Powiat bocheński
Powiat bocheński

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat bocheński położony jest w środkowej części województwa małopolskiego, pomiędzy dwoma dużymi aglomeracjami tj. Krakowem a Tarnowem. Od zachodu graniczy z powiatem wielickim, a na krótkich odcinkach także z krakowskim i myślenickim. Z południowej strony sąsiaduje z powiatem limanowskim, od wschodu z brzeskim, a na północy z proszowickim. Do powiatu bocheńskiego należy dziewięć gmin: gmina miejska Bochnia, gmina miejsko-wiejska Nowy Wiśnicz oraz gminy wiejskie: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Rzezawa, Trzciana i Żegocina. Na jego terenie znajduje się 101 sołectw, 105 miejscowości, w tym 103 wiejskie.

Powierzchnia, gęstość zaludnienia

Pod względem powierzchni powiat bocheński (649 km2) plasuje się na dziesiątym miejscu wśród 22 powiatów województwa małopolskiego, natomiast pod względem ludność na 1 km2 (161) na 11 miejscu.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Przez jego środek przebiegają najważniejsze linie komunikacyjne regionu tj. międzynarodowa droga E40 łącząca Europę Zachodnią i Wschodnią, droga wojewódzka nr 965, a także autostrada A4, która przebiega na północ od Bochni. Ponadto przez "stolicę powiatu" - Bochnię przebiega również międzynarodowa linia kolejowa relacji Kraków-Medyka. Dzięki korzystnemu usytuowaniu, powiat posiada również łatwy dostęp do międzynarodowego portu lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. Korzystne położenie geograficzne, dostęp do zróżnicowanych środków komunikacyjnych oraz realizacja działań w zakresie polityki proinwestycyjnej poprzez tworzenie stref inwestycyjnych jest szansą na ciągły rozwój subregionu bocheńskiego.

Krótka informacja o walorach turystycznych

Powiat bocheński posiada liczne atrakcje turystyczne, wśród których do najbardziej rozpoznawalnych należą: Kopalnia Soli, zamek Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu, Bazylika św. Mikołaja w Bochni, Kościół drewniany św. Bartłomieja w Łapanowie, modrzewiowy kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej oraz muzea w Bochni, Nowym Wiśniczu, Łapczycy i Bratucicach. Na terenie powiatu znajdują się także liczne drewniane kościoły oraz inne drewniane obiekty, będące na Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego.

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Wg danych GUS na koniec 2012 roku powiat bocheński zamieszkiwało 104 404 mieszkańców, ich liczba w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku zwiększyła się o 535 osób tj. 0,5%, natomiast w stosunku do 2008 roku o 2802 tj. 2,8%. Pod względem liczby ludności powiat bocheński plasuje się na piętnastym miejscu wśród powiatów województwa małopolskiego. Najwięcej mieszkańców, prawie jedna trzecia ludności powiatu mieszka w jego stolicy oraz w gminie wiejskiej Bochni, najmniej mieszkańców zamieszkiwało gminę Żegocina. W strukturze wiekowej ludności powiatu najliczniejszą populację, stanowiły osoby w wieku od 20 do 34 roku życia, najmniej liczni byli mieszkańcy w przedziałach wiekowych powyżej 70 lat. Dokonując analizy porównawczej w strukturze wiekowej w okresie pięcioletnim (2012/2008) zaobserwowano zmniejszenie populacji osób w wieku od 10 do 24 lat (łącznie o 2327 osób), od 45 do 54 roku życia (o 425 osób) oraz od 70 do 74 roku życia (o 378 osób). Natomiast wzrost ludności wśród osób w wieku od 0 do 9 lat (o 666 osób), od 25 do 44 lat (łącznie o 2231 osób), od 55 do 69 lat (o 2515 osoby) i w wieku powyżej 75 lat (o 520 osób).

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

Na koniec grudnia 2012 roku największy odsetek ludności w powiecie (63,2% tj. 66 011 osób), podobnie w Polsce (63,9%) i województwie małopolskim (63,4%) stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym kształtował się na poziomie 21,4% ogółu mieszkańców powiatu (22 375 osób) i były wyższy niż w kraju (18,3%) i Małopolsce (19,4%). W wieku poprodukcyjnym powiat zamieszkiwało 16 018 osób tj. 15,3% ogółu mieszkańców natomiast w kraju (17,8%) i województwie (17,3%) udział tej grupy stanowił wyższy procent. Porównując dane z roku 2012 do roku 2011 i 2008 zauważono wzrost liczby osób zarówno w wieku produkcyjnym (odpowiednio o 303 i 2189 osób) jak i poprodukcyjnym (odpowiednio o 406 i 1430 osób). Podobne zmiany w strukturze wiekowej są charakterystyczne również dla Polski i województwa małopolskiego, i są konsekwencją niskiego przyrostu naturalnego oraz powolnego starzenia się społeczeństwa.

Przyrost naturalny na przestrzeni lat (tendencje)

Rozwój demograficzny powiatu bocheńskiego przebiegał zdecydowanie korzystniej niż w województwie (0,22%) i w kraju, gdzie odnotowano niewielki spadek o 0,01%. Dynamika liczby ludności w powiecie miała tendencję wzrostową na poziomie 0,52%. Na wzrost lub też spadek liczby mieszkańców istotny wpływ ma ruch naturalny. Współczynnik przyrostu naturalnego w powiecie był dodatni (303). Poza ruchem naturalnym, na zmiany liczby ludności, mają również wpływ migracje wewnętrzne i zagraniczne. W powiecie bocheńskim, różnica między napływem, a odpływem ludności była dodatnia, co może świadczyć między innymi o korzystnych warunkach życia na tym obszarze. Saldo migracji wewnętrznych było na poziomie 89, natomiast migracji zagranicznych na poziomie 57.

Przyrost naturalny na przestrzeni 6 ostatnich lat (tendencje)

Pod względem liczby ludności powiat bocheński plasuje się na 14 miejscu w śród powiatów województwa małopolskiego. Dynamika wzrostu liczby ludności w powiecie miała tendencję wzrostową, a w roku 2010 odnotowano jej największe nasilenie 1,03%. Na przestrzeni lat 2007 - 2012 liczba ludności wzrosła o 3200 osób, dynamika liczby ludności powiatu wzrosła od 0,39% w roku 2007 do 0,52% w roku 2012.

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Gospodarka lokalna powiatu od lat związana była z kopalnią soli, która stanowiła główną siłę napędową dla rozwoju miasta i powiatu, od kilku lat wydobycie tego surowca zeszło jednak na drugi plan, a gospodarka powiatu w dużej mierze oparła się na handlu detalicznym, hurtowym, usługach i przetwórstwie przemysłowym, w kilku gminach powiatu nadal duże znaczenie ma rolnictwo. Największym zakładem produkcyjnym w całym powiecie jest "Stalprodukt" SA. Firma rozpoczęła działalność w roku 1992 i należy do grupy najlepszych przedsiębiorstw w Polsce (notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na swoje wyroby posiada między innymi: certyfikaty ISO 9002 oraz ISO 14001, jest laureatem prestiżowych wyróżnień). W powiecie bocheńskim od lat działa również kilka firm przemysłu chłodniczego, zatrudniających po kilkuset pracowników: Bolarus S.A., Cold, Igloo, Mawi. Dynamicznie rozwija się przetwórstwo spożywcze: nowoczesny zakład przetwórstwa rybnego "Contimax", Zakład Produkcyjny Krakowskich Zakładów Zielarskich "Herbapol" przetwórnia i zamrażalnia warzyw i owoców "Zamvinex" zakłady mleczarskie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bochni oraz liczne piekarnie. Większość gmin powiatu nadal posiada wolne obiekty i tereny do zagospodarowania pod średniej wielkości zakłady produkcyjne.

Struktura zatrudnienia w powiecie

Znaczny udział wśród pracujących stanowili zatrudnieni w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybołówstwie (41,7% - 11 949). Wysoki poziom zatrudnienia charakteryzował również sektor "przemysł i budownictwo", w którym zatrudnienie znalazły 7393 osoby tj. 25,8% ogółu pracujących. W tym przypadku liczba zatrudnionych w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 7, a udział o 0,1%.Znaczna populacja społeczeństwa z powiatu bocheńskiego zatrudniona była również w sektorze "pozostałe usługi" - 6005 osób tj. 20,9%. Liczba zatrudnionych w tym sektorze w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 3% tj. 177 osób. W sektorze "handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja" zatrudnione były 2993 osoby, tj. 10,4% ogółu pracujących, ich liczba w zestawieniu do danych z 2011 roku zwiększyła się o 168, a udział procentowy o 5,9 punkta procentowego. W sektorze "działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości" zatrudnionych było 336 osób tj. 1,2%. W porównaniu do poprzedniego roku liczba i udział tej populacji zmniejszył się o 21 tj. 5,9%.

Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

Największym zakładem produkcyjnym w całym powiecie jest "Stalprodukt" SA. - wiodący producent i eksporter wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, barier drogowych i rdzeni toroidalnych. W powiecie bocheńskim działa także kilka dynamicznych firm przemysłu chłodniczego, zatrudniających po kilkuset pracowników, między innymi Zakład Produkcji Urządzeń Chłodniczych BOLARUS Spółka Akcyjna oraz P.P.U.H. COLD Spółka Jawna, firma IGLOO, firma MAWI. Na terenie powiatu funkcjonuje także firma CONTIMAX S.A. - jeden z największych producentów przetworów rybnych w kraju. duży producent mrożonych owoców i warzyw "ZAMVINEX" w Łąkcie Górnej. Z innych dużych firm powiatu bocheńskiego należy wymienić firmę Werner Kenkel Sp. z o.o. producenta tektury falistej i opakowań, firmę Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. która jest zarazem generalnym przedstawicielem i autoryzowanym dystrybutorem ekspresów ciśnieniowych do parzenia kawy włoskiej firmy "Saeco". Na terenie powiatu działają także m.in. producent wyrobów mleczarskich Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bochni, Zakład Produkcyjny Krakowskich Zakładów Zielarskich "Herbapol" S.A, powszechna spółdzielnia Spożywców "Społem" i inne.

Podmioty wg rejestru REGON wg sekcji PKD

Najwięcej podmiotów skupionych było w trzech głównych sektorach tj. handel, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. W kilku gminach powiatu wciąż duże znaczenie ma praca w rolnictwie. Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na koniec grudnia 2012 r. wynosiła 8199 i była wyższa o 257 (3,2%) w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. W większości były to jednostki sektora prywatnego (95,9%), pozostałe 4,1% stanowiły przedsiębiorstwa sektora publicznego. Bochnia, jako zaplecze administracyjne i handlowo-usługowe dla sąsiednich gmin, skupiała 42% wszystkich firm z terenu powiatu tj. 3444. Analizując strukturę przedsiębiorstw, według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, zaobserwować można, że największy udział, stanowiły firmy zajmujące się "handlem hurtowym lub detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych włączając motocykle", które stanowiły 26,9% ogółu tj. 2203 podmioty działające w tej branży, "budownictwem" tj. 19,3% (1586), "przetwórstwem przemysłowym" tj. 10,8% (884 firm), "działalnością profesjonalną, naukową i techniczną" tj. 6,5% (537). Liczba nowo zarejestrowanych w 2012 roku podmiotów gospodarczych w systemie REGON była wyższa o 278 od liczby zlikwidowanych jednostek w tym samym okresie. Znaczna liczba podmiotów rozpoczęła działalność w branżach: handel (195), budownictwo (168) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (74), natomiast najwięcej podmiotów zlikwidowano w branżach: handel (154), budownictwo (127) i przetwórstwo przemysłowe (57).

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospod. na 1 tys. mieszkańców)

Wskaźnikiem obrazującym poziom aktywności mieszkańców jest wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkanców). W powiecie bocheńskim na koniec 2012 roku wynosił 785 i porównaniu do roku poprzedniego zwiększył się o 20. Zmniejszył się również wskaźnik jednostek wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności o 19 i wynosił 49.

 

Wskaźnik przedsiębiorczości

Inne działania władz lokalnych ujęte w dok. strategicznych mające istotny wpływ na rozwój gospodarczy

Aktualnie Powiat Bocheński opracowuje Strategię Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020.

Zachęty inwestycyjne na terenie powiatu

1. Powiatowa Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej 

Powiat bocheński realizuje projekt pn. "UTWORZENIE POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W BOCHNI (PSSAG)". Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha. Przedmiotowy projekt zakłada stworzenie Powiatowej Strefy Społecznej Aktywności Gospodarczej, na terenie działek przy ul. Partyzantów/Na Kąty w Bochni o łącznej powierzchni 5,2678 ha. Inwestycja polegać będzie na przygotowaniu i modernizacji terenu poprzez uzbrojenie go w infrastrukturę techniczną potrzebną do prawidłowego funkcjonowania. Po skończeniu prac, przystosowany obszar zostanie udostępniony na działalność gospodarczą przedsiębiorcom działającym w obszarze przemysłu i usług, w tym zakładom z infrastrukturą przystosowaną do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

2. Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej 

Administratorem po realizacji inwestycji będzie Gmina Miasta Bochnia, z aparatem pomocniczym w postaci Urzędu Miasta Bochnia. Część terenu Strefy, należąca do specjalnej strefy ekonomicznej, będzie współzarządzana przez Krakowski Park Technologiczny - spółkę, której misją jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki. Obszar BSAG podzielony jest na 14 modułów, w tym moduły przeznaczone pod zabudowę przemysłową i usługową. Moduły te będą miały zapewnione niezbędne uzbrojenie oraz zapewniony dostęp do dróg publicznych. Głównym założeniem projektowym było stworzenie optymalnego wykorzystania terenu zapewniającego swobodną możliwość inwestowania.

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

Najliczniejszą grupę podmiotów gospodarczych wg klas wielkości, działających na terenie powiatu bocheńskiego, stanowiły firmy zatrudniające do 9 pracowników (95,2% ogółu). W okresie pięciu lat udział poszczególnych grup wg klas wielkości nie uległ znaczącej zmianie.

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia; porównanie z innymi powiatami

Na koniec 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni zarejestrowanych było 4346 osób bezrobotnych. W porównaniu do roku poprzedniego ich liczba zmniejszyła się o 112 tj. 2,5%. Bezrobocie wśród kobiet było wyższe niż wśród mężczyzn, na koniec 2013 roku kobiety stanowiły 56,6% (2458), a w 2009 roku, kiedy bezrobocie było najniższe udział kobiet był najwyższy tj. 75,9%. W powiecie bocheńskim podobnie jak w Polsce, województwie małopolskim największą grupę, stanowiły osoby bezrobotne w wieku od 25 do 34 lat (30,1%) oraz w wieku od 18 do 24 lat (28,3%). Łącznie obie te grupy stanowiły 58,5% populacji bezrobotnych. Wśród bezrobotnych powiatu bocheńskiego największy odsetek stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29,5%) oraz policealnym zawodowym (27,3%). Największą populację bezrobotnych, stanowiły również osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe (81,6% tj. 3545 osób). Bezrobotnych bez stażu pracy było 801 tj. 18,4% ogółu bezrobotnych. Wśród grupy osób, które poprzednio pracowały, największą liczbę i udział stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat (25,7%, tj. 1118 osób). Analizy danych statystycznych, w powiecie bocheńskim, wykazuje wysoki udział populacji bezrobotnych ludzi młodych (w wieku do 34 lat), często zdolnych, ambitnych, dobrze wykształconych, często również z doświadczeniem zawodowym, czyli potencjał zasobów pracy do wykorzystania w procesach gospodarczych.

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Na koniec grudnia 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie bocheńskim ukształtowała się na poziom 11% i była niższa o 0,6% niż w województwie małopolskim i o 2,4% od średniej krajowej wartości wskaźnika. Stopa rejestrowanego bezrobocia w powiecie bocheńskim utrzymuje się od lat na niższym poziomie niż w województwie małopolskim i w kraju (różnica ta waha się średnio o 0,9 i 2,9 punkta procentowego). Od 1990 roku po osiemnastu latach tj. w 2008 roku wartość tego wskaźnika była na najniższym poziomie. Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej w 2009 roku przyniosła wzrost tego wskaźnika zarówno w Polsce, Małopolsce, jak i w powiecie bocheńskim. 2013 rok przyniósł zmianę tej tendencji - stopa bezrobocia zmniejszyła się (o 0,3 punkty). W województwie małopolskim najniższą stopę bezrobocia odnotowano w regionie miasta Kraków (5,9%), natomiast najwyższa w powiecie dąbrowskim (20,4%). Powiat bocheński posiada jedną z niższych wartości tego wskaźnika, plasując się na piątym miejscu zaraz po mieście Krakowie i Tarnowie, powiecie krakowskim i mieście Nowy Sącz.

Stopa bezrobocia

Osoby bezrobotne wg zawodów

Struktura zawodowa osób bezrobotnych jest często odzwierciedleniem sytemu kształcenia w regionie. Na koniec grudnia 2013 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni zarejestrowanych było 815 osób bezrobotnych, które nie posiadały zawodu. Osoby te, stanowiły 18,8% ogółu zarejestrowanych. Dynamika wzrostu tej grupy w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku zmniejszyła się o 4,9%. Pozostałe 3531 osób (81,2%) posiadało kwalifikacje zawodowe poparte dyplomem uprawniającym do wykonywania zawodu lub posiadały doświadczenie zawodowe. W porównaniu do grudnia 2012 roku grupa ta zmniejszyła się o 70 osób tj. 1,9%. Dynamikę wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku zaobserwowano w grupie zawodowej "pracownicy biurowi" (o 13,7%) oraz "pracownicy usług osobistych i sprzedawcy" (o 1%). Pozostałe grupy charakteryzowała dynamika spadku, największą odnotowano wśród "rolników, ogrodników, leśników i rybaków" (o 17,1%), "specjalistów" (o 10,4%) oraz "techników i inny średni personel" (o 3,8%).

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie bocheńskim w roku 2012 wg danych GUS wyniosło 3208,34 zł. Pod względem przeciętnego wynagrodzenia powiat bocheński znajduje się na 7 miejscu w województwie i jest niższe od najwyższego o 669,23 zł i wyższe od najniższego 448,17 zł.

Wynagrodzenie

Barometr zawodów (pokazuje dostępność kadry na lokalnych rynkach pracy w kolejnym roku)

Barometr zawodów jako krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody jest tworzona przez pracowników powiatowych urzędów pracy w tym pośredników pracy, doradców zawodowych, osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami i za organizację szkoleń. Jako dane pomocnicze w opracowaniu barometru zawodu wykorzystuje się liczbę ofert pracy oraz liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie. W powiecie bocheńskim odnotowuje się wyraźną przewagę liczby zawodów nadwyżkowych (czyli dostępnej kadry na lokalnych rynku pracy) w porównaniu do liczby zawodów deficytowych. W roku 2014 zawody deficytowe to: diagności samochodowi, kierowcy samochodów ciężarowych, pracownicy ds. finansowo - księgowych ze znajomością języków obcych, samodzielni księgowi, szefowie kuchni. Wśród zawodów nadwyżkowych znajdują się, m.in.: ekonomiści, kelnerzy barmani, mechanicy pojazdów samochodowych, pracownicy administracyjni i biurowi i wiele innych grup zawodowych.

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

Na ternie powiatu znajduje się jedna szkoła wyższa - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, 2 Publiczne Technika, 4 Licea Ogólnokształcące, 2 Publiczne Licea Profilowane, 1 Liceum Plastyczne, 6 Zasadniczych Szkół Zawodowych, 2 szkoły muzyczne 4 szkoły policealne, 3 technika uzupełniające i 8 liceów dla dorosłych lub liceów uzupełniających. Najliczniejszą grupą absolwentów kończącą naukę na terenie powiatu w roku 2012 były osoby po szkołach średnich technicznych (technika licea zawodowe - 40% ogółu kończących naukę). Do najliczniejszych zawodów reprezentowanych przez, absolwentów, którzy ukończyli szkołę należą: technik budownictwa, specjalista ds. finansów i rachunkowości, technik mechanik, mechanik pojazdów, technik ekonomista, kucharz, technik hotelarstwa, sprzedawca, murarz, fryzjer.

Wykształcenie mieszkańców

Wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (28%) oraz gimnazjalnym i niższym 26%, osoby z wykształceniem średnim i policealnym średnim zawodowym i ogólnokształcącym stanowiły 31%, a osoby z wykształceniem wyższym 15% (dane z roku 2011). Wśród bezrobotnych powiatu bocheńskiego zarejestrowanych na koniec grudnia 2012 roku, największy odsetek stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym, natomiast najmniejszy stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem wyższym. Od lat w ewidencji bezrobotnych największą populację osób z wykształceniem zawodowym i poniżej stanowią bezrobotni w wieku powyżej 50 roku życia (73,7% ogółu osób w tym wieku), osoby młode to w większości grupa ze średnim wykształceniem, bez stażu i bez dodatkowych kwalifikacji.

Kołowy szkolnictwo

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni podejmuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami. Świadczy dla pracodawców usługę pośrednictwa pracy, w tym pośrednictwa pracy realizowanego w ramach sieci EURES oraz poradnictwa zawodowego. Urząd może również organizować szkolenia dla osób bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów zawieranych z instytucją szkoleniową i pracodawcą stosowanie do zgłaszanych potrzeb przez pracodawców. Urząd wspiera zatrudnienie osób bezrobotnych instrumentami rynku pracy poprzez: refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w ramach telepracy, organizację prac interwencyjnych i robót publicznych, refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego który ukończył 50 rok życia. Urząd udziela również wsparcia pracodawcom, w których zakładach przewidywane są zwolnienia monitorowane poprzez usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz organizację szkoleń.

Dane kontaktowe pracowników urzędu do współpracy z pracodawcami:

14-6149720 lub 14-6149741

e-mail: posrednicy[at]pup-bochnia.pl

Różne instytucje wspierające biznes działające na terenie powiatu

Instytucje otoczenia biznesu w powiecie:

- Cech Rzemiosł Różnych, 32-700 Bochnia ul. Biała 21 
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, 32-731 Żegocina 316 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, 32-731 Żegocina 316
- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa, 32-765 Rzezawa ul. Długa 21
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana, 32-733 TRZCIANA 302
- Bocheński Związek Pracodawców, 32-700 Bochnia ul. Bracka 10
- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Bochnia Kraszewskiego 12/12

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF