Powiat tatrzański
Powiat tatrzański

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat tatrzański położony jest w południowej części Polski u podnóża Tatr Wysokich. Wschodnią i południowo-zachodnią granicę powiatu stanowi granica państwa ze Słowacją (na odcinku 81 km). Od strony północnej na długości ok. 53 km sąsiaduje z powiatem nowotarskim. Wysokość terenu waha się w granicach od 300 do 1300 m n.p.m. – centrum miasta Zakopane położone jest na wysokości 838 m n.p.m. Na terenie powiatu znajdują się 32 miejscowości wiejskie oraz miasto Zakopane. Tereny wiejskie stanowią 82,2% powierzchni powiatu. Około 58% powierzchni stanowią lasy, natomiast 40% tereny górskie, w tym ok. 202 ha wód powierzchniowych.

W skład powiatu wchodzi 5 gmin: Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin oraz miasto Zakopane.

Powierzchnia, gęstość zaludnienia

Powierzchnia powiatu wynosi 472 km² i stanowi 0,15% powierzchni kraju oraz 3,1% powierzchni województwa małopolskiego. Pod względem powierzchni tut. powiat zajmuje 15 miejsce wśród powiatów województwa. Pod względem gęstości zaludnienia na 1 km², która wynosi 144 osoby powiat zajmuje 13 miejsce w województwie.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Na terenie powiatu tatrzańskiego występują drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Z Krakowa do Zakopanego oraz na Słowacje prowadzą drogi krajowe Nr 47 i Nr 49 z rozwidleniem w Nowym Targu oraz trzy drogi wojewódzkie: nr 958 Chochołów - Zakopane, nr 960 Bukowina Tatrzańska – Jurgów i nr 961 Poronin – Bukowina Tatrzańska. Szczególnie rozwinięta jest sieć dróg powiatowych, na którą składają się następujące drogi:

 • 1648K ul. Oswalda Balzera, długość (dług.) 5,83km, klasa techniczna (kl. techn.): zbiorcza, przebieg: m,. Zakopane.
 • 1656K ul. Powstańców Śląskich, dług. 1,97km, kl. techn. zbiorcza, przebieg: m. Zakopane.
 • 1648K Zakopane–Wierch Porońca, dług. 8,97km, kl. techn. zbiorcza, przebieg: Zakopane, Murzasichle, Małe Ciche, Bukowina Tatrzańska.
 • 1654K Ząb–Ratułów–Ciche–Chochołów, dług. 1,25km, kl. techn. zbiorcza, przebieg: Ząb, Bustryk.
 • 1651K Czarny Dunajec–Poronin, dług. 7,79km, kl. techn. zbiorcza, przebieg: Nowe Bystre, Ząb, Suche, Poronin.
 • 1641K Łapsze Wyżne–Jurgów, dług. 4,26km, kl. techn. lokalna, przebieg: Rzepiska, Jurgów.
 • 1649K Łysa Polana-Morskie Oko, dług. 8,39km, kl. techn. lokalna, przebieg: Łysa Polana, Włosienica.
 • 1647K Gronków–Bukowina Tatrzańska, dług. 12,02km, kl. techn. zbiorcza, przebieg: Leśnica, Groń, Bukowina Tatrzańska.
 • 1650K Biały Dunajec–Bukowina Tatrzańska, dług. 7.98km, kl. techn. lokalna, przebieg: Biały Dunajec, Gliczarów Dolny, Gliczarów Górny, Bukowina Tatrzańska.
 • 1653K Szaflary–Ząb, dług. 3,51km, kl. techn. zbiorcza, przebieg: Sierockie, Bustryk, Ząb.

Sieć dróg na terenie powiatu umożliwia bezpośredni dojazd z Krakowa, Nowego Sącza oraz aglomeracji śląskiej. Na terenie powiatu nie funkcjonuje zorganizowany transport zbiorowy. Przewozy pasażerskie międzymiastowe zapewniają prywatne linie autobusowe (Szwagropol, Majer) natomiast przewozy lokalne wykonują przewoźnicy prywatni (BUS–y) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Krótka informacja o walorach turystycznych

Specyficzne położenie powiatu w atrakcyjnym obszarze Polskich Tatr, bardzo bogata i szeroko rozwinięta baza turystyczna oraz tradycja i tożsamość kulturowa stanowi największy potencjał powiatu tatrzańskiego. Teren powiatu to znakomita baza do uprawiania turystyki i korzystania z różnych form wypoczynku. Dla turystów udostępnionych jest ok. 300 km oznakowanych szlaków turystycznych, bardzo duża liczba miejsc noclegowych (tylko w m. Zakopane 27 700 miejsc), co lokuje tut. powiat na 1 miejscu w województwie, ok. 150 różnego rodzaju wyciągów narciarskich, w tym 18 stacji narciarskich, a także kompleksy geotermalne w Bukowinie, Białce Tatrzańskiej oraz w Zakopanem. Nadto – praktycznie przez cały rok - na terenie powiatu odbywają się liczne imprezy kulturalne i sportowe o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

W powiecie tatrzańskim wg stanu na 31.12.2013r. zamieszkuje 66 887 osób w tym mężczyzn 32 153 oraz 34 734 kobiet. Większość ludności powiatu zamieszkuje na wsi (39 847 osób) w mieście Zakopane 27 040 osób. W gminach zamieszkują następujące ilości osób: Bukowina Tatrzańska 13 075, Biały Dunajec 7 122, Kościelisko 8 407, Poronin 11 243, Zakopane 27 040. Długoterminowa prognoza demograficzna (wg danych GUS) przewiduje spadek liczby mieszkańców powiatu o 0,3% w 2020r. do 1,2 % w 2035 roku.

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

Struktura ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg danych za 2012r. przedstawia się następująco:

 • Ludność w wieku przedprodukcyjnym 11 041, tj. 16% w tym mężczyzn 5 693 (17%), kobiet 5348 (15%) .
 • Ludność w wieku produkcyjnym 45 004 (66%), w tym mężczyzn 23 406 (72%), kobiet 21 598 (61%) 
 • Ludność w wieku poprodukcyjnym 11 786 (17%), w tym mężczyzn 3587 (11%), kobiet 8199 (23%). Dane statystyczne dot. struktury ludności wg w/w kryteriów nie odbiegają od danych z powiatów ościennych i wykazują zbliżone wielkości procentowe.

Przyrost naturalny na przestrzeni lat (tendencje)

W latach 2002-2013 przyrost naturalny na 1000 ludności wykazuje wartości dodatnie - za wyjątkiem roku 2007, w którym odnotowano wskaźnik ujemny (-0,1). W latach j/w najwyższy wskaźnik odnotowano w 2011r. (2,6 tj. 176 osób), natomiast najniższy w 2006r. (0,1). W roku 2013 wskaźnik przyrostu naturalnego wynosi 1,5 (104 osoby, w tym mężczyzn 48, kobiet 56). W latach 2008-2013 we wszystkich gminach powiatu odnotowano dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego, przy czym najwyższy występuje w gminach Poronin i Bukowina Tatrzańska, natomiast ujemny wskaźnik na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się w Zakopanem (w 2013r. -1,7)

Przyrost naturalny na przestrzeni 6 ostatnich lat (tendencje)

Dane liczbowe dot. przyrostu naturalnego na 1000 ludności w latach 2008-2013 przedstawiają się następująco:

Rok

Wskaźnik

Osoby

Mężczyźni

Kobiety

2008

    1,2

     78

     30

      48

2009

    1,3

     83

     25

      58

2010

    2,0

   133

     86

      47

2011

    2,6

   176

   111

      65

2012

    1,2

     79

     45

      34

2013

    1,5

   104

     48

      56

 

W w/w okresie wskaźnik przyrostu naturalnego wykazuje wartości dodatnie – przy czym najwyższy wskaźnik przyrostu występował w 2011r. (2,6), a najniższy w 2008 i 2012 (1,2). Tendencje wzrostowe  przyrostu naturalnego wystąpiły w roku 2010 i 2011, w pozostałych latach wskaźnik przyrostu utrzymuje się na stałej lub zbliżonej wartości (1,2 – 1,5).

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Od stuleci podstawą egzystencji ludności zamieszkującej m.in. obszar obecnego powiatu tatrzańskiego była przede wszystkim ziemia, a podstawowym źródłem utrzymania pasterstwo. Piękno tatrzańskiej przyrody, bogactwa naturalne oraz oryginalność rozwijającej się kultury materialnej to główne przesłanki rozwoju osadnictwa i powstawania większych skupisk osadniczych, a z czasem również i aglomeracji. Wraz z systematycznym rozwojem społeczno-gospodarczym intensywnie rozwijająca się turystyka wyparła tradycyjne w tym regionie rolnictwo i pasterstwo – stając się podstawową gałęzią działalności gospodarczej. Kolejną ważną gałęzią gospodarki jest budownictwo z charakterystycznym i powszechnie znanym „stylem zakopiańskim”. Intensywnie rozwija się rzemiosło, a zwłaszcza kowalstwo artystyczne, stolarstwo, rękodzieło ludowe – które w produkcji wykorzystuje miejscowe zasoby naturalne (kamień, drewno) oraz regionalne wzornictwo. Wraz z rozwojem rzemiosła powstaje i rozwija się szkolnictwo zawodowe i regionalne szkolnictwo artystyczne, które aktualnie realizowane jest w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Plastycznych, Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Cechą charakterystyczną powiatu jest wielka aktywność gospodarcza jego mieszkańców, o czym świadczy m.in. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – ponad 7000, która jest dwukrotnie wyższa od średniej w Polsce. Powiat posiada rozbudowany samorząd gospodarczy, który tworzą: Tatrzańska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych, Tatrzańskie Centrum Gospodarczo-Turystyczne.

Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

Na terenie powiatu nie są zlokalizowane duże przedsiębiorstwa produkcyjne. Do największych pracodawców należą jednostki usługowe, prowadzące swoją działalność w zakresie ochrony zdrowia, a to: Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego, Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, a także Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. S. Jasińskiego.

Podmioty wg rejestru REGON wg sekcji PKD

W powiecie tatrzańskim wg danych GUS w 2012 r. zarejestrowanych było 9741 podmiotów gospodarczych, w tym prowadzonych przez osoby fizyczne 7 783 i osoby prawne 1958. Największą ilość podmiotów wg sekcji PKD zarejestrowano w działalności związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem – 2 609 podmiotów. Kolejnymi pod względem ilości zarejestrowanych podmiotów są: handel hurtowy i detaliczny – 1956 podmiotów, transport i gospodarka magazynowa - 856 podmiotów, przetwórstwo przemysłowe - 650 podmiotów, działalność usługowa – 476 podmiotów. Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD jest charakterystyczna dla specyfiki powiatu wynikającej z walorów turystycznych i położenia geograficznego.

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospod. na 1 tys. mieszkańców)

Powiat tatrzański charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem przedsiębiorczości, który wg danych GUS za 2012 r. wynosi 229,1 podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Powyższy wskaźnik jest wyższy od średniego wskaźnika w województwie (161,6) i klasyfikuje tut. powiat na 2 miejscu wśród powiatów województwa małopolskiego. Na ogólną ilość podmiotów gospodarczych (9741), przez osoby fizyczne prowadzonych są 7783 podmioty. Działalność gospodarcza prowadzona jest w małych firmach, gdzie praca wykonywana jest osobiście przez prowadzącego działalność lub zatrudnienie małej ilości pracowników (do 9 osób). Powyższy sposób prowadzenia działalności gospodarczej cechuje 97% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

Wskaźnik przedsiębiorczości

Planowane inwestycje gminne, powiatowe, wojewódzkie

Do największych inwestycji planowanych do realizacji na terenie tut. powiatu należy zaliczyć :
1. Przebudowę tzw. „węzła tatrzańskiego” w Poroninie w ciągu drogi krajowej nr 47.

2. Budowę obwodnicy Zakopanego z łącznikiem pomiędzy drogą wojewódzką Nr 958 i drogą powiatową nr 1656.

3. Przebudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska, w ramach środków subregionalnych 2014-2020.

4. Kontynuację zadania „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem”.

5. Kontynuację rozbudowy ZSHT w Zakopanem w ramach programu „Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem świadectwem jakościowego rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

Inne działania władz lokalnych ujęte w dok. strategicznych mające istotny wpływ na rozwój gospodarczy

Powiat tatrzański posiada opracowaną Strategię Rozwoju Powiatu na lata 2012-2020 zatwierdzoną przez Radę Powiatu Tatrzańskiego Uchwałą Nr XX/157/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami działania władz samorządowych, jednostek im podległych oraz organizacji działających na terenie powiatu będą ukierunkowane na tworzenie i rozwój Kurortu Tatrzańskiego jako skarbnicy tradycji, kultury podhalańskiej i unikalnej przyrody, stanowiącego centrum turystyki górskiej, sportu i wypoczynku oraz oferującego szeroki zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Zachęty inwestycyjne na terenie powiatu

Na terenie powiatu nie są zlokalizowane specjalne strefy ekonomiczne.

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

Na terenie tut. powiatu nie funkcjonują duże przedsiębiorstwa zatrudniające większą ilość pracowników. Wśród podmiotów gospodarczych zatrudniających do 9 pracowników wg danych GUS w 2013 r. w rejestrze pozostawało 9519 podmiotów, co stanowi 97% zarejestrowanych. Kolejnymi pod względem ilości zatrudnionych pracowników są podmioty zatrudniające od 10-49 pracowników, których jest 280 (2,8%) oraz podmioty zatrudniające od 50-249 pracowników, których w rejestrze pozostaje 36. Jednostkowy podmiot jest zarejestrowany w grupie zatrudniającej od 250-999 pracowników.

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia; porównanie z innymi powiatami

Spośród 3 888 zarejestrowanych na dzień 2013-12-31 osób bezrobotnych większość stanowią mężczyźni, których udział wynosił 58,6% (średnia wojewódzka to 48,6%). Biorąc pod uwagę kryterium wieku – większość stanowią osoby młode, do 34 roku życia (jest ich ogółem 1982). Równocześnie uwagę zwraca systematyczny wzrost liczby bezrobotnych powyżej 55 roku życia, którzy stanowili 13,4% zarejestrowanych - w porównaniu do średniej wojewódzkiej jest to więcej o blisko 2 punkty procentowe. Według kryterium wykształcenia wśród bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, których udział w ogóle wynosi 31,8% (średnia wojewódzka to 20,6%). Najmniej zarejestrowanych posiada wykształcenie wyższe – 9,4% ogółu (w województwie jest to 13,9%). 1798 bezrobotnych, czyli 46,2 % ogółu, jest nieprzerwanie zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy – w przypadku województwa wskaźnik ten jest wyraźnie niższy i wynosi 38,3%.

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Według stanu na koniec 2013 r. w powiecie było zarejestrowanych 3 888 osób, co oznacza że stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 13,6%. Na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba bezrobotnych wzrosła o 1 081 osób, czyli od 2010 r. o 38, 5%. W tym okresie odnotowywano coroczny przyrost liczby bezrobotnych, z tym że jego dynamika uległa obniżeniu w 2013 r. (wzrost w stosunku do 2012 r. o 8%). W odniesieniu do wielkości stopy bezrobocia uwagę zwraca jej systematyczny przyrost w tym okresie – w 2010 r.: 10,4%, w 2011r.: 11,1%, w 2012r.: 12,9%, w 2013r.: 13,6%. Równocześnie w 2013 r. wielkość stopy dla powiatu była wyższa zarówno od średniej wojewódzkiej (11,6%) i krajowej (13,4%).

Stopa bezrobocia

Osoby bezrobotne wg zawodów

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2013 r. dominują osoby w zawodzie sprzedawców (342), kucharzy (119), robotników budowlanych (112), kelnerów (110), techników budownictwa (94) oraz stolarzy (83). Struktura ta jest związana ze strukturą gospodarczą powiatu – m.in. dużym udziałem podmiotów z sektora związanego z obsługą ruchu turystycznego i handlu.

Pracujący na 1000 mieszkańców

Według danych statystycznych w powiecie tatrzańskim liczba pracujących w 2012 r. wyniosła 17 176 osób. W związku z tym, że powiat na koniec 2012 r. zamieszkiwało 67 831 osób, omawiany wskaźnik wynosił 253. Równocześnie wśród tych osób wyszczególnić można pracujących w sektorze: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (6 653), handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport; gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja (4 039), pozostałe usługi (4 977), przemysł i budownictwo (1 161), działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości (364). Struktura ta wynika z ukierunkowania lokalnej gospodarki na obsługę ruchu turystycznego oraz dominacji ilości pracodawców, którzy działają w obszarze tzw. sektora czasu wolnego.

Pracujący na 1000

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

Zgodnie z danymi przeciętne wynagrodzenie w powiecie wynosiło w 2012 r. 3 166 PLN i było wyraźnie niższe od średniej wojewódzkiej i krajowej – odpowiednio 3 456 PLN oraz 3 728 PLN. W okresie 2010-12 przeciętne wynagrodzenie systematycznie wzrastało, przy czym należy podkreślić wyższą dynamikę tych wzrostów w przypadku powiatu tatrzańskiego – 13%, podczas gdy średnia dla województwa i kraju rosła wolniej (odpowiednio 9 i 8,7%).

Wynagrodzenie

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Szacuje się, że średni czas dojazdu z Zakopanego do Krakowa wynosi ok. 2 godziny, przy czym czas ten jest uzależniony od ruchu drogowego, zwiększającego się w okresach szczytu turystycznego (wakacje, święta, tzw. długie weekendy).

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Barometr zawodów (pokazuje dostępność kadry na lokalnych rynkach pracy w kolejnym roku)

Według przeprowadzonego badania dot. barometru zawodów na obszarze powiatu tatrzańskiego zidentyfikowano zawody, w których istnieje zarówno niedobór, jak i nadwyżka kadry. W odniesieniu do zawodów deficytowych wskazać można m.in. na braki w dostępie do wykwalifikowanych pracowników wykonujących specjalistyczne prace budowlane (operatorów sprzętu ciężkiego, koparek, inżynierów), a także fizjoterapeutów, czy też szefów kuchni. W przypadku tzw. zawodów nadwyżkowych ich katalog jest szerszy i obejmuje m.in. zawody nauczycieli, sekretarek, architektów, techników budownictwa, czy też pracowników fizycznych lub sprzątaczek.

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

Szkoły zawodowe publiczne (organ prowadzący – Powiat Tatrzański) :

 • Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Zakopanem,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zakopanem,
 • Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem

Szkoły zawodowe niepubliczne:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem,
 • Prywatne Technikum Hotelarskie w Zakopanem,

Licea publiczne (organ prowadzący – Powiat Tatrzański):

 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem,
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

Licea niepubliczne:

 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Zakopanem,
 • Regionalne Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Prywatnych Janiny Gościej,
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Zaoczne w Zespole Szkół Prywatnych Janiny Gościej

Najwięcej uczniów w powiecie tatrzańskim (46%) uczęszcza do techników, 37% to uczniowie liceów ogólnokształcących, a 16% zasadniczych szkół zawodowych.

 

Wykształcenie mieszkańców

 

W powiecie tatrzańskim poziom wykształcenia mieszkańców kształtuje się w następujący sposób:

 • 13% - osoby z wykształceniem wyższym
 • 15% - osoby z wykształceniem średnim i policealnym – średnim zawodowym
 • 13% - osoby z wykształceniem średnim i policealnym – średnim ogólnokształcącym
 • 22% - osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym
 • 36% - osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.
Kołowy szkolnictwo

Ze względu na specyfikę regionu wybierane są głównie:

 • Kierunki budowlane: technik budowy, cieśla, stolarz, monter instalacji sanitarnych, 
 • Kierunki hotelarsko – turystyczne: technik hotelarstwa, kucharz, kelner, oraz ekonomista, informatyk.

Absolwenci szkół kończących się maturą kontynuują naukę na uczelniach w formie głównie zaocznej: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo – Hutnicza, Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania Fizycznego, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa oraz inne wyższe szkoły niepubliczne.

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

Powiatowy urząd pracy w Zakopanem świadczy szereg usług dla pracodawców, wśród których wskazać można m.in. usługi pośrednictwa pracy, czy też pomocy w doborze kandydatów do pracy w ramach poradnictwa zawodowego. Pracodawcy skorzystać mogą z innych rozwiązań, przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym z możliwości zorganizowania staży, zatrudnienia subsydiowanego lub otrzymania refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy.

Na terenie powiatu tatrzańskiego urząd pracy mieści się pod następującym adresem:

 • ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane.
 • Dane kontaktowe do Urzędu: tel. 18 20 154 79, e-mail: .

Różne instytucje wspierające biznes działające na terenie powiatu

Do instytucji wspierających biznes na terenie powiatu należy zaliczyć: Tatrzańską Izbę Gospodarczą, Cech Rzemiosł Różnych, Tatrzańskie Centrum Gospodarczo – Turystyczne, a także powiatowy urząd pracy w ramach zadań ustawowych.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF