Powiat dąbrowski
Powiat dąbrowski

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat dąbrowski położony jest w północno-wschodniej części województwa, w obrębie dwóch krain geograficznych - Płaskowyżu Tarnowskiego i Kotliny Sandomierskiej, zwanej Niziną Nadwiślańską.

Od wschodu graniczy z powiatem mieleckim a od południa z powiatem tarnowskim. Naturalnymi granicami z zachodu jest najpiękniejsza górska rzeka Polski - Dunajec, a z północy rzeka Wisła. Część powiatu ma teren nieco urozmaicony, o lekko pofałdowanych, pagórkowatych wierzchowinach. Resztę obszaru, znacznie rozleglejszą, stanowią nadwiślańskie równiny. Kraina ta zwana jest Powiślem Dąbrowskim.

Na terenie powiatu występują liczne, a niewielkie rzeki wpadające do rzeki Wisły a biorące początek w nieco bardziej wyniesionej, południowej części Powiśla. Największą z nich jest rzeka Breń, płynąca z zachodu ku wschodowi, równolegle do Wisły, przez całą niemal szerokość północnej części powiatu. Pod względem klimatycznym Powiśle Dąbrowskie zaliczane jest do najcieplejszych okolic Małopolski.

Powiat dąbrowski obejmuje swym zasięgiem 7 gmin: Dąbrowa Tarnowska, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin. Na terenie powiatu są dwa miasta: Dąbrowa Tarnowska i Szczucin. Na terenie powiatu dąbrowskiego jest 81 miejscowości.

Na terenie powiatu zamieszkuje 59492 osób, w tym w miastach 16 036 osób a na wsiach 43456 osób.

Powierzchnia, gęstość zaludnienia

Powierzchnia powiatu to 530 km2
Gęstość zaludnienia wynosi 112 osób na km2

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Na przestrzeni lat 2005-2012 w powiecie wzrosła ogólna długość dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni. Znacznej poprawie uległ równocześnie wskaźnik gęstości dróg (z poziomu 127,1 km na 100 km kw. w 2005 r. do 177,5 km na 100 km kw. w 2012 r.) i był wyższy od przeciętnego wskaźnika ustalonego dla województwa ogółem.

W ostatnich latach systematycznie rosła liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych i ciągników, jednak tempo tego wzrostu w powiecie dąbrowskim było wolniejsze niż przeciętnie w woj. małopolskim. W 2012 r. wskaźnik motoryzacji mierzony liczbą samochodów osobowych na 1 tys. mieszkańców osiągnął w powiecie poziom zbliżony do wskaźnika wojewódzkiego (powiat średnio 464 samochody na 1 tys. mieszkańców, woj. małopolskie 466 samochodów).

Krótka informacja o walorach turystycznych

Czyste środowisko, atrakcyjne tereny rekreacyjne, lasy, regionalna kuchnia i spokojne, wiejskie życie to największe atuty Powiśla Dąbrowskiego. Powiśle Dąbrowskie jest doskonałym miejscem wypoczynku dla całej rodziny, terenem przyjaznym dla potencjalnych inwestorów, otwartym dla ludzi szukających możliwości zrealizowania swoich pomysłów.

Największym atutem naszego regionu jest położenie i brak ciężkiego przemysłu, który wpływa na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Dlatego coraz powszechniejsza staje się agroturystyka. Całe rodziny uciekając od zatłoczonych metropolii, mogą liczyć na gościnność, wspaniałą regionalną kuchnię i wiejskie, spokojne życie. Funkcjonuje tu kilka gospodarstw, które oferują wypoczynek z dala od miasta i szereg dodatkowych atrakcji - naukę jazdy konnej, przejażdżki w terenie, hipoterapię dla dzieci, potrawy regionalne. Spośród innych regionów małopolski wyróżniamy się dużymi plantacjami truskawek i ogórków.

Atutem regionu jest również zalew wodny w miejscowości Radgoszcz-Narożniki w Gminie Radgoszcz, z którego korzystają amatorzy kąpieli, plażowicze oraz wędkarze. W zlokalizowanym obok zalewu amfiteatrze odbywają się koncerty i imprezy plenerowe.

W naszym regionie znaleźć można wiele unikalnych miejsc i zabytków. Do najcenniejszych należy jedyne w Polsce Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, które gromadzi wszelkie pamiątki związane z budownictwem drogowym jak np. maszyny i urządzenia do budowy dróg i mostów czy dokumenty historyczne.

Kolejna ciekawa atrakcja turystyczna to "Malowana Wieś" - Zalipie, gdzie zagrody, domy i ich wnętrza maluje się w oryginalne motywy kwiatkowe. Do zabytków tych należy również zespół dworsko - parkowy w Brniu z XVIII wieku, gdzie obecnie funkcjonuje powiatowa instytucja kultury Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna zachęcająca czytelników ciekawą literaturą, którą można poczytać między innymi w pobliskim parku przy szumie drzew i śpiewie ptaków.

Do zabytków architektonicznych należy zabytkowa Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej, która obecnie działa jako Ośrodek Spotkania Kultur będący miejscem dialogu międzykulturowego ze stałą ekspozycją muzealiów żydowskich i dóbr materialnych mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego.

Wiele zabytków w naszym regionie umieszczono również na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego.

Warto bliżej poznać również historię naszego regionu. Pierwsze wzmianki o najstarszych osadach w powiecie dąbrowskim pochodzą z początków XIII wieku. Z przeszłością Powiatu Dąbrowskiego związane są znane postacie historyczne jak np. Henryk Sucharski, Jakub Bojko, Józef Załuski, a także znana poetka Maria Kozaczkowa. Znajduje się tu również wiele miejsc pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej.

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Na terenie powiatu zamieszkuje 59492 osób, w tym w miastach 16 036 osób a na wsiach 43456 osób.

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

Wiek przedprodukcyjny 9 211 osób
Wiek produkcyjny 40 577 osób
Wiek poprodukcyjny 9 704 osób

 

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

W powiecie dąbrowskim obserwuje się systematyczny, szybszy niż w woj. małopolskim wzrost liczby podmiotów średniorocznie o około 2,8%. Na koniec grudnia 2012 r. działalność gospodarczą prowadziło w powiecie 3,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Silna koncentracja działalności gospodarczej widoczna jest na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska i Szczucin, w których zarejestrowana jest blisko połowa ogółu podmiotów powiatu.

Zdecydowana większość podmiotów powiatu dąbrowskiego zarejestrowanych w rejestrze REGON to podmioty sektora prywatnego (93,9%). Uwzględniając formę prawną największy udział stanowiły osoby fizyczne (77,6%), w dalszej kolejności spółki cywilne (5,2%) oraz stowarzyszenia, organizacje, fundacje (4,6%).

Podstawowe sektory gospodarki to rolnictwo, przemysł z budownictwem oraz usługi. Na terenie powiatu dąbrowskiego znaczenie rolnictwa oraz sektora przemysłowego i budownictwa jest większe niż w woj. małopolskim. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze podmiotów według działalności. Podobnie jednak jak w każdym innym powiecie województwa także w dąbrowskim dominującym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej były usługi, chociaż ich udział w ogólnej liczbie podmiotów kształtował się na poziomie niższym niż w woj. małopolskim odpowiednio 71,2% wobec 74,4%. Udział podmiotów sektora przemysłowego i budownictwa w ogólnej liczbie podmiotów powiatu był korzystniejszy niż w województwie i stanowił 25,1%. Na podstawie danych o liczbie podmiotów podawanych bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne udział podmiotów sektora rolnictwa wynosił 3,7% i był wyższy blisko dwukrotnie niż w województwie.

Na przestrzeni lat 2009-2012 w powiecie dąbrowskim znaczenie sektora rolnictwa maleje znacznie wolniej niż w województwie odpowiednio o 0,1 p. proc i o 0,3 p. proc. W powiecie odnotowano większe tempo wzrostu w sektorze usług w porównaniu do w woj. małopolskiego (odpowiednio o 0,3 p. proc. i o 0,1%).

Podmioty wg klas wielkości ustala się w oparciu o liczbę pracujących. Podmioty małe stanowiły 94,3% ogółu podmiotów, podmioty średnie - 5,2%, a podmioty duże - 0,6%. W powiecie dąbrowskim w porównaniu do struktury podmiotów według klas wielkości w województwie odnotowano większy udział podmiotów o średniej wielkości, mniejszy udział podmiotów małych oraz dużych. Podmioty duże w zdecydowanej większości prowadzą działalność na obszarze gminy Dąbrowa Tarnowska (11 podmiotów), ich działalność zlokalizowana jest także w gminie Szczucin i Radgoszcz (po 3 podmioty w każdej z nich).

W powiecie dąbrowskim obserwuje się bardziej dynamiczne niż w województwie zmiany liczby podmiotów nowo zarejestrowanych i kończących działalność. W powiecie liczba podmiotów nowo zarejestrowanych stanowiła 10,1% ogółu podmiotów, a kończących działalność 9,3%. Największą zmienność wykazują podmioty osób fizycznych, czego przejawem jest powstawanie nowych podmiotów, likwidacja działalności, a także zmiana rodzaju działalności, czasowe zawieszenie działalności. Spośród nowych podmiotów zarejestrowanych w 2005 r. nadal do końca 2012 r. prowadziła działalność ponad połowa z nich.

Cechy sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości powiatu to położenie geograficzne, niskie ceny pracy i gruntów.

Struktura zatrudnienia w powiecie

Według szacunków GUS liczba mieszkańców powiatu aktywnych zawodowo w 2012 r. wynosiła około 24,7 tys. osób i w populacji ogółem w wieku produkcyjnym stanowili oni 65%. W zbiorowości aktywnych zawodowo, około 19,8 tys., czyli 80,1% to osoby pracujące, a 4,9 tys., czyli 19,9% osoby bezrobotne.

Powiat dąbrowski należy do powiatów rolniczych, stąd liczba pracujących w rolnictwie jest relatywnie bardzo wysoka. Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. (PSR 2010) do pracujących w rolnictwie ujęto 11,4 tys. osób, chociaż pracę w swoich rodzinnych, gospodarstwach rolnych wykazało ponad 20 tys. mieszkańców. W tej zbiorowości ponad 30% wykazało pracę w rocznym wymiarze mniejszym niż połowa normy rocznego czasu pracy pracownika pełnozatrudnionego.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców powiatu w 2012 r. była najwyższa w całym analizowanym okresie 2005-2012. Wskaźnik bezrobocia wyrażający udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym był najwyższy w gminie Szczucin - 15%; a najniższy w gminie Gręboszów - 8%. Z ogółu 4,9 tys. bezrobotnych w końcu 2012 r. prawo do zasiłku posiadało jedynie 15,4%. Osoby w wieku 18-34 lata stanowiły ponad 60% bezrobotnych, a osoby w wieku 55 lat i więcej ponad 6%.

W zbiorowości bezrobotnych ponad 30% nie posiadało kwalifikacji zawodowych.

Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

- Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych Sp. z o.o. - Dąbrowa Tarnowska
- Tankpol Sp.j. - Szczucin
- EUROSAN Janusz Pasternak - Dąbrowa Tarnowska
- Zakład Produkcji i Obrotu Artykułami Spożywczymi TRASMAK - Radgoszcz

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospod. na 1 tys. mieszkańców)

78,8

Wskaźnik przedsiębiorczości

Planowane inwestycje gminne, powiatowe, wojewódzkie

- budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej,
- budowa strażnicy wraz z magazynem przeciwpowodziowym przy KPPSP w Dąbrowie Tarnowskiej

Inne działania władz lokalnych ujęte w dok. strategicznych mające istotny wpływ na rozwój gospodarczy

- rozwój strefy aktywności gospodarczej,
- lobbing na rzecz modernizacji drogi krajowej nr 73
- budowa mostu na rzece Wisła w miejscowości Borusowa
- modernizacja dróg powiatowych
- rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach
- rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego
- zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych w szczególności w zakresie leczenia szpitalnego i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
- zapewnienie mieszkańcom powiatu odpowiednich usług rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
- podnoszenie poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego oraz rozwój kształcenia zawodowego,
ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców powiatu

Zachęty inwestycyjne na terenie powiatu

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Dąbrowie Tarnowskiej działająca jako podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego. Strefa obejmuje 15,16 ha powierzchni z przeznaczeniem na zabudowę przemysłową, usługową i magazynowo-wytwórczą. Uzbrojenie:

- energia elektryczna
- gaz
- woda
- kanalizacja

Dostępność komunikacyjna:

- droga wojewódzka nr 975
- droga krajowa nr 73 w odległości ok. 3 km
- autostrada A4 w odległości ok. 20 km.

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

- Ogółem w 2013 roku 3 048 przedsiębiorstw
- Liczba zatrudnionych 0-9 osób: 2 881 przedsiębiorstw
- Liczba zatrudnionych 10-49 osób: 149 przedsiębiorstw
- Liczba zatrudnionych 5-249 osób: 16 przedsiębiorstw
- Liczba zatrudnionych 250-999 osób: 2 przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia; porównanie z innymi powiatami

Według stanu w końcu 2012 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie dąbrowskim wynosiła 4919 osób i był to najwyższy poziom bezrobocia w całym okresie 2005-2012, chociaż stan z końca 2005 r. przewyższał tylko o jedną osobę. Dynamika zjawiska w 2012 r. w stosunku do 2005 r. wynosiła zatem 100,0. W tym samym okresie dynamika na poziomie województwa wynosiła 90,5, czyli liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 9,5%.

W stosunku do innych powiatów, stopa bezrobocia w 2012 r. w powiecie dąbrowskim była najwyższa. Z powiatów ziemskich na najniższym poziomie 10,8% ukształtowała się stopa bezrobocia w powiecie krakowskim.

W strukturze bezrobotnych według grup wieku w 2012 r. jest ponad 3-krotny wzrost udziału osób w wieku 55 lat i więcej, z 2,0% do 6,3%. W końcu 2012 r. ponad 61% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby młode, czyli w wieku poniżej 35 lat i w porównaniu ze stanem z końca 2005 r. ich udział zmniejszył się nieznacznie.

Wzrasta poziom wykształcenia ogółu ludności. Także w populacji bezrobotnych w powiecie dąbrowskim obserwuje się zmiany w tym zakresie. Na przestrzeni lat 2005-2012, odsetek osób z wykształceniem wyższym wzrósł z 2,9% do 9,6%, czyli ponad 3-krotnie, przy nadal stosunkowo wysokim, ponad 20-procentowym udziale osób z wykształceniem średnim zawodowym lub policealnym. Niemal 2-krotnie wzrósł udział osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i mogą to być osoby, które aktualnie kontynuują naukę. Udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym obniżył się o 5 p. proc. do około 20%.

Badania statystyczne potwierdzają, że kobiety osiągają "statystycznie wyższe" wykształcenie niż mężczyźni. Te różnice na korzyść kobiet wyraźnie zaznaczają się również w populacji bezrobotnych w powiecie dąbrowskim.

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2013 roku w powiecie dąbrowskim wynosiła 20,4% i była najwyższą w województwie małopolskim (w Małopolsce 11,6%). W porównaniu do stopy bezrobocia w kraju, była wyższa o 7,0 punktu procentowego.

Na przestrzeni 2013 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej zarejestrowano 5 203 osoby bezrobotne, natomiast wyrejestrowano z ewidencji 5.043 osoby.

Niewątpliwie ważną kwestią w analizie struktury bezrobocia jest okres pozostawania bez zatrudnienia. Rosnące wymagania pracodawców oraz intensywnie rozwijający się rynek powodują, że okres pozostawania bez pracy powinien być jak najkrótszy. W 2013 roku utrzymywały się niekorzystne cechy tego zjawiska tj. wysoki odsetek ludzi pozostających w rejestrach osób bezrobotnych od 12 do 24 miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy (41,9% ogółu zarejestrowanych).

W powiecie dąbrowskim utrzymującą się, niekorzystną cechą bezrobocia jest niski poziom wyksztalcenia osób bezrobotnych. W analizowanym 2013 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające wyksztalcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej gimnazjalnego (łącznie 77,77% ogółu zarejestrowanych). Tak znaczny odsetek bezrobotnych jest zjawiskiem negatywnym, ponieważ osobom bezrobotnym o niskich kwalifikacjach jest trudniej znaleźć zatrudnienie.

W warunkach zmieniającej się sytuacji na rynku pracy utrzymujące się wysokie bezrobocie, będące konsekwencją zachodzących przemian społeczno - gospodarczych powoduje, że znaczna grupa młodych osób rozpoczyna start zawodowych od rejestracji w urzędzie pracy. Z analizy wynika, że największy udział w populacji bezrobotnych 60,0% ogółu w 2013 roku miały osoby młode - w przedziale wieku 18-25 i 25-34.

Z analizy wynika, że uprawnionych do zasiłku jest zaledwie 13,9% osób bezrobotnych tj. 706 osób.

Osoby bezrobotne wg zawodów

Największa liczba bezrobotnych to osoby bez zawodu. Następną grupę stanowią sprzedawcy, robotnicy gospodarczy, murarze, mechanicy pojazdów samochodych, ślusarze, piekarze, kucharze.

Mówiąc o zawodach deficytowych i nadwyżkowych to grupa "Bez zawodu" wynosiła 667 osób (w tym 393 kobiet). Pozytywnym zjawiskiem jest spadek liczby osób nieposiadających żadnego zawodu - w 2012 roku osób w tej kategorii zarejestrowanych było 678 osoby (w tym 397 kobiet).

Najliczniejszą grupą zawodową wśród bezrobotnych byli sprzedawcy stanowiący 10,82% ogółu bezrobotnych. W dalszej kolejności najliczniejszymi zawodami były: robotnik gospodarczy, ślusarz, technik ekonomista, murarz, robotnik budowlany, technik prac biurowych, piekarz, mechanik samochodów osobowych, technik mechanik, monter podzespołów i zespołów elektronicznych.

W grupie zawodów deficytowych znalazło się 36 zawodów. Najwyższy wskaźnik nadwyżki charakteryzował takie zawody jak: monter układów hydraulicznych i pneumatycznych, opiekun osoby starszej, recepcjonista, monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter), pozostali spawacze i pokrewni, pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center), operator maszyn do obróbki skrawaniem.

Wśród zawodów (według sześciocyfrowego kodu zawodu) występowało 20 zawodów, które określa się mianem zrównoważonych. Wśród nich znajdowały się: kierownik budowy, kierownik działu sprzedaży, kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym, projektant grafiki, nauczyciel języka niemieckiego, technik analityk.

Wśród zawodów nadwyżkowych (charakteryzujących się mniejszym zapotrzebowaniem na pracowników posiadających określone kwalifikacje) znalazło się 86 zawodów. Wśród nich znalazły się zawody takie jak: kierowca samochodu ciężarowego, doradca klienta, magazynier, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, rzeźnik-wędliniarz, pakowacz, wychowawca w placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych, kosztorysant budowlany, kasjer biletowy, brukarz.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

Na koniec 2012 roku przeciętne wynagrodzenie w powiecie wynosiło 2 970,50 zł.

Wynagrodzenie

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

- Autostrada A4 - 50 min. 
- Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne - 1,5 h

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

Według stanu we wrześniu 2012 r. do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1,6 tys. najmłodszych mieszkańców powiatu.

Zapotrzebowanie na fachową opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym będzie wzrastać, gdyż jeszcze około 40% dzieci w powiecie nie jest nią objętych. Opiekę przedszkolną w 2012 r. sprawowało 104 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat. We wrześniu 2012 r. w szkołach podstawowych powiatu dąbrowskiego było 3,3 tys. uczniów. W tych szkołach pracowało 285 nauczycieli i w przeliczeniu na 1 etat nauczycielski przypadało mniej niż 12 uczniów.

W gimnazjach powiatu dąbrowskiego liczba uczniów we wrześniu 2012 r. wynosiła blisko 2 tys. W gimnazjach pracowało 165 nauczycieli, zatem w przeliczeniu na 1 etat przypadało ponad 12 uczniów.

Do szkół ponadgimnazjalnych zgrupowanych w powiecie dąbrowskim w czterech zespołach, uczęszczało we wrześniu 2012 r. ponad 1,7 tys. młodzieży.

W strukturze kształcenia według typów szkół relatywnie najwięcej młodzieży jest w liceach ogólnokształcących – blisko 42%; ponad 30% kształciło się w technikach, a ponad 28% w zasadniczych szkołach zawodowych. W porównaniu z 2005 r. najbardziej, o 35% spadła liczba uczniów w technikach. W powiecie nie ma liceów profilowanych.

Na terenie powiatu funkcjonują 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych, w tym dwa w Dąbrowie Tarnowskiej i jedne w Brniu i jedna placówka oświatowa pn. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.

W tych jednostkach funkcjonuje 9 szkół:

- 3 licea ogólnokształcące - (dwa w Dąbrowie Tarnowskiej i jedno w Szczucinie) 
- 3 technika - (Dąbrowa Tarnowska, Breń gm. Olesno, Szczucin)
- 3 zasadnicze szkoły zawodowe (Dąbrowa Tarnowska, Breń gm. Olesno, Szczucin) 

W Dąbrowie Tarnowskiej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonuje internat.

Szkoły zawodowe w powiecie dąbrowskim kształcą młodzież w wielu kierunkach. Relatywnie najwięcej młodych osób zarówno w zasadniczych szkołach zawodowych jak i w technikach zdobywa wykształcenie w kierunkach inżynieryjno-technicznych.

Wśród uczniów ZSZ blisko co trzeci, a wśród uczniów technikum niemal co czwarty zdobywał zawód z grupy kierunków inżynieryjno-technicznych. Stosunkowo licznie młodzież kształciła się w zawodach z grup: produkcji i przetwórstwa oraz architektury i budownictwa. W zasadniczych szkołach zawodowych zawód z tych grup kierunków zdobywała odpowiednio niemal 1/4 oraz ponad 1/5 ogółu uczniów tych szkół, a w technikach 1/5 zarówno w jednej jak i w drugiej z omawianych grup kierunków kształcenia. Znaczący udział - ponad 16% w ZSZ oraz niemal 11% w technikach - mieli uczniowie grupy kierunków usług dla ludności. Ponadto co dziesiąty uczeń technikum zdobywał zawód z grupy kierunków rolniczych.

Według "Badania losów absolwentów szkół zawodowych" po roku od ukończenia szkoły 81% badanych uczniów w powiecie dąbrowskim (podobnie jak przeciętnie w woj. małopolskim) pracowało, uczyło się lub równocześnie pracowało i uczyło się. Pierwsza praca wykonywana po skończeniu szkoły miała charakter pracy najemnej dla 86% badanych uczniów (w woj. dla 88% badanych absolwentów). W powiecie dąbrowskim podobnie jak przeciętnie w woj. małopolskim dla około 60% badanych absolwentów aktualnie wykonywana praca była zgodna z wyuczonym zawodem lub absolwenci część zdobytych w szkole umiejętności wykorzystywało w pracy.

Wykształcenie mieszkańców

- Wykształcenie wyższe na terenie powiatu dąbrowskiego posiada 10% mieszkańców.
- Wykształcenie średnie i policealne oraz średnie zawodowe posiada 16% mieszkańców.
- Wykształcenie średnie policealne - średnie ogólnokształcące posiada 10% mieszkańców.
- Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada 30% mieszkańców.
- Wykształcenie gimnazjalne i niższe posiada 34% mieszkańców.

Kołowy szkolnictwo

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

- pośrednictwo pracy krajowe,
- szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji,
- fundusz szkoleniowy,
- przygotowanie zawodowe dorosłych,
- staże,
- prace interwencyjne,
- roboty publiczne,
- prace społecznie użyteczne,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
- jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Tel. +48 14 642 24 78, fax + 48 14 642 24 78 wew. 250
e-mail: krda[at]praca.gov.pl

Różne instytucje wspierające biznes działające na terenie powiatu

- Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Tarnowskiej
- Punkt Konsultacyjny MISTiA działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
- Zrzeszenie Przedsiębiorców i Handlowców Powiśla Dąbrowskiego
- Grupa Producentów Rolnych "Pieczarka Galicyjska" Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF