Powiat brzeski
Powiat brzeski

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat brzeski położony jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego. W skład powiatu wchodzi 7 gmin, dwie miejsko-wiejskie: Brzesko i Czchów oraz pięć gmin wiejskich: Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa i Szczurowa. Powiat obejmuje 73 sołectwa. W rankingu powiatów Małopolski w kategorii liczba ludności powiat brzeski zajmuje 16 miejsce na 22 powiaty. W kategorii powierzchnia powiat brzeski zajmuje 13 miejsce na 22 powiaty.

Powierzchnia, gęstość zaludnienia

Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 591 km2. W roku 2012 gęstość zaludnienia wynosiła 157 osób na 1 km2.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Przez obszar powiatu brzeskiego przebiega najdłuższa polska autostrada A4, stanowiąca odcinek międzynarodowej drogi E40. Przez teren powiatu biegną dwa istotne szlaki krajowe: droga nr 75, łącząca Brzesko, Nowy Sącz oraz Krynicę, i wojewódzka droga nr 768 z Brzeska, przez Szczurową do Kielc.

Drogi powiatowe na terenie powiatu brzeskiego liczą 256,6 km, co oznacza, że ich średnia gęstość wynosi 43,4 km/100 km2 powierzchni powiatu.

Przez teren powiatu brzeskiego przechodzi magistrala kolejowa relacji Katowice - Kraków - Tarnów, obsługująca przewozy pasażerskie (ze stacją Brzesko Okocim) oraz przewozy towarowe. Mniejsze stacje zlokalizowane są w niewielkich miejscowościach należących do gminy Brzesko. między innymi: w Biadolinach Szlacheckich w gminie Dębno (stacja Biadoliny), w Jasieniu (stacja Jasień Brzeski) oraz w Sterkowcu (stacja Sterkowiec).

Powiat brzeski zlokalizowany jest około 70 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Bardzo dobre połączenie stwarza niedawno oddany do użytku publicznego odcinek trasy A4. Dzięki temu podróż samochodem nie trwa dłużej niż kilkadziesiąt minut.

Centralnym punktem komunikacji publicznej w powiecie jest miasto Brzesko, gdzie transport zbiorowy opiera się na połączeniach MPK Sp. z o. o. Natomiast mieszkańcy innych miejscowości powiatu korzystają z usług przewoźników prywatnych.

Przewoźnicy prywatni mają swoje siedziby m.in. w gminach: Brzesko, Borzęcin, Szczurowa oraz Iwkowa. Dodatkowo w centralnym punkcie Brzeska, na Placu Żwirki i Wigury, a także przy ulicy Uczestników Ruchu Oporu, znajdują się główne przystanki, z których odjeżdżają busy i autokary m.in. do: Tarnowa, Krakowa, Krynicy, Nowego Sącza, Gorlic oraz Zakopanego.

Krótka informacja o walorach turystycznych

Obszar powiatu brzeskiego obejmuje dwie krainy geograficzne: Kotlinę Sandomierską na północy i Pogórze Wiśnickie na południu. Rejony południowo-wschodnie, oparte o brzeg Dunajca, są popularnymi terenami turystyki pieszej i rowerowej.

Na pagórkowatych terenach południa, w których dolinie rozciąga się Jezioro Czchowskie, rozwój turystyki skierowany jest w stronę rekreacji i sportów wodnych. Amatorzy aktywnego wypoczynku mają do wyboru wzniesienie Kamionka oraz wzgórza: Godów i Rogal o wysokości około 400 m n.p.m. zlokalizowane w gminie Dębno.

Północna część powiatu charakteryzuje się dobrze rozwiniętą agroturystyką. Gmina Borzęcin może zachęcić turystów strefą łowisk specjalnych oraz zróżnicowanym krajobrazem leśnym. Podobne bogactwo natury oferuje odwiedzającym gmina Szczurowa. Znaczna jej część znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Prawdziwą atrakcją są także liczne zabytki architektoniczne zlokalizowane w wielu zakątkach powiatu brzeskiego. Spośród najbardziej interesujących obiektów turyści mogą podziwiać między innymi: zamek w Dębnie - późnogotycką rezydencję z XV wieku, "Nadwiślańskie Soplicowo", czyli XIX-wieczny dwór szlachecki w Dołędze, zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce, będący rekonstrukcją czternastowiecznego zamku obronnego, ruiny średniowiecznego zamku z XIV wieku w Czchowie, pałac rodziny Goetzów Okocimskich - uznany za jeden z bardziej znaczących skarbów architektonicznych Małopolski. Niepowtarzalnego uroku krajobrazowi dodają przydrożne kapliczki budynkowe oraz liczne figurki świętych zdobiące miejskie rynki i wiejskie trakty.

Zasoby ludzkie

 

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Liczba ludności od roku 2007 systematycznie wzrasta. W 2012 roku powiat brzeski zamieszkiwało 92 645 obywateli. Według prognoz tendencja wzrostowa ma trwać do roku 2025, w kolejnych latach wskaźnik znowu będzie stopniowo spadać.

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

Według danych za rok 2012 w powiecie brzeskim mieszkało w sumie 15 920 osób w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), co stanowiło 17% całkowitej liczby ludności - w tym 8 133 mężczyzn i 7 787 kobiet; z kolei w wieku poprodukcyjnym (mniej niż 64 lata) było łącznie 14 571 osoby (16% całkowitej liczby ludności) - 4661 mężczyzn oraz 9910 kobiet.

Przyrost naturalny na przestrzeni lat (tendencje)

Według danych krakowskiego Urzędu Statystycznego, obejmujących okres trzech lat (2010, 2011, 2012), przyrost naturalny w powiecie brzeskim spada. W 2010 roku stopa przyrostu naturalnego wynosiła 2,9 na 1000 mieszkańców, następnie 2,3, a w 2012 roku 2,1. Istotne jest, że jak na razie nie musimy się obawiać zjawiska ubytku naturalnego (wskaźnik o wartości ujemnej). Z uwagi na pozytywne prognozy dotyczące wzrostu liczby ludności, możemy mieć nadzieję na poprawę wskaźnika przyrostu naturalnego.

 

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Powiat brzeski - niegdyś głównie rolniczy - dziś może pochwalić się wysoko rozwiniętą strefą mikro- i makroprzedsiębiorstw. Niemniej jednak nadal funkcjonują tutaj małe gospodarstwa rodzinne. Czyste powietrze oraz odpowiednie warunki klimatyczne stwarzają możliwości uprawy oraz hodowli ekologicznej. W powiecie zauważalna jest przewaga sektorów związanych z: handlem, naprawą pojazdów samochodowych, transportem i gospodarką magazynową, zakwaterowaniem i gastronomią, informacją i komunikacją oraz przemysłem i budownictwem.

Struktura zatrudnienia w powiecie

Na terenie powiatu brzeskiego na koniec 2012 roku pracowały 26 182 osoby. W strukturze zatrudnienia według sekcji PKD 2007 w powiecie brzeskim zwraca uwagę bardzo wysoki udział pracujących w rolnictwie - jest on znacznie wyższy niż średnia regionalna i wynosi 51,5%. Kolejną znaczącą grupę stanowią osoby zatrudnione w przemyśle i budownictwie oraz w sektorze usług, po 19% ogółu zatrudnionych. W handlu w powiecie brzeski pracuje 10% ogółu zatrudnionych. Znacznie mniej osób zatrudnionych jest w sektorze związanym z działalnością finansową i pokrewną, około 1% pracujących.

Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

Na terenie powiatu, najwięcej, bo 95% ogółu podmiotów stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające od 0 - 9 pracowników. Następnie są to małe przedsiębiorstwa, zatrudniające od 10 - 49 osób tj. 4% ogółu, w dalszej kolejności średnie przedsiębiorstwa stanowiące 0,6% ogółu, zatrudniające od 50 - 249 pracowników.

Należy zaznaczyć, iż na terenie powiatu funkcjonuje kilkanaście większych firm, posiadających bogate tradycje oraz zatrudniających stosunkowo dużą liczbę pracowników. Największą liczbę pracowników na terenie powiatu zatrudnia Grupa Can-Pack, zajmująca się między innymi produkcją puszki napojowej oraz opakowań metalowych. Lokalnie, łącznie w zakładach tej grupy zatrudnionych jest ponad 1000 osób. Do największych pracodawców w powiecie należy również Browar, działający od 1845 roku browar, który aktualnie należy do grupy piwowarskiej Carlsberg Polska.

Wskazując pracodawców zatrudniających największą liczbę osób na terenie powiatu należy wskazać również Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku, zatrudniający ponad 750 osób.

Podmioty wg rejestru REGON wg sekcji PKD

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat systematycznie wzrasta liczba podmiotów, które w systemie REGON, wskazują swoją siedzibę na terenie powiatu brzeskiego. Dokonując analizy danych na koniec 2013 roku należy stwierdzić, iż w systemie REGON z terenu powiatu brzeskiego zarejestrowane były 6231 podmioty gospodarcze.

Najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonuje w stolicy powiatu, tj. mieście Brzesku - 33,5% ogółu, następnie na terenie gminy Brzesko - 15,9% oraz na terenie gminy Dębno - 14%. Najwięcej, bo 95% ogółu podmiotów stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające od 0-9 pracowników. Następnie są to małe przedsiębiorstwa, zatrudniające od 10-49 osób tj. 4% ogółu, w dalszej kolejności średnie przedsiębiorstwa stanowiące 0,6% ogółu, zatrudniające od 50-249 pracowników.

Na terenie powiatu brzeskiego wiodące branże to: budownictwo - 24% ogółu przedsiębiorców, następnie handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli - 23% ogółu podmiotów, a w dalszej kolejności przetwórstwo przemysłowe - 9%, a także działalności związane z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz pozostała działalność usługowa - 9%.

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospod. na 1000 mieszkańców)

Wskaźnik przedsiębiorczości w powiecie brzeskim jest stosunkowo niski. W zestawieniu powiatów Małopolski, powiat brzeski, według danych za 2012 rok zajmuje 20 pozycję, W roku 2012 stopień przedsiębiorczości wynosił 103,3 podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców.

Wskaźnik przedsiębiorczości

Planowane inwestycje gminne, powiatowe, wojewódzkie

Jednym z szeroko rozpowszechnionych narzędzi dystrybucji pomocy publicznej w zakresie polityki proinwestycyjnej są Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). Na terenie powiatu brzeskiego brak jest obszarów objętych statusem SSE. Na Pomianowskim Stoku powstała Strefa Aktywnej Gospodarki. Celem istnienia strefy jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Brzesko, stworzenie korzystnych warunków dla pobudzania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, wzrost poziomu konkurencyjności firm działających w obszarze strefy, wykorzystanie potencjału społecznego gminy Brzesko oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia mieszkańców gminy. Podobna inicjatywa planowana jest w Szczurowej, gdzie na rok 2013 nie występują Specjalne Strefy Ekonomiczne.

W gminie Brzesko planowane są inwestycje w miejscowości Bucze, gdzie jest położony teren nieuzbrojony o powierzchni 41,6 ha w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego zjazdu północnego z autostrady A4.

Ponadto w rękach prywatnych znajduje się teren inwestycyjny "Jadowniki Rędziny" o pow. 34,6 ha z dostępem do bocznicy kolejowej, jednak do terenu nie ma dobrej drogi dojazdowej.
Gmina Iwkowa nie dysponuje terenami inwestycyjnymi, planowane jest utworzenie strefy aktywności gospodarczej związanej z turystyką.

Tereny inwestycyjne w gminie Borzęcin to Borek - Łazy o powierzchni ok. 20 ha oraz tereny Przyborowa przy nowej trasie drogi wojewódzkiej.

W gminie Gnojnik nie ma Specjalnych Stref Ekonomicznych, planowana jest natomiast strefa aktywności gospodarczej oraz rezerwacja terenów inwestycyjnych. Ujęty obszar ma mieć powierzchnię 25 ha w miejscowości Uszew i ma być przeznaczony na perspektywiczne inwestycje produkcyjno-usługowe.

W gminie Dębno występują tereny inwestycyjne. W gminnej miejscowości Wola Dębińska przeważają tereny produkcyjno-przemysłowe, ale można również wyróżnić tereny usług komercyjnych oraz turystycznych i rekreacji. W miejscowości Dębno inwestycje są możliwe na terenach usług rekreacji i turystki oraz produkcji pozarolniczej. Sufczyn to miejscowość, w której można wyróżnić tereny usług komercyjnych - rzemiosła, usług rekreacji i turystki, produkcyjno-usługowe, produkcji i obsługi rolnictwa, tereny komunikacji drogowej - obsługi ruchu drogowego, usług komercyjnych, tereny produkcyjno-usługowe oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W Łysej Górze natomiast występują tereny inwestycyjne o charakterze produkcyjnym, usługowym oraz tereny usług publicznych, w tym kultury oraz usług komercyjnych. Gmina Dębno jest w trakcie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wola Dębińska przewiduje utworzenie dużego obszaru terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wzdłuż drogi krajowej nr 94.

Gmina Czchów dysponuje terenami inwestycyjnymi w miejscowości Czchów i Jurków.

Inne działania władz lokalnych ujęte w dok. strategicznych mające istotny wpływ na rozwój gospodarczy

- Wzmocnienie spójności i dostępności układu komunikacyjnego wewnętrznego jak i zewnętrznego oraz ciągły rozwój infrastruktury drogowej powiatu brzeskiego.
- Poprawa dostępności i jakości szkolnictwa zawodowego; organizacja praktycznego kształcenia (staże, praktyki zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych).
- Doposażenie placówek edukacyjnych; rozwój technik cyfrowych w szkołach ponadgimnazjalnych.
- Aktywizacja zawodowa mieszkańców.
- Rozwój profesjonalnego doradztwa zawodowego.
- Upowszechnianie i wdrażanie modelu kształcenia ustawicznego.
- Dążenie do zmniejszenia migracji zarobkowej absolwentów szkół poprzez wspieranie tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy.
- Monitorowanie trendów i komunikacja jednostek edukacyjnych z rynkiem pracy.
- Dostosowanie oferty edukacyjnej do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy.
- Stymulowanie współpracy samorządu z sektorem prywatnym oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

Najwięcej, bo 95% ogółu podmiotów (5948 podmiotów) stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające od 0 - 9 pracowników. Następnie są to małe przedsiębiorstwa, zatrudniające od 10 - 49 osób tj. 4% ogółu (245 przedsiębiorstw), w dalszej kolejności średnie przedsiębiorstwa stanowiące 0,6% ogółu, zatrudniające od 50 - 249 pracowników (37 firm).

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia; porównanie z innymi powiatami

Na koniec grudnia 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie brzeskim ukształtowała się na poziomie 13,5% i była wyższa od wskaźnika krajowego o 0,1 pkt procentowy oraz o 1,9 pkt procentowy od stopy bezrobocia w województwie małopolskim.

Na tle powiatów województwa małopolskiego powiat brzeski, ze stopą bezrobocia na poziomie 13,5% plasował się w środkowej grupie. Jest to sytuacja korzystna, ale należy jednocześnie zwrócić uwagę na niepokojący fakt, że w okresie 2008-2013 nastąpił wzrost stopy bezrobocia w powiecie brzeskim o 3,3 punktów procentowych. Sytuacja ta stanowi sygnał do podjęcia jeszcze bardziej intensywnych działań zmierzających do ograniczenia tego zjawiska. Niższe wartości odnotowano m.in. w sąsiednich powiatach bocheńskim (11,0%) i proszowickim (12,9%), zaś wyraźnie wyższe w pobliskim tarnowskim (15,5%) i nowosądeckim (17,8%).

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Według stanu na koniec grudnia 2013 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku wynosiła 4864 osoby (co stanowiło 3% wielkości bezrobocia z województwa małopolskiego). W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, kiedy to liczba bezrobotnych wynosiła 4460 osób, poziom bezrobocia w powiecie brzeskim wzrósł o 9,1% (tj. o 404 osoby).

Stan płynności poziomu bezrobocia zależy od dwóch czynników: napływu czyli liczby osób rejestrujących się jako bezrobotne w danym okresie oraz odpływu czyli liczby osób tracących status bezrobotnego w tym samym czasie. Jeżeli w pewnym okresie napływ osób bezrobotnych do rejestru przewyższa ich odpływ to wówczas mamy do czynienia z przyrostem bezrobocia. W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zarejestrował łącznie 5804 osoby bezrobotne, natomiast z ewidencji zostało wykreślonych 5400 osób.

Podobnie jak w latach poprzednich nadal odnotowuje się przewagę bezrobotnych kobiet w ogólnej populacji zarejestrowanych osób bezrobotnych. Udział kobiet w końcu 2013 roku ukształtował się na poziomie 2603 i wyniósł 53,5% ogółu bezrobotnych (w 2012 r. było 55,4%).

Liczba kobiet w strukturze bezrobotnych powiatu utrzymuje się na zbliżonym poziomie na przestrzeni ostatnich czterech lat. Wyjątek stanowił 2011 rok, w którym liczebność kobiet w strukturze bezrobotnych wyraźnie wzrosła do poziomu 59,2%.

Według stanu na koniec grudnia 2013 roku najliczniejsza grupa bezrobotnych zamieszkiwała na terenie gminy Brzesko - 2163 osoby, tj. 44,5% ogółu zarejestrowanych. W dalszej kolejności na terenie gminy Dębno - 693 osoby (14,2%) oraz gminy Borzęcin - 526 osób (10,8%).

Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych ze względu na wykształcenie należy zauważyć, iż na koniec 2013 r. najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 1642 osoby (33,8% z ogółu bezrobotnych). Zdecydowaną większością w tej grupie stanowili mężczyźni, którzy na koniec badanego okresu osiągnęli wartość 60,0% z ogółu bezrobotnych posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Ponadto niemal 49,5% osób z tym wykształceniem to osoby długotrwale bezrobotne, a 26,9% to bezrobotni do 25 roku życia. Na drugim miejscu pojawiły się osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 26,7% ogólnej liczby bezrobotnych. Oznacza to, że na koniec grudnia 2013 r. w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1298 osób (więcej niż rok wcześniej o 67 osób). Bezrobotni z wykształceniem wyższym stanowili 12,5%.

Niekorzystnym zjawiskiem na rynku pracy powiatu brzeskiego jest wydłużający się okres pozostawania bez pracy osób zarejestrowanych. W trudnej sytuacji pozostają bezrobotni, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku nieprzerwanie od 12 do 24 miesięcy i powyżej 24 miesięcy. Na koniec 2013 roku te dwie grupy stanowiły 36,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Łącznie ich liczba wyniosła 1791 osób. W analizowanym okresie najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy od 3 do 12 miesięcy. Osoby te stanowiły 37,8% ogółu bezrobotnych. Wpływ na tak dużą liczebność tej grupy mają między innymi wiek, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe. Najmniej liczną grupą były osoby pozostające w rejestrach do 1 miesiąca – 8,5%.

Należy zauważyć, że im dłużej osoby pozostają bez pracy, tym mniejsze są ich szanse na jej ponowne uzyskanie, ponieważ zdobyte wcześniej wiadomości i doświadczenia często ulegają dezaktualizacji. Bezrobocie nie jest tylko efektem złej sytuacji gospodarczej, ale ma również przyczyny strukturalne. Część bezrobotnych to osoby, których kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom pracodawców. W miarę wydłużania się czasu pozostawania bez pracy zanikają również aktywne postawy poszukiwania pracy.

Analizując strukturę bezrobotnych według wieku można zauważyć, że znaczące problemy na rynku pracy mają osoby młode rozpoczynające swoją karierę zawodową. W przypadku młodych ludzi na ich trudności związane ze zdobyciem pracy wpływa szereg czynników, m.in. brak doświadczenia zawodowego, niewielka praktyka w poruszaniu się po rynku pracy, wykształcenie nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Pracodawcy często niechętnie zatrudniają osoby bez doświadczenia zawodowego, gdyż wiąże się to z potrzebą praktycznego przygotowania ich do wykonywania zawodu.

Na koniec 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku stanowiły osoby w wieku 18 - 24 lata - 1413 osób (29,1% ogółu wszystkich zarejestrowanych). W dalszej kolejności były osoby w przedziale wiekowym 25 - 34 lata, które stanowiły 28% ogółu (1363 osoby). Z każdym kolejnym przedziałem wiekowym odsetek osób bezrobotnych spadał.

Jednym z najczęstszych wymogów pracodawców przy wyborze kandydatów do pracy jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Dlatego często mniejsze trudności ze znalezieniem pracy mają osoby posiadające staż pracy.

Analizując dane dotyczące stażu pracy zarejestrowanych osób bezrobotnych, należy stwierdzić, iż na koniec grudnia 2013 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające doświadczenie zawodowe od 1 do 5 lat (tj. 1262 osoby), co stanowiło 26% ogółu, w dalszej kolejności były to osoby bez doświadczenia zawodowego - 1093 osoby (22,5% bezrobotnych).

W przeciągu ostatnich lat sukcesywnie spada odsetek bezrobotnych nieposiadających stażu pracy, w porównaniu do 2009 roku nastąpił spadek o 9,4% (to jest mniej o 107 osób). Natomiast coraz więcej osób bezrobotnych ma długoletni staż pracy (30 lat i więcej) w 2008 takie osoby stanowiły 1,3% do ogółu, a w roku minionym 2,7%.

Stopa bezrobocia

Osoby bezrobotne wg zawodów

Wśród ogółu zarejestrowanych na koniec 2013 roku najliczniejszą grupę, bo aż 92,1% (4481 osób), reprezentowali bezrobotni posiadający zawód. Populacja osób bezrobotnych nieposiadających zawodu stanowiła 7,9% ogółu bezrobotnych (383 osoby).

Podobnie jak w latach ubiegłych najliczniejszą grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w zawodzie sprzedawcy. Na koniec badanego okresu stanowili 7,5% ogółu zarejestrowanych - 365 osób. W porównaniu do grudnia 2012 roku, liczba bezrobotnych w tym zawodzie wzrosła o 1,1%.W dalszej kolejności najliczniejszymi zawodami były: technik ekonomista (5,2%), murarz (4,4%), mechanik pojazdów samochodowych (4,2%), ślusarz (3,3%), robotnik gospodarczy (3,1%), technik żywienia i gospodarstwa domowego (2,7%), kucharz małej gastronomii (2,6%) oraz technik mechanik (2,5%). Pozostałe zawody miały już mniejszy udział w strukturze osób bezrobotnych na terenie powiatu brzeskiego.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

W 2012 roku przeciętne wynagrodzenie na terenie powiatu brzeskiego wyniosło 2821,76 złotych brutto. Kwota ta stanowiła 75,4% wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie było niższe od przeciętnego wynagrodzenia w powiatach ościennych, tj. powiecie bocheńskim, nowosądeckim oraz tarnowskim.

Pracodawcy zgłaszający oferty pracy w 2013 roku, w większości oferowali wynagrodzenie na poziomie minimalnego obowiązującego wynagrodzenia za pracę. W przypadku stanowisk specjalistycznych oferowane wynagrodzenia mieściły się w przedziale od 2000 zł brutto do 3500 zł brutto.

Wynagrodzenie

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Województwo małopolskie składa sie z pięciu subregionów. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze drogowej oraz szerokiej dostępności komunikacyjnej podróżowanie po Małopolsce odbywa się szybko i bez komplikacji. Jednym z najważniejszych atutów powiatu brzeskiego jest jego lokalizacja, która znacznie przyspiesza i ułatwia dotarcie do najważniejszych miast Małopolski. Przez stolice powiatu, miasto Brzesko przebiegają najważniejsze linie komunikacyjne regionu: autostrada A4, droga krajowa nr 4 oraz nr 75. Obecnie, korzystając z odcinka autostrady dojazd samochodem z Brzeska do Krakowa lub Tarnowa trwa od 30 do 50 minut. Dojazd do śródmieścia Krakowa zajmuje już ponad godzinę, niemniej jednak umożliwia codzienne dojazdy, zarówno osobom podejmującym pracę na terenie Krakowa, jak również potencjalnym kontrahentom i klientom firm zlokalizowanych na terenie powiatu brzeskiego. Z kolei podróżujący trasą krajową nr 75 do Nowego Sącza muszą przeznaczyć na podróż ok. 1 godz.

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do innych miast Małopolski:

- Brzesko-Oświęcim - ok. 1 godz. 26 min
- Brzesko-Zakopane - ok. 2 godz. 6 min
- Brzesko-Chrzanów - ok. 1 godz. 3 min
- Brzesko-Olkusz - ok. 1 godz. 17 min
- Brzesko-Miechów - ok. 1 godz. 12 min
- Brzesko-Wadowice - ok. 1 godz. 14 min
- Brzesko-Sucha Beskidzka - ok. 1 godz. 19 min
- Brzesko-Krynica Zdrój - ok. 1 godz. 26 min
- Brzesko-Limanowa - ok. 56 min

Należy również zwrócić uwagę na dostępność stosunkowo dobrych rozwiązań komunikacyjnych (kolej, sieć busów i autobusów), zarówno w obszarze samego powiatu, jak również sąsiednich miast takich jak Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz.

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Barometr zawodów (pokazuje dostępność kadry na lokalnych rynkach pracy w kolejnym roku)

"Barometr zawodów" jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą przygotowywaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie we współpracy z pracownikami powiatowych urzędów pracy z terenu województwa małopolskiego. Celem badania jest wskazanie zawodów, na które w kolejnym roku będzie zwiększone lub zmniejszone zapotrzebowanie wśród małopolskich pracodawców. Prognoza jest tworzona w grupie ekspertów każdego powiatowego urzędu pracy w Małopolsce, dzięki czemu możliwe jest dzielenie się wiedzą oraz uwzględnianie opinii pracowników obserwujących rynek pracy z rożnych perspektyw, zarówno od strony bezrobotnych, jak i pracodawców.

Barometr zawodów na 2014 rok, wskazuje, iż najwięcej zawodów znalazło się w kategorii zawodów zrównoważonych, w dalszej kolejności w grupie zawodów nadwyżkowych (41 zawodów).

Z kolei wśród 14 deficytowych grup zawodowych, czyli takich, w których liczba ofert pracy będzie przewyższać liczbę poszukujących zatrudnienia, co spowoduje, że osoby szukające pracy nie powinny mieć trudności z jej znalezieniem. Należą do nich agenci ubezpieczeniowi, blacharze samochodowi, dekarze i blacharze budowlani, diagności samochodowi, graficy komputerowi, kierowcy samochodów ciężarowych, kierownicy budowy, kierownicy sprzedaży, monterzy konstrukcji stalowych, monterzy okien i szklarze, przedstawiciele handlowi, samodzielni księgowi, spedytorzy i logistycy, szefowie kuchni.

Dokonując analiz zapotrzebowania na zawodowy i specjalności na terenie powiatu brzeskiego, należy stwierdzić, że:

- na lokalnym rynku pracy w ostatnich latach największe zapotrzebowanie dotyczyło zawodów: sprzedawca, robotnik gospodarczy oraz pozostali pracownicy obsługi biurowej
- odnotowano stosunkowo duże zapotrzebowanie na zatrudnienie kierowców samochodów ciężarowych oraz ciągnika siodłowego, w tym wykonujących transport międzynarodowy 
- w dalszym ciągu występuje duże zapotrzebowanie na pracowników w sektorze budownictwa, zarówno na stanowiskach pomocniczych, jak również wymagających określonych kwalifikacji
- według monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy najmniejsze szanse, na znalezienie pracy mieli: technicy informatycy, kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, żołnierze szeregowi, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni.

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

W powiecie brzeskim funkcjonuje pięć szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd powiatowy, tj.:

1. ZSP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku:

* Liceum Ogólnokształcące:

- klasa z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski, biologia, chemia lub fizyka
- klasa z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski, j. polski i historia
- klasa z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski, historia i wos
- klasa z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski, informatyka i geografia
- klasa z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski, matematyka, chemia lub biologia
- klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, informatyka i geografia
- klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka i informatyka

* Technikum im. Józefa Piłsudskiego

- technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik informatyk
- technik logistyk
- technik organizacji reklamy

2. ZSP nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku:

* Technikum:

- technik geodeta
- technik budownictwa
- technik mechanik
- technik informatyk
- technik mechatronik
- technik elektryk
- technik żywienia i usług gastronomicznych

* Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

- elektryk
- wielozawodowa (fryzjer, piekarz, cukiernik)
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3. ZSP w Czchowie:

* Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

- klasa z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski, geografia, biologia
- klasa z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski, geografia, chemia

* Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

- technik ekonomista
- technik żywienia i usług gastronomicznych

* Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

- kucharz
- sprzedawca
- wielozawodowa (np. cukiernik, fryzjer, lakiernik, kamieniarz, mechanik pojazdów samochodowych i inne)

* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

* Szkoła Policealna:

- asystent osoby niepełnosprawnej
- opiekun środowiskowy

4. ZS w Szczurowej:

* Liceum Ogólnokształcące:

- klasa z wiodącym przedmiotem: j. polski
- klasa z wiodącym przedmiotem: historia
- klasa z wiodącym przedmiotem: j. angielski

* Technikum:

- technik handlowiec
- technik agrobiznesu
- technik informatyk

* Zasadnicza Szkoła Zawodowa

* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ:

- klasa z wiodącym przedmiotem: j. angielski
- klasa z wiodącym przedmiotem: historia

* Szkoła Policealna na podbudowie liceum, technikum:

- technik administracji
- technik informatyk

5. ZSTiO w Łysej Górze:

* Technikum:

- technik fryzjer z elementami wizażu
- technik hotelarstwa.

Samorządowi powiatowemu podlegają także trzy placówki oświatowo-wychowawcze:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Złotej

* Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna:

- kucharz małej gastronomii
- pomocnik obsługi hotelowej

* Szkoła Przysposabiająca do Pracy; w czasie 3-letniej nauki uczniowie wykonują prace z zakresu: 

- gospodarstwa domowego: (sporządzanie i wydawanie posiłków, wykonywanie przetworów owocowo warzywnych, pielęgnowanie roślin)
- szycia ręcznego, rękodzielnictwa
- ogrodnictwa
- prac porządkowych z elementami obsługi hotelowej

2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze – placówka edukacyjno-terapeutyczna dla chłopców na etapie kształcenia gimnazjalnego.

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku – oferuje pomoc: psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga i doradcy zawodowego, którzy w diagnozie i terapii korzystają z nowoczesnych metod zgodnych ze światowymi standardami.

Inne placówki edukacyjne działające na terenie powiatu:

1. Liceum Akademickie Korpusu Kadetów

2. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława BM ze Szczepanowa w Brzesku:

- klasa humanistyczna (rozszerzone przedmioty j. polski, j. angielski, historia)
- klasa z blokiem przedmiotów policyjnych (elementy socjologii, elementy psychologii, wybrane elementy prawa, ochrona porządku publicznego, elementy samoobrony, wyszkolenie strzeleckie) z rozszerzoną geografią i wiedzą o społeczeństwie.
- klasa z blokiem przedmiotów medycznych (anatomia, fizjologia, pierwsza pomoc, medycyna katastrof, traumatologia narządów ruchu, elementy psychologii) z rozszerzoną biologią i chemią.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iwkowej

4. Szkoły dla Dorosłych w Brzesku (Szkoły Maksylewicza):

* Liceum Ogólnokształcące
* Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
* Technikum Uzupełniające:

- technik budownictwa
- technik handlowiec.

 

Szkoła wyższa - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Brzesku:

* Studia niestacjonarne I-go stopnia; kierunek:

- administracja;
- pedagogika specjalna, przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska);
- politologia.

* Studia niestacjonarne II-go stopnia; kierunki:

- bezpieczeństwo narodowe;
- pedagogika, specjalna przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska);
- administracja.

Wykształcenie mieszkańców

Wykształcenie mieszkańców powiatu brzeskiego według danych z 2011 roku [os.]:

- Wyższe: 8424
- Średnie policealne – średnie zawodowe: 12 734
- Średnie policealne – średnie ogólnokształcące: 7123
- Zasadnicze zawodowe: 22 808
- Gimnazjalne: 4663
- Podstawowe ukończone: 14 849
- Podstawowe nieukończone lub bez wykształcenia: 1157
- Gimnazjalne i niższe: 20 669

 

Tabela 1. Liczba uczniów z podziałem na kierunki kształcenia (zestawienie opracowane przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku)

Jednostka

Typ szkoły

Kierunek kształcenia

Liczba uczniów

2009

2010

2011

2012

2013

ZSP nr 1 w Brzesku

Technikum

Technik ekonomista

141

143

125

123

118

Technik handlowiec

106

102

90

63

38

Technik informatyk

143

116

114

117

111

Technik logistyk

121

120

113

109

107

Technik organizacji reklamy

0

0

0

28

49

Razem

511

481

442

440

423

ZSP nr 2 w Brzesku

Technikum

Technik informatyk

100

106

101

92

99

Technik organizacji usług gastronomicznych

97

93

98

76

48

Technik mechanik

47

47

61

63

46

Technik mechatronik

109

100

109

111

113

Technik elektronik

20

0

0

0

0

Technik budownictwa

129

129

129

125

132

Technik geodeta

32

57

55

68

55

Technik elektryk

15

31

46

65

68

Technik żywienia i usług gastronomicznych

0

0

0

32

66

Razem

549

563

599

632

627

ZSP nr 2 w Brzesku

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mechanik pojazdów samochodowych

101

85

93

99

124

Murarz

66

47

30

-

-

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

70

101

131

81

42

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

-

-

-

19

87

Elektryk

64

65

39

18

0

wielozawodowa

295

272

220

240

172

Razem

596

570

513

457

425

ZSP w Czchowie

Technikum

Technik ekonomista

99

89

93

89

88

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

120

102

100

72

45

Technik żywienia i usług gastronomicznych

0

0

0

31

52

Technik handlowiec

17

0

0

0

0

Razem

236

191

193

192

185

ZSP w Czchowie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kucharz małej gastronomii

39

27

32

20

0

Kucharz

0

0

0

13

26

wielozawodowa

106

100

111

100

105

Razem

145

127

143

133

131

ZSTiO w Łysej Górze

 

Technikum

Technik hotelarstwa

116

107

74

69

71

Technik usług fryzjerskich

0

16

38

33

33

Razem

116

123

112

102

104

ZS w Szczurowej

Technikum

Technik handlowiec

22

0

12

86

75

Technik informatyk

0

52

67

12

11

Technik agrobiznesu

0

0

0

8

9

Razem

22

52

79

106

96

ZS w Szczurowej

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

wielozawodowa

127

140

138

117

109

Kolor niebieski - kierunek popularny w 2013 roku w szkołach technicznych; kolor zielony - kierunek popularny w 2013 roku w szkołach zawodowych.

Kołowy szkolnictwo

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

Odpowiednio dobrany pracownik to klucz do sukcesu:

"Od prawidłowego doboru pracowników zależy, jakim potencjałem ludzkim dysponuje przedsiębiorstwo, jakie będą możliwości jego doskonalenia i rozwoju, poprawy efektywności pracy oraz współdziałania ludzi."

B. Jamka "Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników"

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku w profesjonalny i kompleksowy sposób wspiera pracodawców w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. Na rzecz pracodawców bezpłatnie realizowane są usługi i instrumenty rynku pracy.

W ramach usług rynku pracy realizowane jest:

- pośrednictwo pracy
- poradnictwo zawodowe
- organizacja szkoleń.

Wśród realizowanych instrumentów rynku pracy należy wymienić między innymi:

- staże
- prace interwencyjne
- roboty publiczne
- dofinansowania do zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia
- refundacje kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.

Z każdym pracodawcą współpracuje indywidualny doradca klienta, który ustala zapotrzebowanie na nowych pracowników, pozyskuje oferty pracy, a także ułatwia mu dostęp do innych form pomocy określonych w ustawie.

Odpowiednio przygotowana kadra pracowników 
Centrum Aktywizacji Zawodowej pomoże pozyskać
wykwalifikowanych pracowników każdej firmie.
BEZPŁATNIE – SZYBKO – SKUTECZNIE!

Dodatkowe informacje:
Punkt Obsługi Pracodawców, pokój Nr 17 (I piętro)
tel. 14664 62 79, 14 663 05 46 wew. 279, kom. 509 515 558
e-mail: posrednictwo[at]pup-brzesko.pl

Różne instytucje wspierające biznes działające na terenie powiatu

Instytucje otoczenia biznesu to podmioty posiadające bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora Ministerstwa Skarbu Państwa. Do zadań instytucji otoczenia biznesu należą m.in.: wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie rozpoczynania działalności gospodarczej, czy pomoc nowo tworzonym przedsiębiorstwom.

Na terenie powiatu brzeskiego wyróżnić można następujące instytucje otoczenia biznesu:

- Lokalny Punkt Konsultacyjny dla Przedsiębiorców w Brzesku,
- Urząd Skarbowy w Brzesku,
- Cech Rzemiosł Różnych,
- Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich,
- Krakowska Kongregacja Kupiecka O/Brzesko,
- Stowarzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” Koło Terenowe w: Borzęcinie – Przyborowie, Biesiadkach, Porąbce Uszewskiej i Iwkowej,
- Małopolskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF