Powiat gorlicki
Powiat gorlicki

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat gorlicki zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Małopolski. Od zachodu graniczy z powiatem nowosądeckim, od północy z powiatem tarnowskim, od wschodu z powiatem jasielskim, a od południa z Republiką Słowacji. Siedzibą powiatu jest miasto Gorlice. Powierzchnia powiatu gorlickiego wynosi 967,36 km2, co stanowi 6,4% Małopolski. W jego skład wchodzi 81 miejscowości.

Silną stroną powiatu gorlickiego są zlokalizowane na jego obszarze podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych, zarówno Krakowskiego Parku Technologicznego jak i Euro-Park Mielec, które stanowić mają zachętę dla aktywizacji gospodarczej obszaru.

Powierzchnia, gęstość zaludnienia

Liczba ludności w powiecie gorlickim w roku 2012 wyniosła 109 265 tys. Gęstość zaludnienia w 2012 roku wyniosła 113 osób na 1 m2, co plasuje ten region na średnim poziomie w skali województwa. Powiat gorlicki tworzy 10 gmin: 1 gmina miejska (Gorlice), 2 gminy miejsko-wiejskie Biecz i Bobowa oraz gminy wiejskie Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Przez powiat gorlicki przebiega jedna droga krajowa nr 28 oraz drogi wojewódzkie: nr 977 Tarnów - Konieczna, nr 979 Gorlice - Dukla i 979 Moszczenica - Gorlice. Istotnym dla komunikacji drogowej powiatu jest także oddana do użytku w roku 2011 tzw. Mała Obwodnica, która ułatwia dostęp komunikacyjny do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic. W działaniach władz lokalnych dostrzec należy silną determinację i nastawienie proinwestycyjne, które pomimo peryferyjnego położenia powiatu i jednej z najgorszych dostępności komunikacyjnych do stolicy regionu Krakowa, podejmują działania zmierzające do przyciągania nowych inwestorów.

Krótka informacja o walorach turystycznych

Powiat gorlicki posiada liczne atrakcje turystyczne, wśród których wyróżnić można m.in. pierwszą na świecie uliczną lampę naftowa, kasztel Gładyszów i zmodernizowany skansen w Szymbarku, a także liczne pałace, dworki i obiekty kultu religijnego. Ewenementem na skalę światową jest aż pięć obiektów w powiecie gorlickim wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są to drewniane cerkwie w Owczarach, Brunarach Wyżnych i Kwiatoniu oraz kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej i kościół św. Michała Archanioła w Binarowej.

Ze względu na górzyste ukształtowanie terenu, istnieją tu doskonałe warunki dla narciarzy, którzy znajdą tu wiele wyciągów narciarskich oraz nartostradę. Amatorzy nart biegowych mogą korzystać z ok. 80 km oznakowanych i profesjonalnych tras biegowych. Szlaki zostały poprowadzone w ten sposób, aby ukazać turyście najpiękniejsze miejsca i urokliwe zakątki ziemi gorlickiej. Dla wzbogacenia oferty zróżnicowano stopień trudności tras, co sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Powiat gorlicki leży także na Szlaku Architektury Drewnianej, na którym znajduje się ponad 250 najcenniejszych i najciekawszych zabytkowych obiektów drewnianych w Małopolsce. Są to malownicze kościoły, piękne cerkwie, smukłe dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille i skanseny, należące do najcenniejszych zabytków ludowej kultury materialnej.

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Liczba ludności w powiecie gorlickim w 2012 roku wyniosła 109 265 osób. W latach 2007-2012 liczba mieszkańców wzrosła o 2 674 osób.

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

Atutem powiatu gorlickiego jest stosunkowo duży odsetek ludności zdolnej do pracy. Liczba ludności w wieku produkcyjnym ogółem w 2012 roku wyniosła 67%. Osoby w wieku przedprodukcyjnym w 2008 roku stanowiły 22% ludności regionu.

Przyrost naturalny na przestrzeni 6 ostatnich lat (tendencje)

Powiat gorlicki charakteryzuje się stosunkowo stabilną liczbą ludności na przestrzeni kilku ostatnich lat. W 2013 roku przyrost naturalny był dodatni (1.46) i kształtował się na poziomie wyższym niż średni przyrost naturalny dla województwa małopolskiego (wynoszący 1.20 w roku 2013). Od 2004 roku obserwuje się tendencję wzrostową tego wskaźnika na terenie powiatu gorlickiego.

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Przez około 150 lat powiat gorlicki uznawany był za kolebkę przemysłu naftowego. Teren powiatu gorlickiego jest bogaty w złoża ropy naftowej (czynnych 9 złóż), gazu ziemnego (czynnych 6 złóż) oraz ilastych surowców ceramiki budowlanej. To właśnie na tym obszarze powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej w Siarach. Gorlice będąc jedną z kolebek przemysłu naftowego skupiają wiele zakładów zawiązanych z tym przemysłem. W powiecie pozyskuje się ponadto surowce naturalne żwir, kamień oraz drewno.

Zakłady przemysłowe zlokalizowane są we wschodniej, przemysłowej części Gorlic - Glinik Mariampolski: Fabryka Maszyn "GLINIK" S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych "MATIZOL" S.A., Gorlickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "FOREST" Sp. z o. o., "POLMOCON" Sp. z o. o., "VELIMAT Saint - Gobain Polska", "GÓR - STAL" Sp. z o. o., "SEVERT POLSKA" Sp. z o. o.

Struktura zatrudnienia w powiecie

Liczba osób aktywnych zawodowo w 2011 toku wyniosła 41 345 osób.

Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

Najważniejszymi pracodawcami na terenie powiatu są: Zakład Maszyn Górniczych Glinik, wraz z firmami powstałymi w trakcie procesu restrukturyzacji Fabryki Maszyn "Glinik" (Kuźnia Glinik i in.). W Gorlicach działa także jeden z najstarszych producentów wyrobów papowych w Polsce firma "IZOLACJA - MATIZOL" S.A, która od 2010 roku stanowi część Grupy Selena, prowadzącej produkcję i dystrybucję chemii budowlanej w ponad 50 krajach świata. Dużą firmą bazującą na lokalnej tradycji przemysłowej, jest Gorlickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego. Do grupy największych firm należy takie największa, nowa inwestycja kapitału zagranicznego, specjalizująca się w konstrukcjach stalowych firma Severt Polska.

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospod. na 1 tys. mieszkańców)

Stopień przedsiębiorczości w powiecie gorlickim wynosi 109,6 i jest jednym z najniższych w skali całego województwa. Jednak nastąpił wyraźny wzrost w stosunku do roku 2010, w którym wskaźnik ten na 1000 mieszkańców wynosił 66.

Wskaźnik przedsiębiorczości

Planowane inwestycje gminne, powiatowe, wojewódzkie

W trakcie opracowywania jest koncepcja kompleksowego zagospodarowania zbiornika wodnego w Klimkówce, który ma szansę stać się motorem rozwoju turystycznego regionu.

Zachęty inwestycyjne na terenie powiatu

Choć obecnie powiat gorlicki posiada jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie małopolskim, to należy pamiętać, że to region o dużym potencjale. Gorlice to jedna z kolebek przemysłu naftowego w Polsce i na świecie, do tej pory skupiają wiele zakładów związanych z tym przemysłem. Do rozwoju powiatu może przyczynić się ponadto obszar przemysłowy podlegający Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

Liczba przedsiębiorstw pod względem zatrudnianych pracowników w roku 2013 wyniosła ogółem 7521 i zwiększyła się w stosunku do roku 2012 o 201.

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia; porównanie z innymi powiatami

Stopa bezrobocia w porównaniu z innymi powiatami kształtuje się niezbyt korzystnie i plasuje powiat gorlicki na 8 miejscu w skali Małopolski pod względem największego bezrobocia.

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Stopa bezrobocia wynosząca 14,5% na koniec 2013 wzrosła od roku 2010 o 0,7%. Wysoka statystyczna aktywność zawodowa mieszkańców wynika w znacznym stopniu z dużego zaangażowania ludności w rolnictwo. Wynik ten plasuje powiat gorlicki w czołówce rolniczej województwa za takimi powiatami jak: proszowicki, miechowski, dąbrowski i limanowski. Na tym tle udział pracujących w przemyśle oraz usługach, w tym usługach nierynkowych, jest znacznie niższy i wynosi on, zarówno w przypadku przemysłu jak i usług, ok. 18%. Handel i powiązane z nią działalności dają zatrudnienie ok. 8% ogółu pracujących z terenu powiatu, zaś działalność finansowa i ubezpieczeniowa ma zupełnie marginalne znaczenie (1%). Największe obniżenie liczby bezrobotnych zarejestrowano w grupie pracowników z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Od 2012 roku następuje wzrost liczny bezrobotnych u pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym.

Stopa bezrobocia

Osoby bezrobotne wg zawodów

W powiecie gorlickim najwięcej bezrobotnych notuje się w zawodzie sprzedawcy - 443 osób, kucharza 209 osób oraz cukiernika 199 osób. Wśród bezrobotnych liczni są również specjaliści, najczęściej ekonomiści oraz technicy żywienia i gospodarstwa domowego.

Pracujący na 1000 mieszkańców

Na koniec 2012 roku liczba pracujących na 1000 mieszkańców wynosiła 143 i jest niższa niż w roku 2011 o 4, natomiast taka sama jak w roku 2010.

Pracujący na 1000

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie gorlickim wynosi 2847,79 zł, co stanowi 76,1 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej.

Wynagrodzenie

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Za sprawą uruchomionego odcinka Autostrady A4 Kraków - Tarnów średni czas dojazdu do Krakowa ze stolicy powiatu gorlickiego uległ znacznemu skróceniu.

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Barometr zawodów (pokazuje dostępność kadry na lokalnych rynkach pracy w kolejnym roku)

Według prognozowanego zapotrzebowania na zawody w powiecie gorlickim w roku 2014 do zawodów deficytowych należą kierownicy budowy, lekarze, psycholodzy i psychoterapeuci oraz samodzielni księgowi.

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

W powiecie gorlickim aż 48% uczniów wybiera technikum, co daje jeden z najwyższych wyników w skali Małopolski. W liceum uczy się 35% młodzieży natomiast w zasadniczych szkołach zawodowych 16%. Jest to średni wynik w skali województwa. Wyższe wykształcenie w 2011 roku posiadało 12% mieszkańców.

Wykształcenie mieszkańców

 

Na tle innych powiatów rolniczych regionu mieszkańcy powiatu legitymują się także stosunkowo wysokim wykształceniem. W 2011 roku liczba osób z wyższym wykształceniem stanowiła 12% społeczeństwa.

 

Kołowy szkolnictwo

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

W skład Partnerstwa na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych wchodzą następujące instytucje z powiatu gorlickiego:

- PUP Gorlice
- Urząd Miasta Gorlice
- Urząd Miejski w Bieczu
- Urząd Miejski w Bobowej
- Urząd Gminy Ropa
- Urząd Gminy Sękowa
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice

tel (018) 353-55-20, 353-63-07, 352-28-78, 352-19-99

e-mail: praca[at]pup.gorlice.pl, krgo[at]praca.gov.pl

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF