Powiat wadowicki
Powiat wadowicki

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchni, liczbie miejscowości, miejscach pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat wadowicki obejmuje 644 km², co stanowi około 4,3 % całej powierzchni województwa małopolskiego. Położony jest w południowo-zachodniej części województwa, na Pogórzu Karpackim. W zachodniej części leży na Pogórzu Śląskim, w południowej w Beskidzie Małym, a w północno-wschodniej na Pogórzu Wielickim. W skład powiatu wchodzi 10 gmin, w tym 3 miejsko-wiejskie: Wadowice, Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska, oraz 7 wiejskich: Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz.

Graniczy z powiatami:

• od północy: powiat chrzanowski,
• od wschodu: powiat krakowski, powiat myślenicki,
• od południa: powiat suski,
• od południowego zachodu: powiat żywiecki (województwo śląskie),
• od zachodu: powiat oświęcimski, powiat bielski (województwo śląskie).

Według danych z 2012 powiat zamieszkuje 158 740 mieszkańców, wskaźnik gęstości zaludnienia to 246 osób/km², w tym 113 537 osób mieszka na wsi. Ze względu na poziom gęstości zaludnienia oraz liczbę mieszkańców wśród gmin najwyższą wartość posiada gmina Andrychów (43 tys. mieszkańców), natomiast najmniejszą Mucharz (4 tys. mieszkańców).

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Chociaż na terenie powiatu wadowickiego brak jest autostrad i dróg szybkiego ruchu, posiada on stosunkowo dobre połączenia drogowe. Przez teren powiatu przebiegają trzy drogi krajowe (nr 28 – Zator – Medyka, nr 44 – Gliwice – Kraków oraz nr 52 – Bielsko-Biała – Głogoczów, przechodząca przez dwa największe miasta powiatu) oraz dwie drogi wojewódzkie (nr 781 – Chrzanów – Łękawica oraz nr 953 – Kalwaria Zebrzydowska – Skawina).

Krótka informacja o walorach turystycznych

Powiat wadowicki jest terenem obfitującym w atrakcje turystyczne o charakterze kulturowym, religijnym i przyrodniczym. Turystyka krajobrazowa opiera się o walory przyrodnicze Beskidu Małego i Średniego, gdzie funkcjonują  piesze, rowerowe i konne szlaki turystyczne, schroniska turystyczne oraz niewielkie wyciągi narciarskie. Istotną formą turystyki, rozwijającą się na terenie powiatu, jest agroturystyka i towarzysząca jej produkcja zdrowej żywności. Powiat wadowicki stał się miejscem pielgrzymek i turystyki kultowej dla osób odwiedzających Małopolskę ze względu na misteria męki Pańskiej w zabytkowym kompleksie sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, także dla zwiedzania miejsc związanych z papieżem św. Janem Pawłem II, który urodził się i wychował w Wadowicach. Obecnie znajduje się tu muzeum „Dom Rodzinny Jana Pawła II”. Turyści wędrujący szlakami Beskidu Małego odwiedzają też chętnie Sanktuarium Ludzi Gór na Groniu Jana Pawła II w masywie Leskowca – miejsce gromadzące pamiątki po papieżu. Nie brakuje także zabytków, wśród których wymienić można zamek w Spytkowicach wybudowany w pierwszej połowie XVI wieku, do którego jednak obecnie wstęp jest ograniczony (znajduje się tu Archiwum Państwowe), ruiny zamku w Lanckoronie, dwór z czasów napoleońskich w Stryszowie – oddział Muzeum Narodowego, a także wiele innych dworków, pałaców czy kościołów. Na terenie powiatu znajduje się także prywatne lotnisko ziemne „Zator” dla awionetek i motolotni w Gierałtowicach, w gminie Wieprz.

Na podkreślenie zasługuje intensywnie rozwijana turystyka w gminie Andrychów, która wykorzystuje walory przyrodnicze wynikające z położenia w Parku Krajobrazowym Beskidu Małego. Powstało tu kilka ośrodków hotelowych, ponadto rozwija się także agroturystyka. Ważną grupą docelową dla inwestorów branży turystycznej w gminie Andrychów są rodziny z dziećmi oraz młodzież. To pod kątem tej właśnie grupy powstał w Inwałdzie Park Miniatur z licznymi dodatkowymi atrakcjami (m.in. mini-zoo, Park Dinozaurów).

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Powiat wadowicki na koniec 2012 r. zamieszkało 158 740 mieszkańców, co sytuowało go w gronie powiatów dużych. Liczba mężczyzn wynosiła 77 760, a kobiet 80 980. Powierzchnia powiatu to 645 km², co powoduje, że średnia gęstość zaludnienia wynosiła 246 os/km². Obserwowane i prognozowane dla powiatu trendy demograficzne można zaliczyć, na tle szerszej sytuacji w regionie i w całym kraju do umiarkowanych. W latach 2002-2012 liczba mieszkańców zwiększyła się o ok. 3%. W następnych latach, zgodnie z prognozami demograficznymi GUS, ten trend ma się jednak zatrzymać. Do 2035 r. w stosunku do 2012 r. liczba ludności nie wzrośnie.  Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 17%, w wieku produkcyjnym 67% a poprodukcyjnym 16%.

Liczba ludności

Prognoza ludności

Wykres Słupkowy

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Liczba pracujących w powiecie wadowickim wyniosła 60,2 tys. osób (wraz z pracującymi w podmiotach zatrudniającymi do 9 osób). W strukturze według sekcji PKD 2007 zwraca uwagę wysoki udział pracujących w przemyśle i budownictwie; jest on o 10 punktów procentowych wyższy niż średnia regionalna nieznacznie przekraczając 33,7%. Kolejnymi pod względem udziału grupami pracujących są osoby zatrudnione w usługach, w tym usługach nierynkowych oraz rolnictwie.

Struktura zatrudnienia

Podmioty wg rejestru REGON wg sekcji PKD

Struktura firm wg REGON dla poszczególnych sekcji działalności gospodarczej ukazuje na tle regionu wysoki stopień specjalizacji firm powiatu wadowickiego w zakresie działalności przemysłowej oraz zauważalną rolę firm rolniczych, jak również budowlanych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zjawisko różnicowania się działalności przemysłowej powiatu i rozwijania się nowych, nieobecnych dotąd branż.  Liczba największych pracodawców (17) plasuje powiat wadowicki w ścisłej czołówce stawki wojewódzkiej, zaraz po traktowanych łącznie powiatach grodzkich i ziemskich Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.


Na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska funkcjonuje około 1000 zakładów stolarskich i szewskich oraz sieć hurtowni materiałów i akcesoriów do tego typu produkcji, a także zakłady kooperujące.

Wskaźnik przedsiębiorczości

Planowane inwestycje gminne, powiatowe, wojewódzkie

Główne plany inwestycyjne na terenie powiatu wadowickiego to przede wszystkim dokończenie budowy zapory w Świnnej Porębie, rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach oraz budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, czyli trasy łączącej Bielsko-Białą z Krakowem. Trasa ta przebiegać będzie przez gminy w powiecie wadowickim, oświęcimskim i Kęty.

Powiat wadowicki posiada bardzo dobrze rozwiniętą grupę rodzimych firm dużych i średniej wielkości. Największym pracodawcą na terenie powiatu jest wywodzący się z Wadowic polski holding – Grupa Maspex, której zatrudnienie zbliża się do 1 tys. osób. Na bardzo zbliżonym poziomie kształtuje się zatrudnienie w firmie branży spożywczej, ZPC Skawa (800 osób) i andrychowskiej firmie ADESSO (1100 osób) - właścicielowi sieci ponad 300 sklepów Textilmarket. Podobnie, jak w większości miast powiatów ziemskich, jednym z największym pracodawców jest szpital powiatowy, zatrudniający ok. 600 osób. Wśród pozostałych firm na uwagę zasługują: KZWM Ogniochron, produkujący specjalistyczny sprzęt gaśniczy, firmy obuwnicze Badura oraz Ryłko, producenci mebli Komplet Plus i Mebloform oraz producent akcesoriów meblowych SI Pionier, firma logistyczna i magazynowa SM Logistic (250 osób). Z pozostałych branż na uwagę zwraca także przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej – spółka Andoria-Mot wraz z Odlewnią Motoryzacyjną (550 osób).

Zachęty inwestycyjne na terenie powiatu

Na terenie Andrychowa działa Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Władze Andrychowa chcą powiększyć istniejącą strefę ekonomiczną. W tej sprawie jest już nawet wstępne porozumienie z firmą Andoria-Mot. Strefa będzie nie tylko większa, ale będzie działać na atrakcyjniejszych dla inwestorów warunkach, takich samych jak w Zatorze. Obecna strefa ma ok. 12 hektarów i mieści się przy ul. Przemysłowej. Władze gminy chcą od Andorii Mot kupić 13 hektarów oraz dołożyć swoje dwie działki, aby powierzchnia terenów inwestycyjnych przekroczyła 20 ha. Nowe tereny ciągną się od Lokalnej Obwodnicy Andrychowa wzdłuż Białej Drogi, aż do dawnego zjazdu do Batorego.

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia: porównanie z innymi powiatami

Na koniec 2013 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było  7 731  osób.  Jest to 16 lokata powiatu w województwie małopolskim pod tym względem.

Stopa bezrobocia

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Stopa bezrobocia, wg ostatnich danych GUS, dla powiatu wadowickiego, w miesiącu grudniu 2013 r. wynosiła 13,4%. Na tle województwa małopolskiego powiat wadowicki sytuuje się wśród regionów o średnim wskaźniku bezrobocia i znajduje się na 10 pozycji wśród 22 powiatów Małopolski (w analogicznym okresie roku ubiegłego znajdował się na 12 pozycji). Napływ osób bezrobotnych do rejestrów PUP był niższy niż ich odpływ.

Osoby bezrobotne wg zawodów

Osoby długotrwale bezrobotne występują w 336 zawodach oraz w grupie osób bez zawodu.
Według wielkich grup zawodów struktura osób bezrobotnych posiadających zawód (6013 osób) będących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach, przedstawiała się następująco:
- robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 28,82%,
- pracownicy usług i sprzedawcy – 17,27%,
- technicy i inny średni personel – 12,38%,
- specjaliści – 8,38%.

Pracujący na 1000 mieszkańców

Pracujący na 1000 mieszkańców to 166 osób (dane z początku 2013 r.).

Pracujący na 1000

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie. Wynagrodzenie minimalne-maksymalne

Zarobki w powiecie wadowickim kształtują się na poziomie 2772,44 zł. Stanowią one 80% przeciętnych zarobków w województwie małopolskim oraz 75% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Wynagrodzenie

Barometr zawodów

W ramach Barometru Zawodów na szczeblu powiatowym prowadzona jest szczegółowa analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynkach lokalnych. Z punktu widzenia zaspokajania potrzeb pracodawców szczególne znaczenie ma zwłaszcza identyfikacja zawodów deficytowych.

W powiecie wadowickim zwraca uwagę niewielkie zróżnicowanie, a co za tym idzie, niezbyt duża różnorodność i liczebność zawodów, których brakuje na rynku lokalnym w porównaniu z innymi powiatami. Największy wskaźnik deficytu obserwujemy w zawodach: lektor języka angielskiego, animator kultury, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych, spawacz metodą MAG, opiekun osoby starszej, sprzedawca w stacji paliw oraz cieśla. Najmniejszy deficyt wykazują zawody: obuwnik, specjalista do spraw kadr, portier, zaopatrzeniowiec, kierownik budowy, tynkarz, monter – elektronik, księgowy.

Zawody cieszące się największym zapotrzebowaniem ze strony pracodawców w 2013
roku to: sprzedawca, robotnik budowlany, krawiec, kierowca samochodu ciężarowego (kierowca C+E, kierowca międzynarodowy), stolarz, cholewkarz, przedstawiciel handlowy, cukiernik, kelner, kucharz, obuwnik, tapicer, magazynier, ślusarz.

W 2013 roku pracodawcy zgłosili w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach oraz Filii w Andrychowie łącznie 2332 wolne miejsca pracy, czyli o 206 więcej niż w roku 2012 r. Wśród zgłaszanych ofert dominowały stanowiska z branży budowlanej, przemysłu przetwórczego oraz handlu.

Edukacja

Szkolnictwo

w Wadowicach:
Zespół Szkół nr 1 w Wadowicach:
na poziomie technikum kształci w zawodzie: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik budownictwa wodnego
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, betoniarz-zbrojarz
Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach:
na poziomie liceum ogólnokształcącego: kierunek policyjny,
na poziomie technikum kształci w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik
informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych,
Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach:
na poziomie liceum ogólnokształcącego: klasa europejska, klasa matematyczno-informatyczna, klasa socjalna
na poziomie technikum kształci w zawodach: technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik handlowiec, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych;
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: kucharz, cukiernik.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Wadowity w Wadowicach.

w Andrychowie:
Zespół Szkół nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie:
na poziomie technikum kształci w zawodach: technik mechanik, technik
ekonomista, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik spedytor, technik budownictwa
Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie:
na poziomie technikum kształci w zawodach: technik technologii odzieży, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk;
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: stolarz, fryzjer, sprzedawca.
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Andrychowie:
na poziomie ogólnokształcącym: klasa matematyczno- fizyczna, klasa biologiczno-chemiczna, klasa matematyczno-chemiczna, klasa matematyczno-geograficzna, klasa przyrodnicza, klasa językowa, klasa humanistyczna

w Kalwarii Zebrzydowskiej:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej;
na poziomie ogólnokształcącym kształci w kierunkach: matematyczno- informatycznym, językowym z elementami edukacji europejskiej, wojskowym, medycznym.
Liceum profilowane: zarządzanie informacją.
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej:
na poziomie technikum kształci w zawodach: technik technologii drewna, technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik obuwnik
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: stolarz, obuwnik, tapicer, sprzedawca, fryzjer.

w Radoczy:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy:
na poziomie ogólnokształcącym: pożarnicze, ratownictwo medyczne
na poziomie technikum kształci w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: mechanik, kucharz

poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie

Wykształcenie mieszkańców

Kołowy szkolnictwo

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców

Powiatowy urząd pracy realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy; świadczy usługi osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom.
Powiatowy urząd pracy przyjmuje od pracodawców oferty pracy i udostępnia je osobom zainteresowanym, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz internetowej bazie ofert pracy.
Pracodawcy mogą uzyskać od pośredników pracy pomoc:
• we właściwym przygotowaniu ofert pracy,
• w upowszechnieniu ofert pracy,
• w doborze kandydatów odpowiadających oczekiwaniom zawartym w ofertach,
• informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy, m.in. o możliwościach skorzystania z zatrudnienia subsydiowanego.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Dodatkowe informacje o powiecie

Lokalne instytucje wspierające rozwój rynku pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
ul. Adama Mickiewicza 27
34-100 Wadowice
tel. (033) 873 71 00 wew. 103, 104
e-mail: ;

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach – Filia w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 a
34-120 Andrychów
Ochotniczy Hufiec Pracy w Wadowicach
ul. Kochanowskiego 3
34-100 Wadowice
tel. (033) 823-38-68

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie
ul. Krakowska 513
34-143 Lanckorona
tel. (033) 876 64 01, 876 31 14
e-mail:
www.osrodek-korona.pl

Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości w Andrychowie
ul. Starowiejska 22a
34-120 Andrychów
tel. (033) 870 33 79
e-mail:
www.andrychow.eu/mip

Gminne Centrum Informacji w Radziechowy-Wieprz
ul. Główna 700
34-381 Radziechowy-Wieprz
tel. (033 )867-66-10
38

Gminne Centrum Informacji
Stryszów 149
34-146 Stryszów
tel. (033) 8797931
e-mail:

Agencje Zatrudnienia:
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
RK w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 13
34-100 Wadowice
e-mail:
www.kolping.pl

Agencja Zatrudnienia ,,Kubal” Sp. z o. o. Andrychów
ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów

Pośrednictwo pracy ,,Iva” Urszula Cieśla
Chrząstowice 120
34-114 Chrząstowice
tel. (033) 879 24 32
Instytucje szkoleniowe:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob s. c.
ul. Lwowska 30
34-100 Wadowice
tel. (033) 823 35 71; 604 200 588
e-mail:
www.motor-glob.pl/

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Andrychowie
ul. Rynek 12
34-120 Andrychów
39

Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego ,,Labor-s” B. i M. Lesiuk
ul. Lwowska 32,
34-100 Wadowice
tel. (033) 823-48-82
e-mail:
www.labor-szkolenia.pl

Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF