Powiat chrzanowski
Powiat chrzanowski

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat chrzanowski zlokalizowany jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego. Zajmuje on powierzchnię 372 km2, co stanowi w przybliżeniu 2,5% całej powierzchni województwa i klasyfikuje go na dziewiętnastej pozycji wśród powiatów regionu. Graniczy on: od północy - z powiatem olkuskim, od południa - z powiatami oświęcimskim oraz wadowickim, od zachodu - z miastem Jaworzno (województwo śląskie), od wschodu - z powiatem krakowskim. Swoimi granicami, powiat chrzanowski obejmuje obszar czterech gmin miejsko-wiejskich (Alwernia, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia) oraz jednej gminy wiejskiej (Babice). Łacznie na terenie powiatu chrzanowskiego zlokalizowanych jest 37 miejscowości.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Niewątpliwym atutem powiatu chrzanowskiego jest korzystne położenie między dwoma wielkimi ośrodkami miejskimi - Krakowem i Katowicami. Przez teren powiatu przebiega rozbudowana sieć dróg, wśród których są zarówno drogi wojewódzkie (nr 780, nr 781, nr 791 oraz nr 933), droga krajowa (nr 79) a także autostrada A4 (będąca fragmentem europejskiej trasy E40).

W powiecie istnieje także stosunkowo dobra sieć połączeń kolejowych. Z miast Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia istnieją bezpośrednie połączenia kolejowe ze stolicą województwa, których czas dojazdu waha się między przedziałami 31-60 a 61-90 minut.

Istotnym dla dostępności komunikacyjnej powiatu jest także bliskość portów lotniczych Kraków- Balice (oddalony o blisko 35 kilometrów od Chrzanowa) oraz Katowice - Pyrzowice (około 60 kilometrów od Chrzanowa). Usługi związane z komunikacją zbiorową na terenie gmin Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia prowadzi Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" (www.zkkm.org.pl).

W powiecie działalność przewozową prowadzą także prywatni przewoźnicy.

Krótka informacja o walorach turystycznych

Na terenie powiatu chrzanowskiego znaleźć można wiele zabytków, wśród których wymienić można m.in. ruiny zamku Lipowiec, Skansen w Wygiełzowie, a także liczne zespoły pałacowe, dwory oraz budowle sakralne. Ze względu na atrakcyjne obszary przyrodnicze, region ten sprzyja turystyce pieszej i rowerowej. Na stronie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej (www.visit.powiat-chrzanowski.pl) przygotowane są proponowane szlaki turystyczne przebiegające przez najpiękniejsze części powiatu chrzanowskiego. Znajdują się tu także miejsca sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi, w tym liczne ośrodki rekreacyjno-sportowe i kąpieliska.

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Powiat chrzanowski na koniec 2012 r. zamieszkiwało 127,6 tys. mieszkańców, co sytuowało go w skali regionu w grupie powiatów średnich. Pod względem powierzchni jest jednym z najmniejszych w skali regionu (372 km2), co powoduje, że średnia gęstość zaludnienia wynosiła 343,4 osób w przeliczeniu na km2 - jedna z najwyższych wartości wskaźnika w województwie.

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

Pod względem ilości osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym powiat chrzanowski jest odzwierciedleniem ogólnego trendu panującego w województwie małopolskim. Ilość osób w wieku przedprodukcyjnym stanowi 14%, produkcyjnym 67% a w wieku poprodukcyjnym 19%.

Przyrost naturalny na przestrzeni lat (tendencje)

Według danych przekazywanych przez GUS, społeczeństwo powiatu chrzanowskiego będzie się w dalszym ciągu starzeć. Prognozy w tym zakresie nie napawają optymizmem, a jeżeli będą trafne, to już w 2030 roku liczba ludność powiatu spadnie poniżej 119 tysięcy z obecnych 127, a przyrost wyniesie -2,7%.

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym

Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu chrzanowskiego przedstawia się następująco:

- w sektorze publicznym - ogółem: 286 w tym: państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego: 198 przedsiębiorstwa państwowe: 2, spółki handlowe: 15, 
- w sektorze prywatnym - ogółem: 11426 w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 8914, spółki handlowe: 655, spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego: 66 spółdzielnie: 24, fundacje: 19, stowarzyszenia i organizacje społeczne: 274

Struktura zatrudnienia w powiecie

Największy udział wśród podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu chrzanowskiego stanowiły podmioty zajmujące się:
- handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych, motocykli - 3 560 podmiotów
- budownictwem – 1525 podmiotów;
- przetwórstwem przemysłowym - 1 125;
- działalnością profesjonalną, naukową i techniczną - 782;
W sektorze prywatnym największy udział procentowy według formy organizacyjno – prawnej stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (blisko 76%) oraz spółki cywilne (prawie 9%).

Najliczniejszą grupę wśród prywatnych przedsiębiorców stanowili pracodawcy prowadzący działalność handlową, bądź zajmujący się budownictwem lub prowadzący działalność przemysłową. Niespełna co dziesiąta organizacja związana była z transportem. Do dynamicznie rozwijających się branż należą również podmioty zajmujące się obsługą i wynajmem nieruchomości, a także usługami związanymi z prowadzeniem działalności finansowo-ubezpieczeniowej.

Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

Najważniejszym pracodawcą na terenie powiatu jest Kopalnia Węgla Kamiennego Janina w Libiążu, wchodząca w skład Grupy Tauron Wydobycie. W 2013 roku przedsiębiorstwo to zatrudniało ok. 3000 osób. Na terenie powiatu obecna jest liczna grupa dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 400 pracowników. Należą do niej: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Zakłady Mięsne Unimięs, Elektrownia "Siersza" w Trzebini (Grupa Tauron-Wytwarzanie) oraz producent elementów oświetlenia dla przemysłu samochodowego - Valeo Autosystemy. Licznie reprezentowane są także firmy o mniejszym zatrudnieniu, wśród których warto wymienić m.in. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., producenta pieczywa i ciastek Dan Cake Polonia Sp. z o.o., SWISSPOR Polska sp. z o.o, Thermoplast Sp. z o.o. produkujący profile z tworzyw sztucznych, Rafineria Trzebinia SA wraz kooperantami (Euronaft Trzebinia Sp. z o.o., Energomedia Sp. z o.o.)., producent profili aluminiowych Sapa Extrusion Chrzanów Sp. z o.o. , Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o., zakłady chemiczne "Alwernia" S.A. i in.

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospod. na 1 tys. mieszkańców)

W 2012 r. stopień przedsiębiorczości w powiecie chrzanowskim wynosił 140,8 i była to wartość niższa niż średnio w Małopolsce (160,6 ).

Wskaźnik przedsiębiorczości

Planowane inwestycje gminne, powiatowe, wojewódzkie

Jedna z ważniejszych inwestycji na terenie powiatu chrzanowskiego, która w znaczący sposób poprawi komunikację jest planowana budowa południowo zachodniej obwodnicy miasta Chrzanowa, która ma za zadanie odciążenie ulicy Oświęcimskiej oraz budowa wschodniej obwodnicy Trzebini w ciągu drogi krajowej 79.

Inne działania władz lokalnych ujęte w dok. strategicznych mające istotny wpływ na rozwój gospodarczy

Na terenie powiatu chrzanowskiego w ostatnim okresie zrealizowano wiele poważnych inwestycji, szczególnie w infrastrukturę drogową. Inwestycje te w znaczący sposób poprawiały komunikację na terenie powiatu. Do najważniejszych zaliczyć należy wiadukt nad trasą kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej 993 oraz północno-wschodnią obwodnicę miasta Chrzanowa, łączącą drogę wojewódzką 781 z autostradą A4.

Zachęty inwestycyjne na terenie powiatu

Powiat chrzanowski to dogodna lokalizacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozszerzenie już istniejącej. Pomocne w tym zakresie jest wydzielenie na terenie powiatu obszarów wchodzących w skład specjalnych stref ekonomicznych oraz stref aktywności gospodarczej, połączonych dobrze rozwinięta siecią komunikacyjną.

Na terenie powiatu chrzanowskiego do specjalnej strefy ekonomicznej włączone są wydzielone obszary gminy Chrzanów i Trzebinia. Wraz z pozostałymi małopolskimi i podkarpackimi gminami tworzą Krakowską Strefę Ekonomiczną o łącznej powierzchni 628,5004 ha.

Strefy aktywności gospodarczej (SAG) na terenie Powiatu Chrzanowskiego:
- Strefa Aktywności Gospodarczej na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia" I, Gumowni i Zakładów Tłuszczowych
- Strefa Aktywności Gospodarczej przy węźle autostrady A4
- Strefa Aktywności Gospodarczej „Górka” w Trzebini

Dodatkowo na stronach internetowych gmin powiatu chrzanowskiego dostępne są informacje dotyczące terenów inwestycyjnych.

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

Pod względem wielkości przedsiębiorstw powiat chrzanowski nie różni się od typowego wyglądu zarówno małych jak i dużych lokalnych rynków pracy. Dominują na nim firmy bardzo małe, zatrudniające nie więcej niż 9 osób. Stanowią one prawie (95%), wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu. Zdecydowana większość (aż 93%) ogółu zakładów pracy znajduje się na terenach miejskich, a w szczególności w samym centrum powiatu.

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia

Na koniec grudnia 2013 roku w rejestrze PUP w Chrzanowie figurowały 6 994 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych wzrosła w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego - o 313 osób, tj. o 4,7%. Większą część populacji bezrobotnych zarejestrowanych w chrzanowskim urzędzie pracy stanowią kobiety. Na koniec roku 2013 w liczbie 3606 osób, stanowiły 51,6% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 ich liczba wzrosła o 61 osób (1,7%), przy jednoczesnym spadku udziału w bezrobociu ogółem o 1,5 punktu procentowego.

Warto zwrócić uwagę dodatkowo na fakt, iż bezrobocie częściej dotyka nie tylko kobiet ale także ludzi młodych. Młodzież jest grupą szczególnie zagrożoną bezrobociem, gdyż przegrywa w konkurencji z pracownikami posiadającymi doświadczenie zawodowe. Pozostawanie młodych ludzi bez pracy powoduje utratę zdobytych kwalifikacji, zniechęcenie i doprowadza często do patologii społecznych.

W końcu omawianego okresu najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata - 2066 osób a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 29,5% i był niższy o 2,5% niż w roku 2012. Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 19,8%. Ponadto odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 19,2%, 45-54 lat - 19,1%, a powyżej 55 lat - 12,4%. Większość bezrobotnych rejestrujących się w chrzanowskim urzędzie pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych na koniec 2013 roku były osoby posiadające wykształcenie zawodowe - 1809 osób (25,9%). Wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 1731 osób (24,7%), a wykształcenie gimnazjalne i niższe 1677 osób (24%). Ponadto świadectwem ukończenia szkół średnich ogólnokształcących legitymowało się 823 osoby - 11,8%, a dyplomem ukończenia szkół wyższych 954 osoby, tj. 13,6%.

Stopa bezrobocia

Osoby bezrobotne wg zawodów

Najliczniejszą grupą bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Chrzanowie stanowią sprzedawcy, osoby bez wyuczonego zawody, robotnicy budowlani, ślusarze, pracownicy obsługi biurowej, operatorzy robotów i manipulatorów przemysłowych, pakowacze, krawcy oraz kucharze i technicy ekonomii. Ponad 61% ogólnej liczby osób z wyżej wymienionej grupy stanowiły kobiety, a 63 % to osoby, które pozostawały bezrobotne powyżej 12 miesięcy.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

W 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chrzanowskim wynosiło 3181,66 zł i była to wartość niższa niż średnio w Małopolsce (3456 zł), a tym bardziej niższa od średniej krajowej (3743 zł).

Wynagrodzenie

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Stolica Powiatu Chrzanowskiego - Chrzanów posiada bardzo dogodne połączenie z Krakowem. Osoby dojeżdżające do pracy mogą skorzystać z autostrady A4 , drogi krajowej nr 79 oraz drogi wojewódzkiej nr 780. W zależności od wybory trasy średni czas dojazdu może wynosić od 40 do 60 minut dla samochodów osobowych oraz około 80 do 90 minut środkami komunikacji zbiorowej. Istnieje także połączenie kolejowe, na którym średni czas przejazdu do Krakowa wynosi około 90 min.

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Edukacja

Szkolnictwo

Powiat chrzanowski to nowoczesna edukacja, tak na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, a w szczególności ponadgimnazjalnym. Szkoły ponadgimnazjalne powiatu chrzanowskiego kształcą młodzież w nowoczesnych kierunkach, dostosowanych do lokalnych potrzeb rynku pracy oraz panujących na rynku trendów zatrudnienia. W skład szkół ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach zawodowych wchodzą: Zespół Szkół w Libiążu, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie. Szkoły te kształcą młodzież powiatu na następujących kierunkach: Kelner, Technik analityk, Technik architektury krajobrazu, Technik budownictwa, Technik ekonomista, Technik eksploatacji portów i terminali, Technik elektryk, Technik elektronik, Technik górnictwa podziemnego, Technik handlowiec, Technik hotelarstwa, Technik informatyk, Technik mechanik, Technik mechatronik, Technik obsługi turystycznej, Technik ochrony środowiska, Technik organizacji reklamy, Technik pojazdów samochodowych, Technik technologii chemicznej, Technik technologii żywności, Technik teleinformatyk, Technik usług fryzjerskich, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Cukiernik, Elektryk, Fryzjer, Kucharz, Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Operator obrabiarek skrawających, Piekarz, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Sprzedawca, Ślusarz, Tapicer, Wędliniarz.

Kołowy szkolnictwo

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, z siedzibą na ul. Słowackiego 8 (tel. 32 7533800) realizuje następujące programy i usługi dla pracodawców: posiada bogate zbiory danych o osobach bezrobotnych i poszukujących pracy (zawierające informacje o ich wykształceniu, kwalifikacjach oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), na podstawie których dobiera kandydatów do pracy, spełniających wymagania określone w ofercie pracy, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagania zawarte w ofercie, może zorganizować giełdę pracy, umożliwiającą bezpośredni kontakt pracodawcy z wybranymi kandydatami, upowszechnia oferty pracy nie tylko na trenie działania urzędu pracy, ale również w skali całego kraju w ramach centralnej bazy ofert, zatrudnieni w urzędzie pracy doradcy zawodowi mogą wesprzeć proces rekrutacji kandydatów do pracy profesjonalnymi metodami i narzędziami diagnostycznymi, w przypadku braku kandydatów do pracy spełniających wymagania pracodawcy, urząd pracy może zorganizować szkolenia bezrobotnych wg programu dostosowanego do potrzeb pracodawcy, może pomóc w organizacji nowych miejsc pracy przez refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy oraz kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, może również pomóc w podwyższeniu kwalifikacji osób pracujących, a także udzielić pracodawcy wsparcia w procesach restrukturyzacji zatrudnienia.

Wszystkie usługi świadczone przez urząd pracy są bezpłatne, a udzielana pomoc finansowana jest ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

Różne instytucje wspierające biznes działające na terenie powiatu

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć lub rozszerzyć już istniejącą działalność gospodarczą na terenie powiatu chrzanowskiego, mogą w tym celu skorzystać z usług Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej (www.armz.pl) oraz skorzystać z doświadczenia przedsiębiorców zrzeszonych w Chrzanowskiej Izbie Gospodarczej (www.chrzanowskaizba.pl).

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF