Rożnowskiego i Kotliny Sandomierskiej. Od północy powiat graniczy z powiatem dąbrowskim, od zachodu z brzeskim, od strony południowo-zachodniej z nowosądeckim, od południowej z gorlickim, a od wschodu z dwoma powiatami podkarpackimi – jasielskim i dębickim.

Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 1412 km2 i stanowi 9,3% całkowitej powierzchni województwa małopolskiego (15 183 km2). Pod względem wielkości powierzchni powiat tarnowski znajduje się na 3 miejscu w województwie, po powiecie nowosądeckim i nowotarskim oraz przed powiatem krakowskim.

Strukturę administracyjną powiatu tworzy 16 gmin, w tym:

 • 7 gmin miejsko – wiejskich: Ciężkowice, Radłów, Ryglice, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno;
 • 9 gmin wiejskich: Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Wierzchosławice i Wietrzychowice.
 • 187 sołectw;
 • 184 miejscowości (są miejscowości, w których występuje więcej niż jedno sołectwo)

Powiat tarnowski wg stanu na 31.12.2012 r. zamieszkuje 199 062 osób - co stanowi 5,93% wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego - z czego w miastach zamieszkuje 24 179 osób a na wsi 174 883.

Pod względem liczby ludności powiat tarnowski zajmuje czwarte miejsce w województwie małopolskim.

 

Powierzchnia, gęstość zaludnienia

Przy powierzchni ogólnej powiatu wynoszącej 1 412 km(3 miejsce w województwie) pod względem gęstości zaludnienia powiat plasuje się na 14 miejscu w województwie - na jeden km2 przypada 141 mieszkańców. Miejsce pierwsze zajmuje powiat m. Kraków ze średnią 2320 mieszkańców na 1 km2, przy czym średnia zaludnienia na 1 kmw województwie wynosi 221 mieszkańców.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Powiat tarnowski leży na przecięciu się szlaków komunikacyjnych biegnących ze wschodu na zachód i z północy na południe Polski. Ważnym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym przez powiat jest droga krajowa wiodąca obecnie z Targowiska k. Krakowa przez Tarnów i Rzeszów do granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej. Na odcinku od Targowiska do granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu przez Kraków, aglomerację śląską i Wrocław niegdysiejsza „czwórka" funkcjonuje obecnie jako droga krajowa nr 94. Całość stanowi natomiast alternatywę dla najdłuższej polskiej autostrady A4, prowadzącej od granicy polsko-niemieckiej w okolicach Zgorzelca do Tarnowa, a docelowo do przejścia granicznego z Ukrainą
w Korczowej. Trasa ta jest niezwykle istotnym odcinkiem w europejskiej sieci transportowej, gdyż umożliwia ruch tranzytowy z krajów Europy Zachodniej na wschód, do Ukrainy i Rosji.

Uzyskanie przez powiat połączenia autostradowego, w znacznym stopniu wpłynęło na jego atrakcyjność inwestycyjną. Podstawową sieć drogową na terenie powiatu uzupełnia droga krajowa nr 73 Wiśniówka - Tarnów - Jasło, umożliwiająca dojazd w kierunku Warszawy, oraz drogi wojewódzkie, wśród których najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia rozwoju powiatu mają DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Wojnicz - Dąbrowa k. Nowego Sącza oraz DW 977 Tarnów - Gorlice - Konieczna (granica ze Słowacją).

Powiat tarnowski w kierunku równoleżnikowym przecina także magistralna linia kolejowa nr 91 Kraków - Rzeszów - Medyka (granica państwa), o znaczeniu międzynarodowym w transporcie pasażerskim i towarowym. Nieco mniejszy, choć także istotny udział w transporcie ludzi i ładunków posiada linia kolejowa nr 96 Tarnów - Nowy Sącz - Leluchów (granica państwa). Sieć kolejową na terenie powiatu uzupełnia również linia kolejowa nr 115 Tarnów - Żabno - Szczucin, używana sporadycznie do transportu ładunków towarowych.

W przypadku powiatu tarnowskiego transport lotniczy nie posiada na chwilę obecną większego znaczenia, głównie z powodu umiarkowanego zapotrzebowania oraz bliskości międzynarodowych i krajowych portów lotniczych (Kraków - Balice, Rzeszów).

Na każde 100 km2 dróg gminnych i powiatowych przypada 132,6 km dróg o twardej nawierzchni, a w przeliczeniu na 10 tys. ludności jest to 94,0 km ww. dróg.*

*Wykorzystano dane ogólne ze „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2011-2020” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.84.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 listopada 2011 roku.

Krótka informacja o walorach turystycznych

Powiat tarnowski jest bardzo zróżnicowany pod względem klimatycznym, warunków glebowych oraz charakteryzuje się dużą różnorodnością fauny i flory. Wysokość wzniesień waha się od 170 m n.p.m. w miejscowości Pałuszyce (gmina Wietrzychowice) do 534 m n.p.m. na górze Brzanka w gminie Tuchów.

W północnej części powiatu tarnowskiego znajdują się równinne tereny o charakterze typowo rolniczym a w południowej – tereny mocno pofałdowane i górzyste. Przez powiat płyną trzy duże rzeki: Wisła, Dunajec i Biała.

Walory turystyczne:

 • cmentarze wojenne z I wojny światowej – Szlak Cmentarzy Wojennych oraz powstający Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej;
 • zabytki na Szlaku Architektury Drewnianej;
 • „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach – unikatowy rezerwat przyrody nieożywionej;
 • rozwinięta sieć szlaków turystycznych w południowej części powiatu;
 • tradycje mieszkańców (kultura ludowa);
 • tereny wypoczynku aktywnego (stoki narciarskie: Lubinka, Siemiechów, Jastrzębia, kąpieliska w pożwirowych wyrobiskach);
 • szlak św. Jakuba – szlak kulturowy o skali ogólnoeuropejskiej;
 • szlak męczeństwa bł. Karoliny Kózkówny;
 • ścieżki rowerowe*.

*Więcej informacji na stronach: www.powiat.tarnow.pl oraz www.it.tarnow.pl

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Powiat tarnowski wg stanu na 31.12.2012 r. zamieszkuje 199 062 osób - co stanowi 5,93% wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego - z czego w miastach 24 179, a na wsi 174 883.

Kobiety w liczbie 100 329 stanowią ponad połowę mieszkańców powiatu, liczba mężczyzn wynosiła 98 733.

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

W wieku przedprodukcyjnym w przedziale wiekowym do 14 lat znajduje się 34 070 mieszkańców powiatu co stanowi 17% ich ogólnej liczby, przy średniej wojewódzkiej 16% . Więcej jak połowa to mężczyźni - 17 452 osoby, a kobiety to 16 618 osób.

W wieku produkcyjnym w przedziale wiekowym pomiędzy 15 a 64 rokiem życia znajduje się 133 862 mieszkańców powiatu co stanowi 67%, taka jest też wartość procentowa dla całego województwa małopolskiego. Kobiet w wieku produkcyjnym jest nieco mniej - 62 775, niż mężczyzn - 71 087.

W wieku poprodukcyjnym znajduje się 31 130 mieszkańców powiatu tj. 16% i jest to o 1% mniej niż w całym województwie, z czego kobiety stanowią ponad dwukrotnie większą liczbę - 20 936 niż mężczyźni - 10 194 osoby.

Przyrost naturalny na przestrzeni lat (tendencje)

W powiecie tarnowskim w roku 2012 zanotowano 2 119 urodzeń żywych i 1 639 zgonów, dlatego przyrost naturalny był dodatni i w przeliczeniu na liczbę mieszkańców wyniósł 2,4/1000, co oznacza, że przeciętnie na każde 1000 ludności przybyło w powiecie 2,4 osoby. Największy dodatni przyrost naturalny ludności w powiecie tarnowskim wystąpił w gminach: Tarnów (109 osób), Lisia Góra (76 osób) oraz Tuchów (70 osób). Natomiast ujemny przyrost naturalny odnotowano jedynie w gminie Wietrzychowice (- 43).

Najwięcej urodzeń odnotowano w gminach: Tarnów (246), Tuchów (211), Lisia Góra (178) oraz Żabno (169). Natomiast najmniej urodzeń zanotowano w gminie Wietrzychowice (23). W 2012 roku zmarło 1 639 osób w tym 10 niemowląt. Najwięcej zgonów odnotowano w gminach: Żabno (166), Tuchów (141), Tarnów (137) najmniej w gminie Wietrzychowice (66).

 

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Cały obszar powiatu tarnowskiego można podzielić na trzy sfery funkcjonalne:

 • północna - równinne tereny o charakterze typowo rolniczym;
 • środkowa - uprzemysłowiona z dobrymi warunkami dla rozwoju gospodarczego, w tym różnych form przedsiębiorczości; 
 • południowa - mocno pofałdowane i górzyste tereny z dobrymi warunkami dla rozwoju turystyki.

Powiat tarnowski posiada idealne warunki do produkcji ekologicznej, wytwarzanej metodami tradycyjnymi żywności. Szansę na rozwój i promocję powiatu upatruje się również w wykorzystaniu walorów turystycznych, dotychczas jeszcze w większości nieodkrytych i niedostatecznie wypromowanych. Powiat dysponuje ponadto takimi znaczącymi atutami, jak korzystne położenie w kształtującym się obszarze suburbanizacyjnym miasta Tarnowa oraz rozrastanie się strefy funkcjonalnej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, rosnąca liczba mieszkańców (co odróżnia powiat tarnowski od większości powiatów województwa małopolskiego), baza surowcowa do rozwoju nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego, bogate dziedzictwo kulturowe oraz znaczne zasoby zdolnych do pracy i współdziałania ludzi.

Ponadto na terenie gmin powiatu tarnowskiego utworzono strefy inwestycyjne ułatwiające przedsiębiorcom zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej, są to :

 • Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu

Park przemysłowy zlokalizowany we wschodniej części Małopolski, na terenie Gminy Wojnicz, w odległości ok. 70 km od Krakowa, ok. 500 m od drogi krajowej nr 4 (Kraków - Rzeszów) oraz 1,5 km od centrum Wojnicza. W chwili obecnej obszar Parku obejmuje powierzchnię 63,5 ha, w tym 35 ha terenów przygotowanych dla inwestorów. Docelowo Park obejmie obszar 153 ha, w tym znajdzie się około 70 ha terenów zielonych. Na obszarze Parku dostępne są wszystkie media dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw. Gmina zapewnia ulgi w podatkach i "szybką ścieżkę" inwestycyjną.

 • Tuchowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Jest zlokalizowana w obrębie miasta, na północno-zachodnim jego krańcu, obok drogi wojewódzkiej 977. Obejmuje obszar 16,394 ha – gmina dysponuje wolnymi działkami dla inwestorów o łącznej pow. 6,16 ha oraz ogromnym, ogólnodostępnym parkingiem w centrum strefy. Strefa nie koliduje z terenami mieszkaniowymi dzięki nowo wybudowanej drodze, łączącej ją z drogą wojewódzką 977.

 • Zakliczyńska Strefa Aktywności Gospodarczej

Strefa została ulokowana na południowo – zachodnim krańcu miasta w pobliżu połączenia ulic Grabina i Ruchu Oporu. Zakliczyńska Strefa Aktywności Gospodarczej leży w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Dostęp do kadry naukowej a także możliwość współpracy z młodzieżą są jednym z atutów naszej Strefy. W przyszłości współpraca Inwestor – Zespół Szkół może obejmować kształcenia młodzieży zgodnie z profilem działalności przedsiębiorstwa. Obszar Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej podzielono na 3 działki o różnej powierzchni. Działki te są kompleksowo uzbrojone w infrastrukturę techniczną z dostępem do dróg publicznych. Całkowita długość różnorodnych sieci to 4,4 km.

Struktura zatrudnienia w powiecie

W powiecie tarnowskim ogółem w roku 2012 zatrudnionych było 51 430 osób, z czego w:

 • rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie - 31 709, co stanowi 62 % wszystkich zatrudnionych,
 • w przemyśle i budownictwie – 8157 (16 %),
 • w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu, i gastronomii, informacji i komunikacji - 4554 (9 %),
 • działalności finansowej i ubezpieczeniowej, obsłudze rynku nieruchomości - 250 (0,48%),
 • pozostałych usługach 6760 (13 %).
Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

 1. LEIER – Tarnów S.A., Wola Rzędzińska, branża handlowa
 2. Zakład Produkcji Spożywczej Firma ROLESKI, Zbylitowska Góra – branża spożywcza
 3. Zakład Przetwórstwa Mięsnego ROLPEK, Zbylitowska Góra – branża spożywcza
 4. Firma BRUK-BET, Nieciecza – branża handlowa
 5. WIMED Zakład Produkcji Znaków Drogowych w Tuchowie – branża: produkcja metalowych wyrobów gotowych
 6. POLAN polsko – francuska sp. z o.o., Żabno – branża spożywcza
 7. TAREL Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego, Wola Rzędzińska – branża elektryczna
 8. Z.P.H. POLMARK, Wola Rzędzińska – branża elektryczna
 9. Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, Ładna - branża szklarska
 10. Przedsiębiorstwo MLEK-BOG, Ciężkowice – branża spożywcza

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospod. na 1 tys. mieszkańców)

W powiecie tarnowskim w 2012 roku przypadało 87,9 podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten w województwie małopolskim kształtuje się na poziomie 161,6 podmiotów na 1000 mieszkańców.

Wskaźnik przedsiębiorczości

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

W powiecie tarnowskim w roku 2013 funkcjonowało 11 456 przedsiębiorców. W stosunku do roku poprzedzającego zanotowano wzrost o 430 przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy zatrudniający:

 • od 0 do 9 osób - 10 883 co stanowi 95% wszystkich przedsiębiorców na terenie powiatu,
 • 10 do 49 osób - 502 (4,4%)
 • 50 do 249 - 65 (0,6%)
 • 250 do 999 - 5 (0,04%)
 • 1000 i więcej - 1 (0,01%)
Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia; porównanie z innymi powiatami

Liczba bezrobotnych w powiecie tarnowskim w roku 2013 wynosiła 11 006 osób, z czego ponad połowę 5915 stanowiły kobiety, a 5091 to mężczyźni.

Poziom bezrobocia według stanu na 31 grudnia 2013 r. w całym regionie tarnowskim wyniósł 16889 osób bezrobotnych, z czego w:

 • mieście Tarnowie – 5883 osoby, 
 • powiecie tarnowskim – 11006 osób.

Na przestrzeni 2013 roku poziom bezrobocia w regionie tarnowskim utrzymywał się w granicach 15,6 - 18,4 tys. osób bezrobotnych. Najwyższy poziom urząd zanotował w lutym 2013 roku, a najniższy w lipcu 2013 roku. W 2013 roku łączna liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o 81 osób przy czym:

 • w mieście Tarnowie spadła o 211 osób,
 • w powiecie tarnowskim wzrosła o 292 osoby.

W 2013 roku bezrobocie w Małopolsce wzrosło średnio o 2%. Wśród 22 powiatów poziom bezrobocia spadł w 7 powiatach, a w 15 wzrósł. W powiecie tarnowskim poziom bezrobocia
w 2013 roku wzrósł o 2,7%, natomiast w mieście Tarnowie spadł o 3,5%. Wśród bezrobotnych mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego dominowały kobiety i ale ich przewaga wśród bezrobotnych w okresie 2013 roku zmalała o 0,4 punktu procentowego.
Na koniec grudnia 2013 roku w rejestrze osób bezrobotnych z terenu powiatu tarnowskiego figurowało:

 • 5915 kobiet, tj. 53,7% ogółu bezrobotnych z powiatu (o 101 więcej niż na koniec 2012 r.),
 • 5091 mężczyzn, tj. 46,3% ogółu bezrobotnych z powiatu (o 191 więcej niż na koniec 2012 r.)

Natomiast z terenu miasta Tarnowa na koniec 2013 roku było zarejestrowanych:

 • 3257 kobiet, tj. 55,4% ogółu bezrobotnych z miasta (o 125 mniej niż na koniec 2012 r.),
 • 2626 mężczyzn, tj. 44,6% ogółu bezrobotnych z miasta (o 86 mniej niż na koniec 2012 r.).

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Stopa bezrobocia w powiecie tarnowskim na przestrzeni ostatnich 4 lat wykazuje tendencje wzrostową: od 13,6 % w roku 2010, 15,1% w roku 2012 aż do 15,5% w roku 2013. Jedynie w roku 2011 bezrobocie było minimalnie niższe niż w roku poprzedzającym i wynosiło 13,5%.

Na koniec 2013 roku wśród 22 powiatów w Małopolsce, w pięciu z nich (m. Krakowie, m. Tarnowie, powiecie krakowskim, m. Nowy Sącz i powiecie bocheńskim) stopa bezrobocia była niższa od średniej wojewódzkiej (11,6%), a w pozostałych 17 powiatach ją przekraczała. Miasto Tarnów ze stopą bezrobocia 10,2% zajmowało 2 miejsce na liście powiatów w Małopolsce, licząc wg najniższego poziomu tego wskaźnika. W porównaniu „rok do roku” stopa bezrobocia była o 0,4% niższa niż w końcu grudnia 2012 r. (10,6%).

Powiat tarnowski ze stopą bezrobocia 15,5% zajmował 18 miejsce, a wskaźnik stopy był o 0,4% wyższy w porównaniu do stanu z końca grudnia 2012 roku (15,1%). Analizując wartość stopy bezrobocia w poprzednich latach można stwierdzić, że zarówno w powiecie tarnowskim jak i w mieście Tarnowie w 2011 roku stopa bezrobocia nieznacznie spadła o 0,1, natomiast w 2012 roku nastąpił znaczny wzrost (w powiecie tarnowskim o 1,6%, w mieście Tarnowie o 1,5%). Reasumując w ostatnich 4 latach w powiecie tarnowskim stopa bezrobocia wzrosła o 1,9%, natomiast w mieście Tarnowie o 1,0%.

Stopa bezrobocia

Osoby bezrobotne wg zawodów

Spośród osób zarejestrowanych z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego na koniec 2013 r. 14298 osób (84,7% ogółu) posiadało zawód-specjalność, jest to o 283 osoby więcej w porównaniu do stanu z końca 2012 r. Pozostałych 2591 osób, to osoby bez zawodu, stanowiące 15,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Na przestrzeni roku w rejestrach ubyło 202 osoby w grupie bez zawodu, co w sytuacji ogólnego wzrostu liczby bezrobotnych spowodowało, że udział tej kategorii zmniejszył się o 1,3%. Grupa „bez zawodu” obejmuje ludzi z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz posiadających wykształcenie średnie nie poparte żadnymi kwalifikacjami zawodowymi, dyplomem uprawniającym do wykonywania zawodu lub doświadczeniem zawodowym. Osoby z tej grupy mają utrudnione wejście na rynek pracy.

Najliczniejszymi zawodami wśród bezrobotnych regionu tarnowskiego na koniec 2013 roku w kategorii specjalistów byli: specjaliści administracji publicznej, ekonomiści, pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, pedagodzy, specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, fizjoterapeuci, specjaliści do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, nauczyciele wychowania fizycznego, filolodzy – filologia obcojęzyczna, filolodzy – filologia polska.

W kategorii technicy i średni personel dominowały zawody: technik ekonomista, technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik budownictwa, technik prac biurowych, technik informatyk, magazynier, technik hotelarstwa, technik administracji, technik organizacji usług gastronomicznych.

W kategorii pracowników wykwalifikowanych dominowały osoby w zawodach: sprzedawca, ślusarz, kucharz małej gastronomii, kucharz, murarz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, robotnik gospodarczy, fryzjer, cukiernik.

Wśród pracowników niewykwalifikowanych najliczniej reprezentowane były zawody: robotnik budowlany, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, sprzątaczka biurowa, pakowacz, robotnik magazynowy, pomoc kuchenna.

Pracujący na 1000 mieszkańców

Wg danych na koniec 2011 roku w Małopolsce było 399 osób aktywnych zawodowo na 1000 mieszkańców. W powiecie tarnowskim liczba ta wynosiła 388 osób, a w mieście Tarnowie 349 osób pracujących, tj. mniej niż średnia wojewódzka. Najwięcej osób aktywnych zawodowo wśród 22 powiatów Małopolski było w powiecie proszowickim (445), najmniej w powiecie tatrzańskim (345).

Pracujący na 1000

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

W roku 2012 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tarnowskim wynosiło 2 760,17 zł, co stanowiło 73,7% średniej krajowej.

Na koniec 2012 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie tarnowskim stanowiło 73,7% średniego wynagrodzenie brutto w Polsce. Była to najniższa płaca wśród wszystkich powiatów Małopolski. W porównaniu do średniej wojewódzkiej stanowiła ona 79,9%.

W mieście Tarnowie przeciętne wynagrodzenie brutto na koniec 2012 roku stanowiło 89,4% średniego wynagrodzenia brutto w kraju i 96,9% w Małopolsce. Miasto Tarnów zajmowało 4 miejsce wśród 22 powiatów Małopolski, licząc wg najwyższej kwoty wynagrodzenia brutto. Najwyższe wynagrodzenie zanotowano w mieście Krakowie 103,6% średniego wynagrodzenia brutto w Polsce i 112,2% tegoż wynagrodzenia w Małopolsce.

Wynagrodzenie

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

 • 1 godz. 12 min. przez A4 ( 1godz. bez korków),
 • 1 godz. 20 min – 2 godz. 19 min - PKP

Stolicą powiatu zarówno dla powiatu tarnowskiego grodzkiego jak i ziemskiego jest miasto Tarnów. Dzięki otwartej autostradzie A4 między Tarnowem a Krakowem średni czas dojazdu znacznie się skrócił. Wg szacunków czas ten wynosi ok. 75 minut.

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Barometr zawodów (pokazuje dostępność kadry na lokalnych rynkach pracy w kolejnym roku)

Spośród 924 zawodów jakimi legitymowali się bezrobotni mieszkańcy miasta Tarnowa, bądź takich, na które zostały zgłoszone miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, 216 z nich to zawody deficytowe, 33 zawody to zawody zrównoważone, a aż 675 to zawody nadwyżkowe. Natomiast wśród 996 zawodów bezrobotnych mieszkańców powiatu tarnowskiego, bądź takich, na które zostały zgłoszone miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej - 95 to zawody deficytowe, 28 – zawody zrównoważone, a 873 to zawody nadwyżkowe. Zatem zawody deficytowe w mieście Tarnowie stanowią 23,4%, a w powiecie tarnowskim 9,5% wszystkich badanych grup zawodów. Zawody zrównoważone stanowią odpowiednio 3,6% w mieście Tarnowie i 2,8% w powiecie. Odsetek zawodów nadwyżkowych jest największy i w mieście Tarnowie stanowi on 73,0%, a w powiecie tarnowskim 87,7% ogółu badanych zawodów.

Wśród zawodów deficytowych można wyróżnić zawody takie jak: opiekunka domowa, opiekun w domu pomocy społecznej, doradca finansowy, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zawody zrównoważone to między innymi: grafik komputerowy, specjalista ds. reklamy, sekretarka medyczna, bibliotekarz, monter mebli, krojczy, pokojowa, operator myjni.

Nadwyżkowe: specjalista ochrony środowiska, pielęgniarka, technik informatyk, technik geodeta, ślusarz, elektromonter, robotnik magazynowy.

Tak skonstruowane badanie zawodów nie oddaje w pełni faktycznego stanu zapotrzebowania na określone zawody. Większość zawodów, w których występował deficyt zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do zgłoszonych ofert pracy związane jest z czynnościami, które może wykonywać osoba, która ukończyła dowolny kierunek kształcenia, nabyła w drodze szkolenia określone kwalifikacje oraz przejawia odpowiednie umiejętności społeczne. W przypadku niektórych zawodów z grupy „technicy i średni personel”, a dotyczy to m.in. zawodów: technik prac biurowych, przedstawiciel handlowy, magazynier, operator wprowadzania danych, sekretarka, technik administracji, opiekun w domu pomocy społecznej nie ma większych kłopotów w ich realizacji, gdyż nie wymagają one w większości specjalistycznego przygotowania. Zgodnie z wymaganiami pracodawców, mogą być na nie kierowane osoby z wykształceniem wyższym bądź średnim niekoniecznie kierunkowym, jak również osoby po liceum ogólnokształcącym.

Opierając się na opinii doświadczonych pośredników pracy można stwierdzić, że wyniki monitoringu opartego na porównaniu zawodów osób bezrobotnych i ofert w tym zawodzie zgłoszonych do urzędu - nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistości. W dyspozycji urzędu pracy pozostaje wiele ofert pracy, których nie można obsadzić, pomimo tego, że w ewidencji figurują osoby o wskazanych kwalifikacjach. Powodem trudności lub niemożności w zrealizowaniu wolnych miejsc pracy są najczęściej: przypadkowo wybrana szkoła i związany z tym brak zainteresowania podjęciem pracy w zawodzie wyuczonym co w konsekwencji powoduje brak stażu pracy w danym zawodzie, wiek, stan zdrowia bezrobotnych, długotrwałe przerwy w zatrudnieniu, zdezaktualizowane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, a także długotrwałe bezrobocie.

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

Liczba uczniów w powiecie tarnowskim wynosi 3294 i według typów szkół kształtuje się następująco:

 • liceum ogólnokształcące - 979, co stanowi 30% wszystkich uczniów
 • szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością – 32 (1%),
 • technikum - 1527 (46%),
 • zasadnicza szkoła zawodowa - 756 (23%),

Powiat Tarnowski jest organem prowadzącym dla 14 placówek oświatowych:

1. Liceum Ogólnokształcącego im M. Kopernika w Tuchowie

 • przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski (klasa humanistyczna)
 • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski (klasa biologiczno-chemiczna)
 • przedmioty rozszerzone: geografia, WOS, j. angielski (klasa geograficzno-europejska)
 • przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, j. angielski, zajęcia sportowe (klasa turystyczno-sportowa)
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka (klasa informatyczna)
 • przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, j. angielski (klasa ekonomiczna)

2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie

 • Technikum (Technik: Żywienia i Usług Gastronomicznych, Handlowiec, Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Organizacji Reklamy)
 • Liceum Ogólnokształcące (rozszerzenia: j. angielski, historia/biologia, geografia)

3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Cz. Majorka w Ryglicach

 • Technikum (Technik: Informatyk, Żywienia i Usług Gastronomicznych)
 • Liceum Ogólnokształcące (rozszerzenie ogólne)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Wielozawodowa: Monter Izolacji, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Stolarz, Piekarz, Piekarz, Fryzjer, Ślusarz, Sprzedawca, Operator Obrabiarek Skrawających, Elektryk, Cukiernik, Kucharz, Monter Sieci i Urządzeń Sanitarnych, Murarz Tynkarz, Wędliniarz)
 • Szkoła Policealna (Technik: Farmaceuta, Informatyk, Rachunkowości) 

4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie

 • Liceum Ogólnokształcące (rozszerzenie: sportowo-taneczne)
 • Technikum (Technik: Pojazdów Samochodowych, Obsługa i Naprawa Pojazdów Samochodowych, Organizacja Usług Gastronomicznych, Żywienia i Usług Gastronomicznych, Ekonomista, Informatyk, Hotelarstwa)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Mechanik Pojazdów Samochodowych, Kucharz, Monter Instalacji i Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń Sanitarnych)
 • Technikum Uzupełniające (Technik: Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Obsługa i Naprawa Pojazdów Samochodowych) 

5. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie

 • Liceum Ogólnokształcące (rozszerzenie: matematyka, geografia, j. angielski/biologia, chemia, j. obcy)
 • Technikum (Technik: Budownictwa, Pojazdów Samochodowych, Żywienia i Usług Gastronomicznych, Hotelarstwa, Obsługi Turystycznej)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Kucharz, Wielozawodowa) 

6. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. J. St. Pasierba w Żabnie

 • Technikum (Technik: Żywienia i Usług Gastronomicznych, Handlowiec, Ekonomista, Informatyk)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Mechanik Pojazdów Samochodowych, Stolarz, Blacharz Samochodowy, Sprzedawca, Cukiernik, Operator Obrabiarek Skrawających)

7. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach

 • Liceum Ogólnokształcące (rozszerzenie: Sportowe, Biologiczno-Chemiczne, Humanistyczne, Matematyczne)
 • Technikum (Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Informatyk, Usług fryzjerskich, Agrobiznesu, Hotelarstwa)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Wielozawodowa: Mechanik Pojazdów Samochodowych, Murarz-Tynkarz, Elektryk, Sprzedawca, Blacharz, Fryzjer)
 • Szkoła Policealna (Terapeuta Zajęciowy)
 • Technikum Uzupełniające (Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego)

8. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku

 • Liceum Ogólnokształcące (rozszerzenie: Lotnicze, Pożarnicze, Policyjne)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Fryzjer, Kucharz, Cukiernik, Sprzedawca, Murarz-Tynkarz, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń Sanitarnych, Elektromechanik, Mechanik Pojazdów Samochodowych)

9. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Wielozawodowa: Mechanik Pojazdów Samochodowych, Sprzedawca, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń Sanitarnych)

10. Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu

 • Technikum (Technik: Architektury Krajobrazu, Pojazdów Samochodowych, Żywienia i Usług Gastronomicznych, Logistyk, Hotelarstwa)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Kucharz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Wielozawodowa: Fryzjer, Sprzedawca, Elektryk, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Lakiernik, Blacharz, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych)
 • Liceum Ogólnokształcące (rozszerzenie: Ochrony Pogranicza, Wojskowe, Ogólne

11. Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie

Kursy kwalifikacyjne:

 • Bibliotekoznawstwo
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą
 • Przygotowanie Pedagogiczne Dla Czynnych Zawodowo Nauczycieli
 • Oligofrenopedagogika

12. Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie
13. Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej
14. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze *

Na terenie powiatu tarnowskiego nie są zlokalizowane szkoły wyższe.

* Wytłuszczono najbardziej popularne kierunki.

Wykształcenie mieszkańców

W powiecie tarnowskim 153 728 osób legitymuje się jednym z niżej wymienionych poziomów wykształcenia:

 • wyższe - 15 688 co stanowi 10% osób wykształconych
 • średnie i policealne - średnie zawodowe - 23 278 (15%),
 • średnie i policealne średnie ogólnokształcące - 18 018 (12%),
 • zasadnicze zawodowe - 48 716 (32%),
 • gimnazjalne - 10 317, 
 • podstawowe ukończone - 35 221,
 • podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego – 2490.

Łącznie wykształcenie gimnazjalne i niższe posiada 48 028 osób co stanowi 31% wszystkich osób wykształconych.

 

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

1. Pośrednictwo pracy
Pracodawcy współpracujący z powiatowym urzędem pracy, mają prawo do korzystania z podstawowych instrumentów wspierających zatrudnianie osób bezrobotnych oraz instrumentów wspierających rozwój zasobów ludzkich mogą korzystać z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Pośrednictwo pracy świadczone dla pracodawców polega w szczególności na:

 • udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • upowszechnianiu i realizacji pozyskanych od pracodawców ofert pracy ,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowaniu pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.

Pośrednictwo pracy dla pracodawców realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla pracodawców oraz osób poszukujących pracy,
 • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy
 • równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
 • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy przez pracodawcę jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Pracodawca może zgłosić ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Taka oferta pracy, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy. Odmowa przyjęcia oferty pracy przez powiatowy urząd pracy wymaga pisemnego uzasadnienia.

Pośrednictwo pracy może być prowadzone w formie:

 • indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy,
 • giełdy pracy, która umożliwia bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy,
 • targów pracy, które gromadzą większą liczbą pracodawców zainteresowanych pozyskiwaniem pracowników i umożliwiają bezpośredni kontakt bezrobotnym i poszukującym pracy z pracodawcami.

2. Poradnictwo zawodowe dla pracodawców polega na udzielaniu pomocy:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

oraz:

 • wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla pracodawców oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • poufności,
 • ochrony danych.

Udzielanie pracodawcom pomocy jest realizowane na wniosek pracodawcy w formie porady indywidualnej. Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe dla pracodawców realizowane jest przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy nieodpłatnie.

3. Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji:
W miarę istniejących możliwości, służby zatrudnienia tutejszego Urzędu deklarują chęć organizacji indywidualnych i grupowych szkoleń dla wyselekcjonowanych kandydatów do zatrudnienia pod konkretne, zidentyfikowane potrzeby PRACODAWCY.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie finansuje szkolenie grupowe/indywidualne, studia podyplomowe dla osoby bezrobotnej jak również poszukującej pracy, która:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jest żołnierzem rezerwy,
 • pobiera rentę szkoleniową,
 • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 - świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
 • jest pracownikiem bądź osobą wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zarejestrowaną w urzędzie pracy i zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym.

4. Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.
Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych kierowane mogą być:

 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby poszukujące pracy, które:

a) otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

b) uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

c) są żołnierzami rezerwy,

d) pobierają rentę szkoleniową,

e) pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.).

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych,
 • przyuczenia do pracy dorosłych.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.
Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy, ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Zarówno praktyczna nauka zawodu jak i przyuczenie do pracy dorosłych kończą się egzaminem, a uczestnik przygotowania zawodowego otrzymuje dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe (świadectwo, dyplom, zaświadczenie).
Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej pomiędzy urzędem a pracodawcą lub między urzędem, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu czeladniczego.

Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych, które dostępne są w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego następujące kwalifikacje:

 • W przypadku praktycznej nauki zawodu dorosłych - kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu,
 • W przypadku przyuczenia do pracy dorosłych wymagane jest posiadanie, co najmniej:

a) wykształcenia średniego,
b) 3- letniego stażu pracy w zawodzie, w którym są wykonywane zadania zawodowe wymagające umiejętności nabywanych w trakcie przyuczenia,
c) rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych (dotyczy osób bezrobotnych) przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin przygotowania zawodowego dorosłych wynosić będzie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Pracodawcy, z którym zawarta została umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje:
- Refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne oraz inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych.
- Jednorazowa premia w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika, w przypadku ukończenia przez niego formy aktywizacji oraz zdaniu egzaminu. (Kwota premii podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.).

Podstawą wypłacenia pracodawcy refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, jak również jednorazowej premii, jest złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie odpowiednio: „wniosku o dokonanie refundacji wydatków”, „wniosku o wypłatę premii”.

Refundacja i premia stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rybołóstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

5. Staż polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Bezrobotny może zostać skierowany do odbycia stażu: u pracodawcy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub u pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1403,1623,1650, z późn. zm.).

Do odbycia stażu mogą być skierowane osoby bezrobotne.

Okres stażu:
1. Od 3 do 12 m-cy – dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.
2. Od 3 do 6 m-cy – dla pozostałych bezrobotnych.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z Organizatorem, według programu określonego w umowie.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez urząd pracy w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy (art. 66l ust.1 ustawy z dnia kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

Starosta wypłaca pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, premię w wysokości 1513,50 zł. Wypłacona premia stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Bon stażowy może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,
 • znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł, łącznie ze stypendium;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Osobie odbywającej staż realizowany w ramach bonu stażowego przysługuje w okresie odbywania stażu stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy cywilno – prawnej zawartej ze starostą. Pracodawca/przedsiębiorca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowane osoby bezrobotne otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdą zatrudnioną osobę bezrobotną.

7. Prace interwencyjne mogą być organizowane u:

 • pracodawców nie będących beneficjentami pomocy publicznej oraz
 • pracodawców / przedsiębiorców będących beneficjentami pomocy publicznej 1.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców /przedsiębiorców będących:

 • w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) 2 w związku z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania (Dz. Urz. UE L 320 z 30.11.2013, str. 22) oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw z dnia 1 października 2004 r. (2012/C 296/02);
 • partiami lub organizacjami politycznymi;
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;
 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
 • przedstawicielstwami państw obcych.

Do wykonywania prac interwencyjnych u pracodawców nie będących beneficjentami pomocy publicznej mogą być kierowane osoby bezrobotne wskazane w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.), tj.:

 • bezrobotni do 30 roku życia;
 • bezrobotni długotrwale;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej;
 • bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Pomoc przyznawana beneficjentom pomocy w ramach prac interwencyjnych jest pomocą publiczną określoną w rozdziale I, art. 40 oraz rozdziale III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) w związku z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania (Dz. Urz. UE L 320 z 30.11.2013, str. 22).

Pracodawca/przedsiębiorca będący beneficjentem pomocy może ubiegać się o pomoc w ramach:

 • rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
 • rekrutacji pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Do wykonywania prac interwencyjnych u pracodawców będących beneficjentami pomocy publicznej:

 • w ramach rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji mogą być kierowane osoby bezrobotne spełniające co najmniej jeden z wymogów określonych w kolumnie nr 1 oraz co najmniej jeden z wymogów określonych w kolumnie nr 2 poniższej tabeli;
 • w ramach rekrutacji pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji mogą być kierowane osoby bezrobotne spełniające co najmniej jeden z wymogów określonych w kolumnie nr 1 oraz wymóg określony w kolumnie nr 3 poniższej tabeli;

Ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 674, z późn. zm.)

Rozporządzenie MPiPS w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25) w związku z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)w związku z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania (Dz. Urz. UE L 320 z 30.11.2013, str. 22)

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(art. 49)

Osoba w szczególnie niekorzystnej sytuacji

Osoby w bardzo niekorzystnej sytuacji

1.

2.

3.

bezrobotni do 30 roku życia

jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy

jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące

bezrobotni długotrwale

nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3)

 

bezrobotni powyżej 50 roku życia

jest w wieku ponad 50 lat

 

bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej

jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę

 

bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe

 

bezrobotni niepełnosprawni

 

 

Pomoc publiczna w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest udzielana, jeżeli:

 • utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku, gdy rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu;
 • utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy;
 • pracownik lub pracownicy zatrudnieni w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji są uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych;
 • intensywność pomocy brutto nie przekroczy 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, tj. kosztów wynagrodzenia brutto i składek na ubezpieczenia społeczne ponoszonych przez pracodawcę w okresie 12 miesięcy.

Pomoc publiczna w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana, jeżeli:

 • utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku, gdy rekrutacja pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu;
 • utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto liczby pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy;
 • pracownik lub pracownicy zatrudnieni w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji są uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
 • intensywność pomocy brutto nie przekroczy 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, tj. kosztów wynagrodzenia brutto i składek na ubezpieczenia społeczne ponoszonych przez pracodawcę w okresie 24 miesięcy.

8. Roboty publiczne to zatrudnienie osób bezrobotnych przy realizacji prac organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy – gminy , organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Organizator robót publicznych, który zatrudnił skierowane osoby bezrobotne otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdą skierowaną osobę bezrobotną do wysokości:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli refundacja odbywa się za każdy przepracowany miesiąc, a umowa cywilno-prawna w sprawie organizacji robót publicznych zawarta jest na okres do 6 miesięcy,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc, a umowa cywilno-prawna w sprawie organizacji robót publicznych zawarta jest na okres do 12 miesięcy.

Kto może zostać skierowany:

 • do wykonywania robót publicznych mogą zostać skierowane osoby bezrobotne dla których ustalono profil pomocy, w ramach którego istnieje możliwość zastosowania tej formy wsparcia
 • bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi

Bezrobotni, będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani przez urząd na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy ( ½ etatu). Prace te mogą być wykonywane w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Pracodawca, który zatrudnił skierowane osoby bezrobotne (bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów) do wyżej wymienionych prac otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

9. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 600% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku działalności rolniczej łączna kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 7 500 EUR w okresie ostatnich trzech lat obrotowych.

Maksymalna kwota refundacji ustalona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie na 2014 r. wynosi 19 000,00 zł brutto, a w przypadku miejsc pracy tworzonych dla osób powyżej 50 roku życia wysokość nie przekraczającą 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W przypadku, gdy w okresie pomiędzy rozpatrzeniem wniosku a zawarciem umowy zostanie ogłoszona nowa, niższa kwota przeciętnego wynagrodzenia kwota przyznanego dofinansowania zostanie odpowiednio zmieniona.

10. Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
W przypadku chęci zatrudnienia osoby bezrobotnej Urząd Pracy w Tarnowie może sfinansować takiej osobie szkolenie w trybie indywidualnym w celu podniesienia jej kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie zatrudnienia, o ile jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia, a wskazany kandydat spełnia jeden z poniższych kryteriów:

 • nie posiada kwalifikacji zawodowych;
 • występuje konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utracił zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • nie posiada umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie na szkolenie jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który ma być uzyskany w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach skierowanie na szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowe z Funduszu Pracy.

11. Refundacja kosztów szkoleń pracowników
W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat, na które składają się:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

12. Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

 • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
 • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień podpisania umowy o jednorazową refundację składek.

13. Świadczenia aktywizacyjne
Świadczenia aktywizacyjne mogą zostać przyznane przez starostę – na podstawie zawartej umowy - pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną osobę bezrobotną.

Osobami kierowanymi w ramach świadczenia aktywizacyjnego są osoby bezrobotne:

 • powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub,
 • sprawujące opiekę nad osobą zależną, które w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotne zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Pracodawca planującemu zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną osobę bezrobotną, o której wyżej mowa składa wniosek do przyznanie świadczenia aktywizacyjnego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy przez pracodawcę z starostą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
 • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego odpowiednio przez okres 6 lub 9 miesięcy. W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której wyżej mowa, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, o którym mowa w ust. 4, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym. Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

14. Dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
Dofinansowanie wynagrodzenia może zostać przyznane przez starostę - na podstawie zawartej umowy - pracodawcy, który zatrudni skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
 • 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat, w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy. W przypadku niewywiązania się z powyższych warunków, tj. nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz nieutrzymania zatrudnienia po upływie okresu przysługiwania dofinansowania pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu zobowiązania do dalszego zatrudnienia po upływie okresu dofinansowania, pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której wyżej mowa, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy(zobowiązania do dalszego zatrudnienia), starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego. Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

15. Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
Refundacja może zostać przyznana przez starostę – na postawie zawartej umowy - pracodawcy, który zatrudni skierowaną osobę bezrobotną. Osobami kierowanymi w ramach refundacji są osoby bezrobotne do 30 roku życia, które podejmują zatrudnienie po raz pierwszy z życiu.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

16. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy może zostać udzielona:

 • podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),
 • żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • niezalegającym ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;
 • niezalegającym z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • niezalegającym z opłacaniem innych danin publicznych;
 • niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Pożyczek na utworzenie stanowiska pracy udzielają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie umowy po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi, w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem art. 61j ust. 3 ww. ustawy. Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Spłata pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, można udzielić pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie wcześniej niż po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku gdy pożyczkobiorca korzysta z karencji w spłacie kapitału, bieg trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy powiększa kapitał zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej, a jej spłata następuje zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki udzielonej na podjęcie działalności gospodarczej.

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek. Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy.

17. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy:
Osoba zatrudniona jako asystent pracy osoby niepełnosprawnej ma za zadanie pomagać tej osobie w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania na danym stanowisku pracy.
Zasady zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 316)

W przypadku pracodawców zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu jest pomocą publiczną i może być udzielony łącznie z inną pomocą ze środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100% kosztów kwalifikujących się, w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.

18. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Starosta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dokonać na wniosek pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Pracodawca może otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jeżeli:
1. Prowadzi działalność przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz zatrudnia co najmniej 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
2. Zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu przez okres co najmniej 36 miesięcy.
3. Nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Nie posiada zaległości z opłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
5. Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej (zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 9-10 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004) z związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009 r., str. 3)).
6. Nie toczy się w stosunku do wnioskodawcy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.
7. Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
8. Spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji(WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej lub rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 - dotyczy beneficjentów pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
9. Deklaruje wkład własny w tworzenie stanowiska pracy minimum 25% kosztów wyposażenia tego stanowiska.
10. Złożył kompletny (ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi we wniosku oraz dołączonymi do formularza wniosku) oraz prawidłowo sporządzony, czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie refundacji.
11. Nie zmniejszał wymiaru czasu pracy i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Refundacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna, wraz z kwotą niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

Warunkiem zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Różne instytucje wspierające biznes działające na terenie powiatu

Obsługa pracodawców – instytucje z terenu miasta Tarnowa obsługujące przedsiębiorców z terenu powiatu tarnowskiego:

1. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szujskiego 66 , 33-100 Tarnów
tel: (014) 621-34-50 ; (014) 623-55-00
tel/fax: (14) 687-50-55, (014) 621-39-55

2. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów, Polska
tel.: +48 14 627 75 94, fax.: +48 14 627 75 93
e-mail:

3. Izba Rzemieślnicza oraz Malej i Średniej Przedsiębiorczości
ul. Kochanowskiego 32
33-100 Tarnów
tel.+48 (14) 621 31 48 fax +48 (14) 621 57 69

4. Izba Przemysłowo – Handlowa
ul. Słoneczna 32
33-100 Tarnów
tel/ fax: +4814 621 57 96 tel/fax. 14 627 50 83

5. Małopolska Izba Rolnicza
os. Krakowiaków 45a/15
31-964 Kraków
tel./fax +48 12 643-17-62 tel. +48 12 643 16 87
e-mail:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF